Pages

Saturday, June 4, 2011

কুম্ভ নারীর সাথে কন্যা পুরুষের সম্পর্কKdøw eÖkØn Ggv K׺ dwky jxb xdËRËbk iËcø oxZøKwk hwËlwgwowk xPpß LÖ^ËR dw ewt ÌoËqË¢ ÌKwd¢ßËi AwRygd GKowËa awKwk ÌKwd eÞxZmÞØxZËZ g¦ pËg dw„ GUwB ÌRøwxZnmwËþèk xdti„ Ggv GB bÖBRËdk RÖxUk ÌqË¢ GUw AxcKwvm ÌqË¢B oZø pt| KwkY, ZwËbk bÖRËdk Èhwg-Pxk¢ xPìæwhwgdwB A¨ÖZ, AÈwhwxgK„ oxZøKwk, Ggv MhykhwËg AwìæxkK hwËlwgwowk ÌaËK Ki xKQ× GB bÖRËdk iËcø ÌKwd g¬d xUxKËt kwLËZ ewkËg dw„ ÌKwdhwËgB dw„ Awexd ptËZw glËgd Ìj, ÌjËKwd kwxmk ÌeÞxiK-ËeÞxiKwk ÌqË¢B G Kaw†xl oZø, xKìç Awedwk GB cwkYw hÖl„ Adøwdø kwxmk RwZK-RwxZKwk Gid AËdK RÖxUB kËtËQ jwËbk iËcø ewkþexkK mÞ¦wËgwc Awk ÈxþæbwtK opixiêZw jZqY xUËK awËK, AìæZ ZZqY Zwkw oxZøKwk hwËlwgwowk D¥yedw, AwKwáqw, gw ZwkØËYøk xbd†xlËZ MhykZi hwËlwgwowk Ìj Èeí Zwkw ÌbLËZw - Ìo Èeí xdËt AMÞok pËt Adø KwËkwk ÌeÞËi erwk iËZw mx£ß gw AwKwáqw, gw ZygÛ eÞËtwRd ÌKwdUwB Ìgwc KËk dw„ Ggv ÌoUwB ptËZw oiyPyd„ Kdøw gw K׺ bÖRËdk ÌKDB xVK ÌZid dt„


Kdøw eÖkØnxUk KwËQ jxb iËd pt Ìj ZwËbk oóeKêUw ÌKglB Aaêpyd pËt DVËQ, ZwpËl Ìo AdxZxgl˹ Zwk AwËgËMk g¬dUwËK †xUËt ÌdËg„ pÕbtNxUZ oóeËKê KdøwËK RrwËZ pËl ÌjUw eÞai eÞËtwRd ÌoUw pËlw GKUw Aaêit, Ggv xgËmn AwËgbdjÖ£ß hwËlwgwowk eÞxZmÞØxZ„ jxb Kdøwk KwËQ iËd pt Ìj Ìo hÖl KËk ÌhËgxQl Ìj, ZwËbk bÖRdwk iËcøB ZygÛ hwËlwgwowk ÌKwd KixZ ÌdB, ÌoËqË¢ Ìo GKKhwËg dykgZw ewld KkËg| Zwk pÕbËt K׺ ÌiËtxUËK Ìe#Qgwk Awk ÌKwd oÖËjwMB ÌbËg dw| jxbI ogoit Gid NUËg dw, xKìç AxcKwvm ÌqË¢B Ìo GixdhwËg Zwk oiMÞRygd AxZgwpd KkËg„ ÌjËpZ× Kdøw ÈhwgoÖlhhwËgB xd:oŠZwxeÞt, ZwpËl ÌKdB gw Ìo AwËkKgwk xdËRk ÈhwËgk xgkØ˦ xMËt AwËkKRd Rygd oŠy LÖ^RËZ jwËg? AwkI GKgwk bwóeZø RygËdk ÌoB Aaêpyd AÈxþæËgwËck S×^xK Ìdtwk ÌaËK gkv Ìo Zwk xd:oŠ GKwKy RygËd iwËS iËcø LweQwrw eÞYËtk oóeKêËZB Ìgxm xdkwe£w Ìgwc KkËg„

AdøxbËK, K׺ ÌiËtxUI Ìj LÖg GKUw xgËtk eÞxZ AwMÞpy, xKvgw bwóeZøRygËdk eÞxZ ZygÛ ÌS^wK kËtËQ, ÌZid dt„ xKìç GKgwk K׺ jLd oZKêhwËg Zwk eQËëbk iwdÖnxUËK LÖ^ËR ewt, ZLd Ìo SU eU xgËt KkËZ DbøZ pt, ÌjUw KdøwËbk xgËt Kkwk ckËdk owËa ÌiËldw„ Ìj KwkËY, xgËtk xbËK AMÞok pgwk oitUw ptËZw ZwËbk xVK awKËg dw„ Ggv xdËRËbk xgËtk NxrbÖËUwk oit GK KËk xdËZ pËg„ Ggv xgËtUw KËk Ìflwk ek, ÌjidxU glw pËtËQ, oiMÞRygd GKowËa awKËZ pËl, PwB xg¦ hwËlwgwow, Zwk ÌaËK GK xgëbÖI Ki dt„

GB RÖxUk iËcø ogËPËt hwËlw pËg----  g¬×Zñ |

সূত্র:রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment