Pages

Sunday, June 5, 2011

কর্কট রাশি নারীর সাথে কুম্ভ রাশি পুরুষের সম্পর্কowcwkY GKRd K׺ eÖkØn xdËRk A¨ÖZ KwRKiê oóeËKê xRšwow KkËl xKvgw MZKwl Zwk KwËQ Ìj AwrwB pwRwk UwKw xQËlw Ìo†Ëlw Ìo Ky KËkËQ - G ckËdk eÞmí ÂdËl LÖgB xgk£ßËgwc KkËg„ Ìo xdxúPZhwËgB KKêU ÌiËtxUk eq ÌaËK Zwk eÞxZ ZygÛ iËdwËjwM gw AdÖkwËM eÖlxKZ pËg| xKìç ÌoB AdÖkwM jLd xgmð Ggv xgËmðk oKl iwdÖËnk xgnËt MËgnYwk eÞxZg¬K pËt DVËg ZLd Ìo ptËZw GKËkwLw pËt DVËg| xKvgw xdËRËK †xUËt ËdËg Ggv xdxlê® pËt jwËg„


gwowt KLd xfËk Awow DxPZ - Ìo Kaw GB eÖkØnxUËK gËl ÌKwd lwh ÌdB„ ZwËK ÈwcydhwËg DrËZ xbËZ pËg„ GB ÌQËlk A¨ÖZ AwPkY ptËZw KKêU ÌiËtxUËK Kwdíwt hwxoËt ÌbËg„ ÌQËlxUk AwPkY ÌbËL ptËZw iËd pËg gwowt Ìj GB ÌiËtxU gËl GKRd iwdÖn AwËQ ÌoUwB Ìo RwËd dw| Awk Zwk ÌoB dykg Kwdíwk Lgk ÌK kwËL? xKìç jLd Zwk GK Kwe Kxf eÞËtwRd, xKvgw RÖËZwk GKUw xfËZ L^ÖËR ewItw jwËâQ dw, ZLd Zwk pZwmwk exkiwY LÖg GKUw Ki pËg dw„ GUw GB ÌiËtUwkB Ìbwn„ GB ÌiËtB ZwËK xdËRk pwËZ Kxf gwxdËt LwBËt Zwk Ahøwo KËk ÌfËlËQ| Ggv RÖËZwk xfZwk ÌqË¢I ÌQËlxUk GKB iËdwhwg„ ÌiËtxUËK ÌjUw AwkI xgk£ß KËk ÌoUw pËlw ÌQËlxU Zwk ÌMwedyt xgnt†Ëlwk eÞxZ LÖgB DuoÖK„ GidxK jLd Ìo ÌKwdxKQ×B ÌMwed KËkxd ZLdI ÌQËlxU hwËg Ìo xKQ× lÖËKwËâQ„ KLdI KLdI ÌiËtxU GixdËZB P×e KËk awËK, Kùedwk RMËZ NÖËk Ìgrwt„ xKìç GB ÌQËlI dwËQwrgwëbw| ÌoB Kùedwk RMËZ ÌiËtxUk owËa ZwËKI hwoËZ pËg„ xKìç ÌiËtxUk oxZøB ZLd GKwKy ÌoB RMËZ ÌhËo ÌgrwËdw eÞËtwRd| xKvgw AìæZ Gid GKRd oŠy eÞËtwRd Ìj Zwk pwZbÖËUw xdgêwK opwdÖhÔxZ xbËt A^wKËr cËk kwLËg| Gid ÌKwd eÞmí KËk goËg dw, Ìj eÞmí†Ëlw Zwk GB AwËcw-ÈËeík iwËS KwËdk ÌhZËk XÖËK jwItw eeKËdêk iËZw AÈxþæ RwxMËt ÌZwËl„

GËbk bÖRËdB Pwt Ìj GKRd Ìjd AwËkKRËdk Èwcyd Plw-Ëfkw xKvgw xPìæwt pþæËqe dw KËk„ oŠy pËl qxZ ÌdB, xKìç pþæËqe xdxn¦„ ogwk owËa ÌilwËimwk xgnËt Ggv iwËS iËcø K׺ ËQËlxUk GKwKy Plw-Ëfkwk xgnËt jxb KKêU ÌiËtxU gwcw dw Ìbt ZwpËl Zwkw hwËlwB awKËg| Awk K׺xU jxb ÌiËtxUk GKwìæ ÈËeík RMËZ ÉriÖr KËk XÖËK dw eËk gkv diÛZwk owËa AvmMÞpY KkËZ xmËL Ìdt - ZwpËl ZwËbk oóeËKêk AìæZ AËcêK oioøw bÔk pËt jwËg„ GB bÖRd GKRd AwËkKRËdk ÌaËK LÖgB Awlwbw„ ZwËbk RÖxUk eÞcwd eÞËtwRd pËlw ÑcjêmylZw„

GB RÖxUk iËcø ogËPËt hwËlw pËg---- ÌeÞi,Ìj#doŠ,gøgow I g¬×Zñ|

 সূত্র : রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment