Pages

Sunday, June 5, 2011

কর্কট রাশি নারীর সাথে মকর রাশি পুরুষের সম্পর্কKKêU dwkyk iËcø Gid GKUw gøwewk kËtËQ Ìj ZwËK ÌbLËlB iËd pt Ìo Aopwt Awk AwKnêYyt| Awk GB gøwewkUw AdøËbk Z×ldwt iKk eÖkØn GKU× bÛØZ gÖSËZ ewËk„ GB ÌiËtxUk eÞËtwRd GKRd m£ß-ogl eÖkØËnk K^wc, Ìj K^wËc Nwr †^ËR Ìo K^wbËZ ewkËg| Ggv Ìj eÖkØn Zwk oiþæ ht, Awm‰w bÔk KËk ÌbËg„ xKìç ZwB gËl ZwËK ÌbËL jËZwUw Aopwt gËl iËd pt KKêU ÌiËtxU xKìç ZZUw Aopwt dt„ jxb ÌKwd eÖkØnËK Ìo hwËlwgwËo, ZwpËl ÌoB eÖkØËnk hxgnøu lqøËK Ìo dykËg ÌiËd xdËZ oqi, ÌKwd AxhËjwM QwrwB...„ xKìç jxb Ìo GLdI GKwKyB awËK, ÌoËqË¢ owcwkYZ KKêU dwky KiêËqË¢ AZøìæ DâPwxhlwny Ggv oflZwk myËnê Ìe^#Qgwk Rdø Ìj ÌKwd xKQ× KkËZB eÞþçZ„


eÞxZxU KKêU dwkyB iËd iËd Gid GKRd oŠyËK ÌL^wËR Ìj hwËlwhwËg Zwk hkY-ËewnY KkËZ oqi, Awk iKk eÖkØn xdxúPZhwËgB Ìo gøwewËk bq„ iKk eÖkØnxUI AZøìæ DâPwKwváqy (jZLwxd KKêU ÌiËt xdËR) Ggv owcwkYZ Ìo ofl pËt awËK„ gþçZ, KKêU dwkyk ÌjidxU pËZ Pwt GB eÖkØËnk iËcø ÌZid eÞxZxU ÑgxmËÄøkB PiuKwk oiwËgm NËUËQ - xKìç ÌgPwxk KKêU LÖgB bÖgêl, Ìj Rdø Zwk GB ÐgxmÄø†Ëlw ARêd Kkw pËt IËV dw„ Awgwk AdøxbËK, GB ÌiËtk iËcø Ìj †Y†Ëlw kËtËQ, ÌoB  †Y†Ëlw iKk eÖkØnxU ÌMweËd xdËRk iËcø eÞZøwmw KËk„ xKìç Ìo †Y†Ëlw xKQ×ËZB Zwk ARêd Kkw pËt IËV dw - ÌKddw iKk ÌZid bÖgêl eÞKÚxZk dt„ fËl, ZwËbk exkPËtk eÞwt Aùe oit ek ÌaËKB GB bÖRËdk iËcø ewkþexkK GKUw Delx³ xdxúPZhwËg ÑZxk pt, ÌjUw ZwËbk Rwdwd Ìbt Ìj Zwkw GËK AËdøk exkeÔkK| Awk GB Delx³ ÌjËKwd hwËlwgwowk oóeËKêk ÌqË¢ ogËP m£ß þæº ÑZxk KËk„

(GKiw¢ iyd Qwrw) Adø ÌKwd kwxmk RwxZKwB KKêËUk iËZw iËd iËd xdËRk xeÞt eÖkØnxUk §wkw xdtxìèZ Ggv ekwxRZ pËZ eQëb KËk gËl iËd pt dw„ Awk ÌKwd eÖkØn jxb KZêÙZòekwtY, Ggv GKB owËa diÛ I AdÖkwMy pËt awËK ZwpËl Ìo GB iKk eÖkØn„ fËl, ZwËbk bÖRdwk GB gøwewk†Ëlw Ìgm PiuKwkhwËg ZwËbk RËdø BxZgwPK pËt IËV„

ZwËbk hwËlwgwow dq¢Ëbk AwmygêwbeÖÄ, Aaêwu jxb Zwkw GËK AdøËK oxZøB hwËlwgwËo, ZwpËl ZwËbk iËcø qxYK xgËkwc Ggv SwËilw†Ëlw (Ìj†Ëlw ÌZid ZygÛ ÌKwd oioøw ÑZxk KkËg dw) oË£òI Zwkw GKUw oÖLy bwóeZø Rygd jwed KkËZ ewkËg„

GB RÖxUk iËcø ogËPËt hwËlw pËg---- gøgow I g¬×Zñ |

 সূত্র: রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment