Pages

Saturday, June 4, 2011

কুম্ভ নারীর সাথে মকর পুরুষের সম্পর্কiKk eÖkØnxU jxb Zwk oxŠdyk AwZôxdhêkmylZwk eÞxZ ZygÛ ÌKwd ÌdxZgwPK iËdwhwg ÌewnY dw KËk, ZwpËl Zwk K׺ dwkyxU A¨ÖZhwËg Zwk xKQ×Uw eÖËkwËdw-cwËPk id iwdxoKZwk eÞxZ mÛ¦wmyl pËt DVËg„ ÌKddw, iKk Ìj Adøwdø eÖkØËnk Z×ldwt, Ggv Zwk xdËRk Z×ldwËZI AËeqwKÚZhwËg AZøìæ cyk-xþpk, xgmðþæ Ggv xdhêkËjwMø ÌoUw ÌRËdB ÌiËtxUk hwËlwgwow ÌRËM DËVxQl„ K׺ dwky eÞwtmB RygdoŠy xdgêwPËd GKRd xdhêkËjwMø, Awþpwmyl Ggv xdkweb eÖÖkØËnk ËL^wR KËk awËK„


GËbk bÖRËdk iËdiwxldø eÞwtB gwBËkk exkxþpxZ ÌaËK D¨ÖZ pt| Ìjid,  Ìjog iwdÖËnk eÞxZ K׺ ÌiËtxU opdmyl,  ZwËbk eÞxZ iKk xgkÕe„ ZwkekI, iKk eÖkØn GB ÌiËtËK Ìj Q^wËP gxoËt Ìj AwKwkB xbK dw ÌKd, jLd Zwkw ÌKwd xgnËt ZKê KkËg ZLd ÌiËtxU Zwk diÛ I xgdty eÞËkwPdwk †Y, Zwk AwKnêYyt AwPkY Ggv ekwimê xbËâQ Gid GKUw hxŠ KËk eÞxZxU ZKêB Rt KËk ÌdËg„ ÌiËtxUk Kaw jLd iKkxU gÖSËZ PwBËg dw, ZLd GB hwËg, AxcKwvm ÌqË¢B Ìmn ejêìæ eÞxZxU ZKêB ÌiËtxUËK Rty KËk Z×lËg| ÌKddw iKk ÌiËtxUk ÌK#Z×Kit AwPkY, Zwk xg¸wxìæ, Awk owglylZwt iKk GËZwB iÖˆ pËg Ìj GB gøwewkUw Ìo A^wPI KkËZ ewkËg dw„  eÞËZøËKB Agmø iKkxUËKB Awol goz gËl hwËg„ ZËg, jxb GB bÖRËdk oóeËKêk Dek MÞp-dq¢Ëbk ÌdxZgwPK eÞhwg awËK ÌoËqË¢ ÌQËlxU ptËZw ÌKwd GK mÛwgY-Srw oKwËl NÖi ÌaËK DËV pVwu Delx³ KkËg Ìj GËZwxbd cËk Ìo ÌKgl Kidyt Kwtbwt exkPwxlZ pËt AwoËQ„ GB Ìgwc AËe#kØËnk Ëgbdw pËt ZwËK ZygÛ jìèYw ÌbËg„ Ìo ptËZw iËd iËd ZwlwËKk KawI xPìæw KËk ÌflËg„ AËdK xbd cËkB Ìo ZwlwK xdËt hwgËZ awKËg„ iKk KLdB ÌKwd xKQ× ZwrwÉËrw KËk KËk dw, xgËmnZ ÌoUw jxb pt Nk-hwŠwk xgnt, ÌoËqË¢ Zwk pÕbt ÌhËŠ Lwd Lwd pËt jwt„ ZwlwK gw xgËâQb GB ÌiËtËKI AwNwZ ÌbËg„ xKìç, Ìmn ejêìæ, Adøwdø ÌjËKwd kwxmk RwxZKwËbk Z×ldwt K׺ ÌiËt AËdK opËR Ggv AËdK bÛØZ xgkp xKvgw ÌhËŠ jwItw oóeËKêk ÌmwK hÖËl ÌjËZ ewËk„ xKº ÌiËtxUk KwËQ ZwlwK, xgËtk iËZwB AwËkKUw exkgZêd„ Awk exkgZêd AdøËbkËK Ìjid hyZ KËk ÌZwËl ÌZidxU KLdB GB ÌiËtËK KkËZ ewËk dw„

 সূত্র: রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment