Pages

Saturday, June 4, 2011

কুম্ভ নারীর সাথে বৃশ্চিক পুরুষের সম্পর্কGB bÖRËdk hwËlwgwow gw xgËt AxZ DâPiwËMêk xmqweÞb, gw DŒyxgZ gw AwKnêYyt pgwk ÌaËK ÌiwËUI Ki xKQ× pËg dw„ ptËZw ZwËbk GB oóeKê mwxìæËZ exkeÔYê pËt DVËg dw, AìæZ eÞaixbËK| xKìç ÌRøwxZnmwËþèk ekwimê xdËt ogoitB GB mwxìæ ARêd Kkw oºg|GB bÖRËdk iËcø SMrw†Ëlw eÞwtmB Gid pËg Ìj, pt GUw ZwËbk AdÖhÔxZ Ggv gÖx¦i£wËK gwxrËt ÌbËg, dt ovK×xPZ KËk Z×lËg„


gÙxúPK eÖkØn Awk K׺ dwkyk RÖxUËZ GB bÖRd ZwËbk lqø†Ëlwk ZwxlKwt eÞaËiB xdËRËbk PwKxkËK þpwd ÌbËg„ ZwxlKwt Gk eËkk gþçxU pËg xdËRËbk GKUw gwoþpwËdk xdkwe£w„ ZÚZytZ ZwËbk bÖRdwk exkgwËkk eÞxZ §wxtZò„ GB og†Ëlw eÔkY pgwk ek Zwkw ZwËbk xdËRËbk gøx£ßMZ AwKwáqw, Awmw, Èeí Ggv BâQw†ËlwËK †kØZò ÌbËg„ gÙxúPK eÖÖkØËnk iËcø §ë§, kpoø Awk AeÞZøwxmZ ÌiRwËRk AwxcKø lqø Kkw jwt„ K׺ ÌiËtxUk xdËRk iËcøI GB xgnt†Ëlw kËtËQ, ÌKgl kpoøitZw gwb xbËt„ Awk Ìo KwkËYB, eÞai ÌbLwt Zwkw xdËRËbkËK jËZwUw eÙaK ÈhwËgk gËl hwgËg, ZËZwUw AwoËl Zwkw dt„ xKìç GB bÖRËdk eËqB qiw PwItwk xgntxU LÖgB KxVd„ bÖRËdB xdËRËbk AdÖZwe KwËRk iwcøËi eÞKwm KkËZ Pwt, Kawk iwcøËi dt„ gÙxúPK Ìjd Kxgk ÌoB KawxUB xgmðwo KËk, “Kaw jËZw Ki glw jwt, AwNwZ ZËZw bÛØZ ÌoËk IËV„” xKìç, GKRd K׺ ÌiËtk owËa oóeËKêk ÌqË¢ gkv Kxg Ìgd RdoËdk KawUw iËd kwLËlB hwËlw pËg, “eÖkØËnk iÖËL glw I ÌiËtËbk Ìi#dZw AwoËl GKB gøwewk„”

jLd GB ÌiËt dykg pËt DVËg, ZLd hwgËZ pËg Ìj Zwk xPìæwk PwKw†Ëlw xVK ÌKwd eËa NÖkËZ ÂÖkØ KËkËQ„ ÌKddw ÌQËlxU xdxúPZ awKËZ ewËk Ìj ÌiËtxU xdúPtB Ggwk ÌKwd GKUw AeÞZøwxmZ xKQ× KkËZ jwËâQ„ pËZ ewËk Ìo Zwk dwi gbËl ÌflËg, gwxrUwËK eweêl kO Kkwk exkKùedw KkËg, xKvgw ewxKþæwxd ÌKwd GxZi gwâPwËK b£K MÞpY KkËg| pËZ ewËk Ìo gÙxúPKxUËK ÌWËK glËg GKUw Uøwx… WwKËZ, ÌKddw ZwËK eÖkwd XwKwt ÌjËZ pËg xKvgw GKUw Ìd#Kwt PËr oÖëbkgËd ÌjËZ pËg GKowËa„ ÌKd eÖkwd XwKw? owËa K׺ awKËl, Ìo D£k ÌK ÌbËg?

GB RÖxUk iËcø ogËPËt hwËlw pËg---- Ìj#doŠ I g¬×Zñ|

 সূত্র: রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment