Pages

Saturday, June 4, 2011

কুম্ভ নারীর সাথে বৃষ পুরুষের সম্পর্ক K׺ ÌiËt GK xgËmn eÞKÚxZk GKRd dwky jwk eÞËtwRd AZøìæ xgËmn eÞKÚxZk GKRd eÖkØn„ Awgwk, AËdËKB gËl awËK Ìj K׺ ÌiËtkw AZøìæ A¨ÖZ eÞKÚxZk ÌiËt jwËbk Rdø eÞËtwRd AxZiwdxgK Ñcjêoóedí GKRd eÖkØn„


GB Ñcjêoóedí eÖkØnËbk AxcKwvmB pËg gÙn eÖkØn„ K׺ dwkyk ÌeÞËi iMí pËt Zwkw gwkgwkB Rwdwd ÌbËg Ìj xdËRËbk Adøwdø †ËYk ewmwewxm ÌoB AxZiwdxgK Ñcjêoóedí eÖkØn ZwkwB„ K׺ ÌiËtk gøx£ßZòUw Ìi#xlK, Awk AwiwËbk AxcKwvËmk KwËQB Ìi#xlK iwËdB xgËmn xKQÖ„ xKìç gÙn eÖkØËnk KwËQ Ìi#xlK iwËd A¨ÖZ, gw LwiËLtwxl„ xVK xgmðwoËjwMø dt„ GUw ÌKglB ovšwk gøwewk„ gÙn eÖkØËnk RËdø ÌjUw iËd kwLw RkØxk ÌoUw pËlw GB ÌiËtxU xhdí eÞKÚxZk„ GB ÌiËtk eÞxZ eÖkØnwly gÙËnk iËcø AwKnêY gw ÌK#ZÔpl Rdô Ìdt, ÌKddw ÌiËtxU LÖgB kpoøit„ GB AwKnêËYk iÔËl xKìç eÞmíUw Gid dt Ìj ÌiËtxU xK hwËlw dw Lwkwe, myZl dw Dnä„ gkv ÌiËtxUk GB A¨ÖZ eÞKÚxZ xK oxZø dw xK GUw ÌKglB Zwk iÖËLwm„ Awk GB gøwewkUw gÙnËK iÖˆ KËk„

GB ÌiËtk iËcø AwdëbbwtKhwËg Aaêpyd xKQ× AwPkY lqø Kkw jwt„ xKìç ÌoUw Zwk ÌqË¢ LÖgB ÈwhwxgK„ Ìjid, ÌiËtUw GKUw Kaw glËZ ÂkØ KËk iwSeËaB ÌaËi jwt...xKvgw jLd Ìo mÔËdø hwgËlmpyd ZwxKËt awËK... xKvgw jLd gÙn eÖkØnxU gËl IËV, ‘Awxi ÌZwiwËK hwËlwgwxo’, ZLd ÌiËtxU Zwk dwiB iËd KkËZ ewkËQ dw, BZøwxb„ GkKi gøwewk†ËlwB ekgZêyËZ gÙnxU ptËZw xVKB RwdËZ ewkËg Ìj Ëo jLd hwgxQl ÌiËtxU DbwohwËg AdøxKQ× hwgËQ ZLd ÌiËtxU gþçZ xVKB Zwk Kaw ÂdxQl Ggv LÖg exküKwkhwËgB ZwËKB xdËt hwgxQl„ Ìo GKUw xKQ×I ÌhwËl xd„

K׺ ÌiËt Zwk eÞxZmÞØxZ kqw Kkwk RËdø oËgêwâP ÌPÄw PwlwËg| oxVK oiËt ÌKwd eÔgêxdxbêÄ þpwËd ÌbLw Kkwk gøwewËk oiËtk ÌpkËfk Ìjd dw pt Ìo RËdø eÞwYeY ÌPÄw KkËg„ xKìç, GB ÌewmwK-AwmwK Ggv AwPkËYk eÞxZ GB ÌiËtxUk LwiËLtwly, Zwk ÈhwËgk pVwu pVwu exkgZêd, Zwk AeÞZøwxmZ exkgZêd, Ggv Ìjog AwKxoôK xgoôt xbËt Ìo AwedwËK pZgwK KkËZ eQëb KËk| Ìo†ËlwËK ptËZw xdhêkËjwMø gËl gøwLøw Kkw jwt dw„ Gk gøwLøw GKUwB Awk ÌoUw pËlw × LweQwrw, Aaêwu AxþpxZmyl„ AdøxbËK, gÙn eÖkØn owcwkYZ, MZwdÖMxZK eÞKÚxZk, Zwk Èhwg gw AwPkY ÌgwcMiø| GidxK Zwk ogËP gr m¢ØI ZwËK A¨ÖZ gw LwiËLtwly gËl Aegwb Ìbgwk Ìj#x£ßKZw LÖ^ËR ewËg dw„

GB bÖRËdk mwkyxkK oóeKê ZwËbk iwdxoK oóeËKêk iËZwB pZwmwgø™K Ggv AZÚ® ÌaËK ÌjËZ ewËk, jxb dw Zwkw ÌRøwxZnmwËþèk GB ÌQw› KawxU iËd kwËL - “bÙmøZ iËd pËZ ewËk Ìj ÌKwawI hwËlwgwow ÌdB„ AwoËlB ÌdB - jLd hwËlwgwowUw ÂcÖ ewgwk RdøB„ xKìç jLd hwËlwgwow pt Ìbgwk Rdø - ZLd ÌoB hwËlwgwowk Duo pËt IËV AËmn Awk Aoyi„”


সূত্র: রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment