Pages

Sunday, June 5, 2011

কর্কট রাশি নারীর সাথে মেষ রাশি পুরুষের সম্পর্কeÞwaxiKhwËg Ìin eÖkØn KKêU dwkyËK ÌbËL ÌiwpwâQÒ pËt eËr| KwkY GB ÌiËtxU ÌbLËZ LÖgB Aopwt Awk LÖg ÌiËtly„ ZwËK ÌbËL AwiwËbk Ìin eÖkØnxUk iËd pt Ìjd Zwk eÖkØnwly bÙs K^wcxUB GB ÌiËtk eÞËtwRd jwËZ KËk Ìo ÌoLwËd iwaw ÌkËL xdxgêËNí Kw^bËZ ewËk| Ggv Zwk ZygÛ AwËgMy oiaêd Ìjd ÌiËtxUk eÞËtwRd„


KKêU ÌiËtxU jLd Zwk Ìin eÖkØnxUk eÞxZ xdËRk oiþæ iËdwËjwM xdxgÄ KËk Awk eÞmvowt eéiÖL pËt IËV, ZLd ÌinxU Zwk GKxU g¦iÔl cwkYwk gwþæg eÞiwY ÌeËt jwt| Aaêwu Zwk ZygÛ AwKnêYËK DËeqw Kkwk owiaêø ÌKwd ÌiËtk ÌdB„ ÌiËtxU ZwËK kwdíw KËk LwItwËg, ZwËK xmÂk iËZw KËk Awbk KkËg, Zwk ÌK#Z×K ÂËd pwoËg, Ggv xdËRk eq ÌaËKI xKQ× ÌK#Z×K ZwËK Depwk ÌbËg„ ÌiËtxU Zwk RygdËK GKUw xixÄ oÖËkk eÞwY-mwìæ-KËk-Ìbtw-byNê-oŠyËZ exkYZ KkËg - Ìj oŠyËZk Kaw†Ëlw pËg ÌK#ZÔKit„ xKìç Ìj oŠyZ GB ÌinxU ÂdËZ awKËg ÌoUw cyËk cyËk MËr IVw gxëbËZòk hÔxiKw iw¢„ ÌKwd eÖÖkØËnk ÈwcydZw AdwtwËo Awk AwdëbbwtKhwËg pkY KËk Ìdtwk bqZw KKêU Qwrw Adø ÌiËtËbk ÌdB„

AekxbËK, Ìin Awk KKêËUk ÌjËKwd ckËdk oóeËKêk iËcøB UwKw-etow xdËt M¡ËMwl lwMËgB Ggv ÌoUw Ìgm xgâQÖkYI NUwËg„ KyhwËg UwKw ARêd Kkw jwt Ggv KyhwËg Zw LkP Kkw DxPZ ÌoUw xdËtB oioøwUw gwcËg„ Ìin ÌQËlxU AxZ LkØËP, KKêU ÌiËt AxZ xiZgøty„ ÌiËtxUk iËcø UwKw Awt Ggv oéËtk gøewËk AwMÞp ÌbLw jwt„ ÌiËtxUk KwËQ AaêÐdxZK xdkwe£w Awk iwdxoK xdkwe£w oiwaêK m²„ ÌinI UwKw-etow hwËlwgwËo, xKìç Zwk KwËQ UwKw iwËd LkP Kkwk gþç, xKvgw xgxlËt Ìbgwk xRxdo„

KKêU dwky Ìj LÖgB ÌiRwRy ÌoUw gÖSËZ Ìin eÖkØnxUk LÖg Ìgxmxbd oit lwMËg dw„ eÖkØnxU ptËZw ÌiËtxUk AwËgMy Pwxpbw†Ëlwk KidytZw gÖËS DVËZ dw ÌeËk gkv Zwk ÌiRwËRk ¢ßiwMZ exkgZêd ÌbËL pZgÖx¦ pËt jwËg„ Agmø, Ìin eÖkØn xdËRI jËaÄ ÌiRwRy, xKìç Ìo gøewkUw AdøkKi| Zwk GKUw DejÖ£ß KwkYI kËtËQ„ ÌinËbk KwËQ og gøwewkB AdøkKi Ggv jÖx£ßjÖ£ß - jZqY gøwewkUw Ìo xdËR NUwËg| ÂcÖ jÖx£ßjÖ£ßB dt gkv oxVK, AdÖixZËjwMø Ggv qiwËjwMø„

ZwËbk bÖRdwk iËcø kwowtxdK AdÖkwMUw Awgwk gwrxZ AwKnêY„ ÌiËtxUk Kùedwmx£ß ÌiËnk iËcø ZygÛ mwkyxkK AwKnêY ÑZxk KËk| ÌiËnk eÞwËYw¥y®Zw Ggv Ìj#dZwk eÞxZ Zwk hwgMZ Awbmê xdËt AMÞok pItw - GUw ÌiËtxUk lŒw KwxUËt xbËt xdËRk oÖ® AdÖkwËMk exkeÔYê oÖL AdÖhËg opwtK pËt IËV„ Ìin eÞwt ogoitB xeZÚZò ARêËdk eÞxZ AZøìæ AwMÞpy, KKêU dwky Zwk GB †YxUËK eÞP¡ hwËlwgwËo„ Zwkw jxb xdËRËbk pÕbËtk gø£ß Agø£ß Kaw†Ëlw oxVKhwËg AdÖgwb KËk gÖËS xdËZ ewËk ZwpËl Zwkw GKxU oÖLy bwóeZø Rygd DeËhwM KkËZ ewkËg„

সূত্র: রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment