Pages

Saturday, June 4, 2011

কুম্ভ নারীর সাথে ধনু পুরুষের সম্পর্ক K׺ ÌiËtxUk g¬×-gw¬gyk ÌKwd xVK xVKwdw ÌdB| GËKKRd GËKK ÌMwËQk Ggv AxZ owcwkY ÌaËK ÂkØ KËk AowcwkY ejêwËtk„ Awmw Kkw jwK, cdÖ eÖkØn Zwk g¬×-gw¬gyËbkËK eQëb KËk| jxb dw KËk ZwpËl Ìo xdxúPZhwËgB Zwk AeQëb ÌiËtxUk KwËQ, Ggv Zwk g¬×-gw¬gyËbk KwËQI xdiêi Awk þeÄhwËg eÞKwm KËk ÌbËg„ ÌiËtxU Zwk ÈeËd-RwMkËY ÌKgl GKRd ou oŠyËKB LÖ^ËR ÌgxrËtËQ„ Awk cdÖk iËcø ÌoB oZZw Ìo LÖ^ËRI ÌeËtËQ„ ZwQwrw oZø AdÖhÔxZ eÞKwm KkwUwI oZZwkB GKUw Avm„ GidxK ÌoB oZø jLd xKQ×Uw xgnit ZLdI ÌoUw oZZwB gËU„ oËZøk qxYK xdiêiZw xdúPtB xiËaø Awk eÞZwkYwk Mhyk qZk ÌaËK AËdK hwËlw| ÌKddw ÌoB qZ KLdB ÌoËk IËV dw„ GB bÖRd ptËZw eÞwtB SMrw KkËg, xKìæÖ Zwkw bÖRdB Ìoog SMrw†Ëlw qiwoÖëbk bÙxÄËZ ÌbLËg Ggv hÖËlI jwËg| GËK AdøËK P×¹d KkËg Awk bÛØZ xilxim pËt jwËg„ cdÖk kwM bÛØZ ÌRËM IËV| ÌiËtUwk kwM gRÛewËZk iËZw A^wKwg^wKw pËt pVwu ÌRËM DËV pVwuB AbÙmø pËt jwËg| Ggv Ìo kwM ¢ßËiB pwxo Awk hwËlwgwowt kÕe ÌdËg„


cdÖk exkgZêd Awk K×˺k exkgZêËdk owËa Lwe LwBËt Ìdtwk qiZw ZwËbk bÖRdwk iwËS NËU jwItw ÌjËKwd AwËgMMZ Axdti, IVw-dwiw†Ëlwk owËa hwËlw iwxdËt jwËg„ GB ÌQËlk iwaw xKQ×Uw Mki„ ÌiËtUw KiËgxm mwìæ, Ìj#x£ßK, Ggv DbwoeÞKÚxZk„ xKìç kwËM jLd cdÖk Kewl Mki pËt DËV kyxZiËZw NwiËZ ÂkØ KËk, ZLd ZwËK Vw¡w Kkwk Rdø ÌKwil þemê kËtËQ ÌiËtUwk KwËQ| AZGg, ZwËbk iËcø gøwewk†Ëlw Ìgm Ìjd jwbÖk iËZw KwR KËk, Agmø jxb ZZU×K× hwËlwgwow ZwËbk iËcø awËK ÌoËqË¢„

K׺ ÌiËtxUk Rdø hwËlw pËZw jxb Ìo GËZwUw Awdidw Awk Dbwo dw pËZw„ ZwkekI, ÌiËtxU jxb cdÖk dwiUw hÖËlI jwt, Ìo xKìç ÌQËlUwk diÛ, KgÖZk-Qwdwk AwbÖËk ÌPwËLk iËZw ÌPwL†Ëlw hÖlËZ ewkËg dw| ...hÖlËg dw ÌQËlUwk Duf×lö pwxo| ...Awk Ìj PiuKwk hxŠiwt ÌQËlxU kwËZ þeËmêk f×Ugl ÌLËl ÌoB hxŠ„ xVKB ÌQËlUwËK ÌjËKwd þpwËd ÌjËKwd exkxþpxZËZ Ìo xPdËZ ewkËg„ ÌKddw, K׺ ÌiËtxU Zwk Èeí†Ëlw ogoit iËd kwLËZ ewËk„ Awk ÈËeíB Ìo eÞai cdÖxUk ÌbLw ÌeËtËQ...AËdK, AËdKxbd AwËM„

GB RÖxUk iËcø ogËPËt hwËlw pËg---- g¬×|


সূত্র: রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment