Pages

Sunday, June 5, 2011

কর্কট রাশি নারীর সাথে মিথুন রাশি পুরুষের সম্পর্কxiaÖd eÖkØn Zwk xqeÞ Ggv xdxúPZ AìæšêwËdk iwcøËi ÌjËKwd iwdÖnËKB bÛØZ xgËmönY KËk xdËZ ewËk„ KKêU dwky iwdÖËnk Èhwg oóeËKê LÖg hwËlw AdÖiwd KkËZ oqi„ GB bÖRd GKowËa pËZ ewËk PiuKwk GKUw ÌMwËtëbw RÖxU„ Ggv GUw ÌiwËUI ÌKwd AwKxoôK NUdw dt Ìj eÞwt og xiaÖd Ggv KKêUB kpoø gw ÌMwËtëbw Kwxpdy erËZ hwËlwgwËo„ ZwkekI, xiaÖd ÌQËlxU Zwk oóeÔYê iwdxoK xqeÞZw Awk Zwk PZ×kZwk gËlI, xKvgw AËdøk iËcø ÌaËK ÌMwedytZw ÌRËd Ìdgwk KKêUoÖlh eÞxZhw oË£òI ÌiËtxU - xdËRËbk bÖRdwk gøwewËk GKUw c^wc^w xKQ×ËZB oiwcwd KkËZ ewËk dw„ ogoitB xKQ× GKUw Ìjd AšwZ ÌaËK jwt„ GKRd xiaÖd eÖkØnËK eÞmí KkØd, Ìj KKêU ÌiËtxUËK Ìo hwËlwgwËo ÌoB ÌiËtxUk ÌKwd gøwewkxU ZwËK ogËPËt Ìgxm hwgwt„ Ìo AwedwËK glËg:

“Awxi KLdB gÖSËZ ewxk dw Ìo Ky GËZw hwgËQ„”

GKRd KKêU ÌiËtËK eÞmí KkØd Ìj xiaÖd ÌQËlxUk ÌKwd gøwewkxU ZwËK ogËPËt Ìgxm hwgwt„ Ìo AwedwËK glËg:
“Awxi KLdB gÖSËZ ewxk dw AwoËl Ìo Ky Pwt„”

GB RÖxUk bÖB RËdk eÞai exkPt, ZwËbk xgkp, xKvgw ZwËbk xilËdk eÖËkwUw oit RÖËrB GB dw Rwdwk gøwewkUw xPkKwl ÌaËK jwt„

xiaÖd eÖkØËnk KwËQ eÞxZxU iÖpÔZêB owiËd jw¢wk oit„ Zwk iËZ, eÖËkwËdw ÌeÞËik ýiÙxZ iËd eÖËn kwLËl ÌoUw eÖkØnxUËK cykMxZ KËk ÌZwËl„ xiaÖd eÖkØn ÌKwd xdxbêÄ GlwKw xKvgw ÌKwd xdxbêÄ iwdÖËnk o£wcyd pt dw„ GidxK xdËRk AwZôyt-ÈRdËbk KwËQI dt„ Ìo RwËd Zwkw ZwËK hwËlwgwËo| xKìç ZwkekI xdËRËK Zwk ÌKid Ìjd bÔkgZêy gËl iËd pt - ÂcÖ Ëj AwZôyt-ÈRdËbk KwQ ÌaËK Zw dt, gkv oiMÞ xgmð ÌaËKB bÔkgZêy gËl Ìo xdËRËK AdÖhg KËk| jZqY dw Ìo ÌZid GKRd oxŠdyk o¬wd ewËâQ, Ìj oxŠdy RwËd Ky KËk Zwk pÕbËtk owËa RÖËr awKËZ pt„ Awk A^wKËr cËk kwLw xKvgw RÖËr awKw pËlw KKêUËbk oxgËmn GKUw eÞxZhw„ xKìç ÌiËtxUk KKêUoÖlh AxcKwkekwtYZw ptËZw xiaÖd ÌQËlk oexÞZh hwgUwËK ixld KËk ÌbËg - Ggv Dbwoyd KËk Z×lËg| jxb dw ÌiËtxU Zwk GB ÑgxmÄxUËK xdËRk ÌKwil opdytZwk AwâQwbËd ÌXËK kwËL Ggv ÌQËlxUËK Èwcyd hwËg NÖËk Ìgrwgwk jËaÄ oÖËjwM Ìbt„ ekgZêyËZ ÌiËtxUk GB †YxUB GB ÌQËlËK pwZQwxd xbËt WwKËg - jLd Zwk ewËm ÌKD ÌdB, Awk Zwk id Lwkwe, ZLd ÌiËtxUk Kaw Zwk iËd erËg„ jxb ÌiËtxU xgoRêd Ìbtw xmËL xdËZ ewËk, Ggv hwËlwgwowËKB ZwËbk bÖRËdk oóeËKêk GKiw¢ g¬d xpËoËg  ÌiËd xdËZ ewËk, ZwpËl GKxbd Ìo AwxgüKwk KkËg, GB eÖÖkØnxUk ÌqË¢ eÔYê ÈwcydZwB pËlw xgmðþæZwk Duo„

 সূত্র: রাশি১২.কম 

No comments:

Post a Comment