Pages

Saturday, June 4, 2011

কুম্ভ নারীর সাথে কর্কট পুরুষের সম্পর্ক"AZyZ xbËdk ýiÙxZ ÌKD ÌhwËl dw, ÌKD ÌhwËl' KKêU eÖkØn ÌhwËl dw gkv MÖkØËZñk oËŠ iËd kwËL| K×˺k KwËQ MZKwl AZyZ pËt ÌMËQ, AwR xbdUw ÌiwËUI †kØZòeÔYê dt| AZyZ xdËt xgnYí KKêU ÌQËlxUËK Duf×lö Kkwk Rdø K׺ ÌiËtxU ptËZw gËl goËg - og †kØZòeÔYê xgntB hxgnøËZk iwËS kËtËQ| ZwB jw NËU ÌMËQ, jw Awk KLdB AwËMk iËZw pËt DVËg dw Ìoog ýiÙxZ xdËt xgnwbMÞþæ pËt awKw DxPZ dt„ ÌiËtxU ptËZw AwkI Ìgxm AMÞok pËt gËl goËg, ÌQËlxUk iwdxoKhwËg AwkI exkeKñ pItw DxPZ„ K׺ ÌiËtxUk eÞai hÖl GxUB|


xdËRk iwdxoK ÌgËr IVw ov¢ßwìæ K׺ ÌiËtxUk DeËbm KKêËUk KwËQ ZygÛhwËg Lwkwe lwMËg„ KKêU hwgËg “Ìo GKUw dyko, xdþeÞwY iËdk ÌiËt„” ÌiËtUwk ÌKwd Kùedwmx£ßB ÌdB - ÌQËlxUk bÙs cwkYw pËg„ ÌiËtUw ÌQËlËbk iËZw KËk xPìæw KËk, GidxK KawI gËl eÖkØnwlyhwËg„ KwRKiêI Zwk eÖkØnËbk iËZwB„ xKìç KKêU ÌQËlxU ÌKwdhwËgB GKUw eÖkØnwly gwþæggwby ÌiËtk owËa hwËlwgwowk oóeKê MrËZ AwMÞpy dt„ Ìo Gid GKRd ÌiËt LÖ^RËQ Ìj xixÄ, AwbÖËk Awk ÌiËtly, xVK Ìjd Zwk iwËtk iËZwB xdL^ÖZ„

ÌQËlUwk cwkYw Agmø hÖl„ K׺ ÌiËtk xgnËt Ìj AxhËjwMB ÌpwK dw ÌKd, xKìç Ìo dyko gw AwËgMpyd G Kaw glw jwËg dw„ opwdÖhÔxZk ÌKwd Ahwg K׺ ÌiËtxUk iËcø ÌdB| xKìç Ìo Zwk GB opwdÖhÔxZ AwZê-iwdgZwk eÞxZ GËZwB Ìgxm QxrËt Ìgrwt Ìj xdËRk gøx£ßMZ oóeËKêk RËdø ÌoUw ÌZid Awk AgxmÄ awËK dw„ AwËþæ AwËþæ, KKêU eÖkØnxU  ÌiËtxUk gøwewËk GB oZøUw RwdËZ ewkËg, gÖSËZ ewkËg„

Gkw bÖRd GËK AËdøk ÌaËK LÖgB Awlwbw„ Dekìç, ZwËbk hwËlwgwowËZI MÞp-dqË¢k BxZgwPK eÞhwËgk Ahwg kËtËQ„ KKêU eÖkØnxU K׺ ÌiËtk ÌK#Z×plyeYw Awk Zwk KwVËLw›w Kaw glwËK ZygÛhwËg AeQëb KkËg, Awk ÌiËtxU AeQëb KkËg GB ÌQËlk RrZw Awk ewd ÌaËK P×d LoËlB' "gwvlw e^wËPk iËZw iÖL'  KËk gËo awKwk eÞgYZw„ GB bÖRËdk LwbøwhøwoI LÖgB Awlwbw„ xKìç ZwËbk jwgZyt xhdíZwB Awgwk ewkþexkK AwKnêËYk KwkY pËt DVËZ ewËk, jxb Zwkw bÖRdB GKRd AwËkKRdËK Ìgxm KËk ÌgwSwk ÌPÄw KËk, Ggv AwìæxkKhwËg GËK AËdøk KÄËK AdÖcwgd Kkwk ÌPÄw KËk„ ÌoËqË¢, GB bÖRdI ÌeËZ ewËk oÖLy GKxU bwóeZø Rygd„

GB RÖxUk iËcø ogËPËt hwËlw pËg---- Ìj#doŠ I g¬×Zñ|

 সূত্র: রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment