Pages

Saturday, June 4, 2011

কুম্ভ নারীর সাথে মিথুন পুরুষের সম্পর্কGB bÖRd ÌKd Nk hxZê iwdÖËnk xhËr xdËRËbkËK ÈZìèhwËg ÌbËL xdKUgZêy pËg Zwk ÌeQËd AËdK KwkY kËtËQ„ xKìç iÔl KwkYxU pËlw oŠyËZk GKUw oÔqô iÔQêdw ÌjUw ZwËbk bÖRËdB ÂdËZ ewt„ K׺ ÌiËtxU ogoitB AdÖhg KËk GËoËQ Ìj RMËZk ÌKDB ZwËK gÖSËZ ewËk dw„ AxcKwvm iwdÖnB Zwk gøwewËk hÖl cwkYw ÌewnY KËk| xKvgw AdøwthwËg iÔløwtd KËk| Adøkw hwËg Ìj Ìo xdËRk Rygd xdËt xQxdxixd ÌLlËZ hwËlwgwËo, A¨ÖZ Kùedwt xdiMí awËK, Ìjd Ìo GKUw ÌqewËU ÌWBxR f×l|jLd Zwk RdôwËdw DxPZ Zwk KËtKm gQk AwËMB eÙxagyËZ RËdô ÌMËQ„ ogwkB GB cwkYw ÌKgl xiaÖd eÖkØnxU gwËb„


xiaÖd eÖkØnxU ogoitB ÌbËLËQ Ìj ÌKD Zwk Èeí†Ëlw gÖSËZ ewËk dw„ AxcKwvm iwdÖnB ZwËK AdøwthwËg iÔløwtd KËk| hwËg Ìo xVK xdhêkËjwMø dt, KLdI KLdI gwPwl eÞKÚxZk, Adøwdø oit ÌiRwRy, AexkeKñ - Ggv GËKgwËk bwxtZòpyd„ ogwkB GB cwkYw ÌKgl K׺ ÌiËtxU gwËb„

mÔdø ÌaËK Duedí oŠyËZk GB eÞËawi£ß oÔqô iÔQêdwk owËa ZwËbk hwËlwgwowk oÖkxUËZ Agmø AwkI bÖB GKUw Zyqî Èk kËtËQ„ xKìç Ìoog xgkÕe xgnt ZËZw hwxk pËt DVËg dw Ìj gpd Kkw Aoºg„ ÌKddw GB bÖRdwk oóeKê MÞp-dqË¢k AwmygêwbeÖÄ| jxbI ÌKwd oóeKêB xdL^ÖZ dt, xKìç Adøwdø RÖxUk Z×ldwt GB RÖxUk Rdø ÌoB xdLÖ^ËZk LÖg KwQwKwxQ Ìe#ËQ jwItwUw opR pËg„ GidxK MÞp-dqË¢k ÌKwd BxZgwPK eÞhwg QwrwB Gkw AËdK Ìo#pwbêøeÔYê Ggv owglyl GKxU oóeKê DeËhwM KkËZ oqi pËg„ Ggv ÌeÞi ZwËbk iËcø awK×K gw dwB awKÖK ZwËbk iËcø Ìmn ejêìæ g¬×Zñ gRwt awKËg„ g¬×Zò GKxU ipwd gøwewk„ xKìç KLdI KLdI xiaÖd Ggv K׺ g¬×ËZòk LwxZËk hwËlwgwoËKI xgoRêd xbËt Ìbt„ ÌKddw, g¬×-gw¬gy oóeËKêk ÌaËK hwËlwgwowk iËcø Ìgxm Awþpw, Awk Ìgxm owpËok eÞËtwRdUw Zwkw gÖSËZ ewËk„

jZqY GKRd AdøRdËK hwËlwgwoËQ, ZZqY GB bÖRËdk mwkyxkK oóeKêUw KLdB xgkx£ß gw AdwMÞËpk oÙxÄ KkËg dw„ Ìj#d xilËdk iËcø xbËt Gkw bÖRd gkv mwkyxkK Ggv iwdxoKhwËg exkZÚx® ARêd KkËg„

xdËRËbkËK hwËlwgwowk owËa owËa Gkw AËdK hÖl-¸wxìæI KkËg„ Ìj hÖlUw xiaÖd eÖkØn KkËg, ÌoUw pËlw xdËRk ÌQwU ÌQwU Ggv Z×âQ xiaøw Kaw†Ëlw Ìjd K׺ ÌiËtxU xgmðwo KËk GB eÞZøwmw„ K׺ ÌiËtxU gkv xiaÖËdk GB oZøËK AxZkx™Z KËk ÌZwlw xKvgw ÌoUwËK xgKÚZ Kkwt ÌqËe Aw†d pËt DVËg„ AdøxbËK, K׺ ÌiËtxU Ìj hÖlUw KkËg ÌoUw pËlw: K׺ eÞZøwmw KËk Ìjd xiaÖd jw glËQ ÌoUw Zwk id ÌaËK gËl„ xKìç xiaÖd jwB gËl ÌoUw Ìo eÔYê AwìæxkKZwk owËa LÖg KiB gËl awËK„ ZËg, jËZw hÖlB Zwkw KkØK dw ËKd, ZwËbk hwËlwgwowt ogoitB KËÄk ÌaËK Awdëb Ìgxm awKËg„

GB RÖxUk iËcø ogËPËt hwËlw pËg---- ÌeÞi,xgÌt,gøgow I g¬×Zñ |

 সূত্র: রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment