Pages

Tuesday, June 7, 2011

তুলা রাশির নারীর সাথে ধনু রাশির পুরুষের সম্পর্কZwkØËYø xgËtk eÞxZ jËZwUw AwMÞpy awKw ÈwhwxgK xVK ZZLwxd AwMÞp GKRd owcwkY cdÖk iËcø dwI ÌbLw ÌjËZ ewËk, xKvgw ptËZw ÌZidUwB iËd pËZ ewËk Z×lw ÌiËtxUk iËd„ ÌiËtxUk xPìæw-hwgdwt bÖRdwk GKwZô pgwk gwodw, flZ, ÈwhwxgKhwËgB, jxb ÌiËtxU cdÖk ÌeÞËi eËr awËK ÌoËqË¢ ÌiËtxUk Kùedwt hwoËg ÌKgl GKUw AwvxU Awk KwxRk oiÖËL iìè jewk AwËtwRd„ ÌoUw Lwkwe xKQÖ dt, gþçZ GB bÖRËdk xggwxpZ Rygd owaêK Ggv Awdëb D¥yeK pgwk oºwgdwB Ìgxm„ xKìç cdÖ eÖkØnxU jxb xgËtk AwËM Zwk ¸iYq×cw Ggv ËK#Z×pËlk ZÚnäw ÌiUwËZ oqi dw pt, ÌoËqË¢ xgËtk eËkB Ìo ÌoB q×cw ÌiUwËZ AwMÞpy pËt DVËg„ ÌKwdUw eQëbdyt? GUw Z×lw ÌiËtxUB hwËlw gÖSËg„


og cdÖk ÌqË¢ dw pËlI, AËdK cdÖB hwËlwgwowk eÞai oZø AdÖhÔxZ ARêËdk owËa owËaB xgËtk xexrËZ gowk eÞxZ AwMÞp ÌbLwt dw, gkv Adypw ÌewnY KËk„ Zwk iwËd GB dt Ìj GB ÌQËl†Ëlw xgËtk eÞxZ xgkئ iËdwhwg ÌewnY KËk, xKìç Awol xgntUw pËlw ewxkgwxkK Q¢Qwtw ÌaËK iÖ£ß pËt iwdxoK, AwËgMMZ, mwkyxkK ÈwcydZw Ggv KiêKwË¡k xgKwmUw Ìo ÂkØ KËkËQ ÌKgl Aùe Kxbd cËk, Ggv GB ÈwcydZw pwkwgwk AwËM AìæZ AwkI xKQ×xbd ÌoB Èwb ZwËK DeËhwM KkËZ pËg„

ZwB gËl ZwËK ÈwcydhwËg jZbÔk LÖxm ÌjËZ Ìbtw ÌpwK Gid Kaw xKìç glw pËâQ dw„ ÌiËtxU jxb GB ÌQËlËK GKbi ÈwcydhwËg ÌQËr Ìbt, ÌoËqË¢ Ìo ptËZw NÖkËZ NÖkËZ GËZw bÔk PËl jwËg Ìj Ìo xfËk Awowk KawB hÖËl jwËg, ptËZw Zwk ÌoB AgwK ÈeíËMwËlwk ÌNwËk ÌKwawI Ìo pwxkËtB jwËg - xKìç, ÌiËtxU jxb eÞai ÌaËKB ÌQËlxUk eÞxZ owiwdø m£ß pËZw, ÌoËqË¢ Ìo ptËZw GLdI ÌiËtxUk pwËZ pwZ ÌkËL, m£ß KËk AwKËs kwLËZw, QwËb gÙxÄk xkixSi oxŠZ DeËhwM KkËZw GKwËìæ - xKvgw ÌKwd MÞwËik eËa pwËZ pwZ ÌkËL ÌpËU ÌjËZw, ÂKËdw pxkbwh LËrk xixÄ NÞwY ÂËK ÂËK„

GB bÖRdwk iËcø Kaw glwk xgnËtk ÌKwd KixZ NUËg dw„ ÌQËlxUk GËZw owpoyKZwk iwËSI Zwk iËcø GKUw gwâPw ÌQËlËK LÖ^ËR ewËg ÌiËtxU„ Ggv ÌiËtxU Zwk oiMÞ Rygd ÌoB gwâPw ÌQËlUwËK ÌmLwËZ ÌmLwËZB AxZgwpd KkËg„ eÞxZxU Z×lw dwkyk iËcøB GKRd oÔ® Æ×l xUPwk AwËQ gËl Ìjd iËd pt„ cdÖxUI og gøwewËkB jËaÄ ÌK#Z×ply„ ÌiËtkw KLd ÌKid AdÖhg KËk, Awk Zwkw KLd AwËgMy pËt IËV Gog xgnt†Ëlw ZwËK AwMÞpy KËk ÌZwËl„ ÌQËlxUk iËd ptËZw GK pwRwk eÞmí NÖËk ÌgrwËâQ, Awk Ìo†Ëlwk AìæZeËq bÖB pwRwk D£k ÌiËtxUk iËd eÞþçZ pËt AwËQ„

GB RÖxUk iËcø ogËPËt hwËlw pËg---- Ìj#doŠ|

 সূত্র: রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment