Pages

Saturday, June 4, 2011

কুম্ভ নারীর সাথে মীন পুরুষের সম্পর্ক K׺ ÌiËtxU ÌeÞËi erwk ek Zwk iyd eÖkØnxUk owËa eÞai Ìj KwRxU KkËg ÌoUw pËlw, Ìo xdËRk oioøw, xPìæw-cwkw, Ggv xgxhdí bÙxÄhxŠ, Ggv iÔløËgwËck Kaw eÞKwm KkËg„ Ìo RwdËZ PwBËg Ìj Ìoog xgnËt iyËdk iZwiZ†Ëlw xVK ÌKid„ Ìo iyËdk AËdK ekwimêB MÞpY KkËg„ xKìç xKQ× xKQ× ÌqË¢, iyËdk xgPqY ekwimê dw ÌiËdB Ìo xdËRk Pel-P›l ea Agl¹d KkËg„ Ggv Zwk Plwk eËa ÈwhwxgKhwËgB Ìp^wPU ÌLËt erËg| xKìç oioøw ÌdB, Zwk iyd oŠy xVKB ZwËK Awgwk ÌUËd Z×lËg| G xgntUw ZwËK Èxþæ ÌbËg„ GKRd K׺ dwky, jwk ixZ-MxZk ÌKwd xVK ÌdB, Zwk RdøI GB ÈxþæU×K× AËdK bwxi GKUw gøwewk„


ÌKwd eÖkØËnk KwËQ xdËRËK DRwr KËk oieêY Kkwk AwËM K׺ dwky ÂcÖ GBU×K× xdxúPZ pËZ Pwt, ÌQËlUw Zwk g¬Ö, eÞKÚZ g¬×| Ìo ÂcÖ K׺ ÌiËtk pÕbt Awk mkyËkk eÞxZ Ìjid AwMÞpy ÌZixd Zwk iËdk owËa xdËRk iËdk xil NUwËZI oiwd AwMÞpy„

ÌjUw iyd eÖkØËnk RËdø ogËP gr bÖgêlZw pËZ ewËk ÌoUw pËlw xdËRk eÞËtwRd, Pwxpbw Awk AxcKwËkk Kaw eÞwt hÖËl jwt| Ìo AdøËbk KløwËYk Rdø oit Ggv UwKw-etow gøt KËk awËK„ xKìç K׺ dwkyk KwËQ AwZôZøwM ÌKwd bÖgêlZw dt gkv ÌoUw GKUw mx£ß„

K׺ ÌiËtk ÌjUw ogËP gr Ìbwn ÌoUw pËlw ÌKwd MZwdÖMxZK xdtiËKB Ìo iwdËZ ewËk dw| ZwËK ZwxrËt Ìgrwt exkgZêËdk Pwxpbw| ÌkwiwéKk AxhšZwk eÞxZ Zwk ZygÛ AwKnêY„ xKìç iyd eÖÖkØËnk KwËQ AMZwdÖMxZK iËdwhwg ÌiwËUI ÌKwd Ìbwn dt„ gkv KÖº ÌiËtk GB †YUwB ZwËK ËiËtxUk ÌeÞËi iMí KËkËQ„ Awk ZwQwrw Ìo xdËRI xKQ×Uw AMZwdÖMxZK„ bÖRËdk iËcøB GB A¨ÖZ xgnt†Ëlw ZwËbk oóeKêËK xbËt jwt jwbÖKky ÌQ^wtw„

p^øw, Zwkw SMrwI KkËg, ptËZw eÞwtB„ xKìç Ìj bÖRd eÖkØn I dwky GËK AdøËK hwËlwgwËo, ZwËbk iËcø SMrw pItwUw gkv iRwk gøwewk„ Zwkw bÖRËdB ptËZw hwgËQ: Zwkw SMrw KkËQ, KwkY Zwkw ÌKgl GKRd AwËkKRdËK GUwB ÌgwSwËdwk ÌPÄw KkËQ Ìj, “Awxi ÌZwiwËK PwB!”

 সূত্র: রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment