Pages

Sunday, June 5, 2011

কুম্ভ নারীর সাথে সিংহ পুরুষের সম্পর্কK׺ ÌiËt xovp eÖkØnËK PiËK xbËZ ewËk, ZwËZ xovpxU Zwk xgoôËtk Kaw ÈyKwk KkØK PwB dwB KkØK„ Ìo Gk AwËM GkKi ÌKwd ÌiËtk ÌbLw ewt xd„ GB ÌiËt og xdti ÌhËŠ ÌfËl, ÌKwd xdxbêÄ eaI AdÖokY KËk dw,  Awk xovpxUËKI ogoit AdÖiwËdk Dek kwËL,  xdxúPZ pËZ Ìbt dw„ K׺ ÌiËtxUËK GKRd PøwËlx™v eÞxZ§ë§y xpËoËg xovp eÖkØn ÈyKwk KkËZ Pwt dw| GB Adypw ÌiËtxUk iËcø AwkI ÌRb PwxeËt Ìbt| Ìo xovpxUËK PiËK Ìbgwk Rdø xþpkeÞxZš pËt IËV| Ìjd ZwËK ÌbLËZB pËg xovpxUk GB Ñþpjêø ÌhËŠ ÌMËl Zwk eÞxZx¢ßtwUw xVK ÌKid pt„ GKRd eÖkØn jLd GËZwUwB AwZôxdtxìèZ pËt IËV, GËZwUwB AwZôxgmðwoy pËt IËV, Awk AeÞþçZ AgþpwËZI xdËRËK owiËl xdËZ ewËk, ZLd ÌoUw ÌbËL ÌiËtxU xmpxkZ pËt IËV„ ÌRøwxZnmwþè Ìj GB eÖkØnxUËK "xovp'  gËl AwLøw xbËtËQ, ZwËZ pZgwK pgwk xKQ×B ÌdB - ÌiËtxU iËd iËd hwgËg„ ‘xovp’ Ìo eÞKÚZB„


ÌiËtxU xovpxUk eÞmvow dw KËk ewËk dw, xKìç ZwB gËl ÌQËlxUk GB AwZôxdtìèY, ijêwbw, Awk kwRKyt iËdwhwËgk gøgËâQb Kkwt ÌiwËUI xXl ÌbËg dw„ GB ÌQËl jËZwB Dnä ÈhwËgk ÌpwK dw ÌKd, xKvgw eÞwYPél Ggv AwKnêYyt ÌpwK dw ÌKd, Ìo GKRd D£kRyxg (owkhwBhwk)„ ÌjB ZwËK ÌgwKw gwdwgwk ÌPÄw KkËg ZwËKB Ìo GKUw "DxPZ Ggv iËd kwLwk iËZw xmqw' xbËt ÌbËg„ Ggv KLdB Ìo gøaêZw gw ekwRËtk KwËQ AwZôoieêY KkËg dw„

GB bÖRd kwxmMZhwËg GËK AËdøk xgekyZ| AZGg ZwËbk bÙxÄhxŠ eÞwtB oóeÔYêhwËg xgekyZ - Ggv eÞwt oitB GB bÖRd bÖRdËK ZygÛ AwËgËMk SËrk KgËl AwxgüKwk KËk„ ÌiËtxU xKQ×ËZB gÖSËZ ewËk dw, GB ÌQËlUw ÌKd ogoit xdËRk hwgiÔxZê xdËt GËZwUw Ìgxm xPxìæZ, jLd Ìo xdËR Zwk AxþæËZòk gwBËk oiþæ xKQ× xdËt Ìgxm Duowpy„ xovp ÌQËlxUk AwZôMxkiw ÌiËtxUËK xg¸wìæ KËk ÌZwËl„ AËdøk mÛ¦w ewItwËKËZw  xovpxU kyxZiËZw xdËRk AxcKwk gËl iËd KËk, dw ÌeËlB iÖL f×xlËt AoËìæwn eÞKwm KkËZ awËK„ ÌiËtxU Zwk xdËRk ÌPpwkw Ggv G ov¢ßwìæ xgnt†ËlwËZ xovpxUk ÌaËK AËdK Ìgxm ÌgeËkwtw| iwdÖn Ky hwgËlw dw hwgËlw, ÌoUw xdËt Ìo xPìæwB KËk dw| Awk ew£w Ìbtwk xgntUw xmËKt Z×Ël kwLËlI PËl„ AËdøk mÛ¦w Zwk eÞËtwRd ÌdB„ Ìo xdËR ÌZw xdËRËK mÛ¦w KËk - Awk GUwB xK jËaÄ dt? GB gøwewkUw pËlw ÌiËtxUk KwQ ÌaËK ÌmLwk iËZw AËdK†Ëlw AxZ †kØZòeÔYê xgnËtk GKxU jw xovpxU AwZôMxkiw hÖËl xdËRk iËcø MÞpY KkËl ÌbLËg Ìj Ìo AwkI KËZw Ìgxm oÖLy pËZ oqi„ ÌiËtxUI GKBhwËg xovËpk KwQ ÌaËK xKQ× †kØZòeÔYê xgnt xmËL xdËZ ewËk„ AwZôxdtìèY Zwk iËcø AdøZi„

GB RÖxUk iËcø ogËPËt hwËlw pËg---- g¬×Zñ|

 সূত্র: রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment