Pages

Saturday, June 11, 2011

ধনু রাশির নারীর সাথে কুম্ভ রাশির পুরুষের সম্পর্ক


Kùedwk Ìo#ëbjêpyd, D¥yedwpyd, owcwkY Awk GKËNËt mwkyxkK NxdÄZwt cdÖ ÌiËtxU GËZwB xgk£ß pËt IËV Ìj Zwk ÌPwL ÌgËt AmÞØ MxrËt erwI AÈwhwxgK dt„ xKìç mwkyxkK NxdÄZw gw AìækŠZw ÌjUwB ÌpwK - ÌKwd ÌqË¢B K׺ eÖkØnxU xdxúPZhwËgB GB ÌiËtËK pZwm KkËg dw„ KLdI KLdI Ìo xdËRk ÌKwilZw Awk hbÛZw xbËt ÌiËtxUk pÕbt Rt KËk ÌdËg„ Awk KLdI KLdI, Awdwxr, AeU× kwx¢Kwlyd xgþôt xbËt ÌiËtxUËK pwowËZB awKËg pwowËZB awKËg jZqY dw ÌiËtxUk ÌPwL xbËt AmÞØ ÌgxrËt dw AwËo - Ìjid Kwd XwKwk KwerxU eËr pwiw†xr xbËt xgQwdwt DËV AwoËg, ÌiËtxUk gwi ewËtk ZwlÖk KwËQ iÖL xdËt KxgZw AwgÙx£ KkËg...xKvgw ÌiËtxUËK Âhkwx¢ P×¹Ëdk xVK AwM iÖpÔËZê A¬KwËk xfoxfxoËt ÌKwd AdøwËtk ÈyKwËkwx£ß KkËg, Ìj Zwk eÞZøwmw ÌiËtxU ZwËK NÙYw KkËg dw„ Ìo Adø GK ÌiËtk ÌeÞËi eËrËQ! ÌiËtUw xdËiËn lwBUUw ÌRòËl ÌbËg, GKUw gwxlm (xKvgw AwkI hwxr xKQ×) kØËik Aek eÞwËìæk xbËK Q×Ër ÌbËg, Awk KxóeZ KËŸ ÌoB ÌiËtk dwi RwdËZ PwËg„ ÌiËtxUk eÞxZ§xë§k GKUw Qxg ÌQËlUw ZwËK ÌbLwËZ PwBËg...xginêhwËg, Aekwcyk iËZw, Ggv Zwk eËKU ÌaËK QxgUw Ìgk KËk ÌiËtxUk pwËZI ÌbËg„ Ggv qiw xhqw PwBËg„ cdÖ QxgUw ÌdËg, xdËt xgkxgxkËt xKQ× GKUw glËg Ìjd @@!!!! - xKQ×zB ÌgwSw jwËg dw„


“ËiËtUw oÖëbk dw?” K׺xU cdÖËK eÞmí KkËg, ÌKwilÈËk„ “ËiËtUw ÌbLËZ AËdKUw ÌZwiwk iËZw„ ÌjKwkËY Awxi xdËRËK ÌfkwËZ ewxkxd„”

cdÖ ËiËtUw Zwk oiþæ owpo oét KËk, KóexZ pÕbËt QxgUwk xbËK ZwKwËg„ ÌoUw GKUw ÈâQ Pwpdy xdËt ZwKwËdw GKUw gwâPw ÌiËtk Qxg„ lwBUUw iÖpÔËZêB xdËh jwËg, Awk K׺ ZLd ÌiËtUwk KwËdk KwËQ iÖL xdËt xfoxfxoËt glËg, “Awikw Ìjd ÌKwd ejêwËt xQlwi? Ip, iËd eËrËQ! Awxi ÌZwiwËK ÂhoKwl PÖ¹d KkxQlwi...” ÌiËtxU ZwËK iËd KxkËt ÌbËg, oitUw oKwl dt gkv iwS kwZ ÌexkËt ÌMËQ„

GB bÖRd AËdK Kaw glËg, AËdK SMrw KkËg, AËdK NÖËk ÌgrwËg, ogxKQ×B AËdK AËdK Ìgxm KkËg„ GB bÖRËdk iËcø ÌZid ÌKwd gr oioøw awKËg dw, ÌKddw ZwËbk RÖxU MÞp-dq¢Ëbk AwmygêwbeÖÄ„ Zwkw oiMÞ Rygd ÌkwiwxëUKZwt KwxUËt ÌbËg„

GB RÖxUk iËcø ogËPËt hwËlw pËg---- gøgow|

 সূত্র:রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment