Pages

Sunday, June 5, 2011

কর্কট রাশি নারীর সাথে বৃষ রাশি পুরুষের সম্পর্কgÙn eÖkØËnk hwËlwgwowk MwxrxU AwËþæ AwËþæ jw¢w ÂkØ KËk„ jxbI Zwk iËcø hwËlwgwowk iËZw jËaÄ AwËgM xgbøiwd, xKìç GB AwËgËMk Ìi#xLK Ggv mwkyxkK eÞKwm kwZwkwxZ NËU dw„ xKìç GKgwk GB AwËgM eÞýfÔxUZ pËl, ÌoUw PiuKwk Ìo#ëbËjê xgKxmZ pt Ggv owcwkYZ xPkþpwty  pt„  Awk þpwtyZò pËlw ÌoB xRxdo ÌjUw AwËgMeÞgY Awk ÌLtwly eÞKÚxZk KKêU dwkyk GKwìæ eÞËtwRd„ gÙn eÖkØËnk xgmðþæZw xPkþpwty - jxb oxŠdyk AËmwcdyt KwR Kiê†Ëlw Zwk Pki Ñcjêmx£ßk gwc dw †xrËt Ëbt„


bÖ GKRd KKêU ÌiËt ptËZw glËg Ìj Zwk kwxmËZ gxYêZ ÑgxmËÄøk owËa Zwk ÌKwd xil ÌdB ÌKddw - “Ìo kwdíw KkËZ eQëb KËk dw, gwâPw xdËZ AwMÞpy dt, Awk NËk gËo awKËZ Ìo NÙYw Ìgwc KËk„” Ìo ÌjhwËg xdËRËK ÌhwlwËâQ, GKBhwËg AwedwËK, Aaêwu gÙn ÌQËlËK, Ìjd ÌgwKw dw gwdwËZ ewËk - ÌoxbËK lqø kwLÖd„ Zwk GkKi g£ßËgøk ÌeQËd KwkY pËlw Ìj ckËdk eÖkØn Ìo iËd iËd eÞZøwmw KËk ÌZid eÖkØn GLdI ewt xd| ÌoB ÌQËlËKB Ìo iËd iËd ÌL^wËR, Ìj ZwËK xdkweËb kwLËg Ggv ZøwËMk Dnä PwbËk ZwËK RxrËt kwLËg„ ÌiËtxU ptËZw iËd iËd gwâPwËbk hwËlwgwËo, kwdíw KkËZ eQëb KËk Ggv NkKÒwk KwËRI Zwk xgkx£ß ÌdB„ xKìç ZwB gËl, Ìjid ÌZid eÖkØn oŠyk RdøB Ìo Mki P×lwk owiËd b^wxrËt kwdíw KkËg, xKvgw ipw AwdËëb Ìbwldw ÌbwlwËg ÌoxU pgwk dt - jZqY ÌoB eÖkØnxU Zwk P^wbdykwËZk Èeí†ËlwËK gwþæËg kÕe dw xbËâQ - AìæZ ZZqY„

RdôK×xÅËZ ZygÛ ÌdxZgwPK eÞhwËgk Awm‰w gwb xbËl ZwËbk Ìj#d oóeËKêk oÖovMxZ PiuKwk„ gÙn eÖkØnxU Zwk KKêU oxŠdyËK ÌKwil hwËlwgwow ÌbËg| ÌiËtxUk oŠ Ìj Ìo oxZøB eÞZøwmw KËk ÌoB Dnä xdhêkZw ÌbËg| Ggv Ìj#d-eÞhÖZòUwI xVKB ARêd KkËg| ÌiËtxU xdËRI Ìj#dhwËg Zwk eÖkØnxUk KwËQ dZ pËZ Pwt|

gÙn Ìjid AwìæxkKZwk owËa Zwk hwËlwgwowk eÞþæwg Ìbt, ÌZid AwìæxkK Ggv oZø hwËlwgwow eÞZøwLøwd Kkw KKêU dwkyk Rdø m£ß KwR gËU„ Awk Gid hwËlwgwowk xgxdiËt ÌiËtxU gÙn eÖkØnxUËK ewMËlk iËZw hwËlwgwoËg Ggv oºgZ KLdB ZwËK ÌQËr jwËg dw| gÙn ÌQËlxU ÌiËtxUk gwgw-iwËtk exkgwËkk owËa ÌKwd SwËilwt ÌiËtxUËK RxrËt ÌflËl Agmø Adø Kaw| GB ÌiËt Zwk iw Ggv exkgwËkk oboøËbk eÞxZ PkihwËg xgmðþæ„

gþçZ KKêU Awk gÙËnk RÖxUk iËZw oºwgdwit RÖxU Adøwdø kwxmk iËcø LÖg Ëgxm ÌdB„ mZê ÂcÖ GB bÖRdËK bÖRËdk id gÖSËZ pËg Ggv GËK AËdøk eÞZøwmwk gøwewËk oRwM pËZ pËg„ jLd ZwËbk ÌhZËk ÌiËNk NdNUw ÌbLw ÌbËg, ZLdI Zwkw ÌoB AþeÄ K×twmwk iwËS xdËRËbk Ìo#pwbøêeÔYê oóeKê xfËk ÌeËZ oqi pËg, jxb ÌKgl GB eÞwPyd šwËYk KawUw Zwkw iËd kwËL: oZøËK ÌL^wR, oZø ÌZwiwËK iÖx£ßk ea ÌbxLËt ÌbËg„

GB RÖxUk iËcø ogËPËt hwËlw pËg---- ÌeÞi,xgÌt,gøgow I g¬×Zñ|

 সূত্র: রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment