Pages

Friday, June 10, 2011

ধনু রাশির নারীর সাথে কন্যা রাশির পুরুষের সম্পর্কKdøweÖkØËnk jÖMl ÌPZdwt xiËm awKw ÌiËtly šwËYk ÌKwilZw xbËt Ìo xVKB gÖSËZ ewkËg, cdÖ ÌiËtk jÖMl ÌPZdwt xiËm awKw eÖkØnwly eÞwËYw¥yeYwk gËl ÌiËtxU eÞxZxU eÞxZËjwMyZwt Rty pËg Gid ÌKwd Kaw ÌdB, gkv Ìo GKxU xgmðþæ, dki iËdk iwdgy„ ÌiËtxU GËZw gwk ËpwPU ÌLËt hÔewxZZ pËtËQ, Ìj Ìo ovLøw iËd gpd KkwI Zwk RËdø kyxZiËZw KÄKk, Ggv gwkgwk ÌoB og iwdÖn†ËlwËK xgmðwo KËk eÞZwxkZ pËtËQ, gøaê iËdwkËa xfËk GËoËQ, jLd ÌoB iwdÖn†ËlwËKB Zwk ogËP Ìgxm eÞËtwRd xQl„ xdËRk ojZí D˧M Awk hwËlwgwow xbËt ÌiËtxUk id ÌaËK GB bÖ:op oôÙxZ†Ëlw iÖËQ ÌbËg Kdøw eÖkØn„ Zwkek Ìo ÌiËtxUËK eÞxZmÞØxZ ÌbËg Ìj ÌiËtxU jxb Zwk Dek Awþpw kwËL ZËg Ìo ÌPÄw KkËg KLdB Ìjd ÌiËtxUËK Ìo ÌKwd KÄ dw Ìbt - Ìo AwìæxkKhwËgB glËg„ ÌiËtxU Kdøw eÖkØËnk exkÆwk, mwìæ ÌPwLbÖËUwËZ ÌPwL ÌkËL ZwKwËg, Ggv oiMÞ È£w xbËt Delx³ KkËZ ewkËg Ìj ÌQËlxU Aìæk ÌaËKB KawxU gËlËQ„ ÌiËtxUk cwkYw xVK„ Kdøw eÖkØn KLdB Gid ÌKwd eÞxZmÞØxZ Ìbt dw ÌjUw eÔkËY Ìo iwdxgK qiZwk iËcø og kKi ÌPÄw KËk ÌbLËZ AwMÞpy dt„ Awk GUw xd:oËëbËp gr GKxU †Y, Awk KwËkwk jxb ÌoUw ÌgwSwk iËZw qiZw awËK, ZËg cdÖ ÌiËtxUkB ÌoB qiZw AwËQ„ ÌjËpZ× ÌiËtxU h¡ Awk Aou iwdÖnËbkËK opø KkËZ ewËk dw, ÌoËpZ×, Kdøw eÖkØËnk id Rt Kkwk KwkËY Ìo Zwk Ìo#hwMøit kwxmxUËK cdøgwb RwdwËg„ cdÖ ÌiËtkw kwxmMZhwËg Ìo#hwMøgZy„ jZgwkB Ìo hÖl KkØK dw ÌKd, Zwk hÖl xgËgPdw†Ëlwk GKUw xdRÈ MxZ AwËQ, Ìj MxZ ÌKwd dw ÌKwdhwËg RtyËbk ZwxlKwt Zwk dwi Ìe#ËQ Ìbt„


Kdøw eÖkØn xdkg eÞKÚxZk GKRd ÌeÞxiK, jwk hwËlwgwowk MhykZwt AËdK iw¢w Ggv þæk kËtËQ„ Ìo ptËZw AdøwdøËbk oiÖËL AËZw Ìgxm Kaw glËg dw, xKìç ÌiËtxUk owËa Ìo xVKB AËdK Kaw glËg...Ëjog Kaw Ìo Adø KwËkwk KwËQB glËg dw, ÌKddw Ìo RwËd GB ÌiËtk Dek Ìo eÔYê AwZôxgmðwËok owËa Awþpw kwLËZ ewËk„ ptËZw, GUw oZø Ìj, ËMwedytZw Awk gøx£ßMZ xgnt†Ëlw xdËRk iwËSB kwLwk xgnËt ÌiËtxUËK Zwk AËdK ÌgwSwËZ, erwËZ pËtËQ, xKìç cdÖ pËlw AxZ-gÖx¦ixZ, ÌiËtxU LÖg bÛØZB ÌoUw xmËL xdËtËQ„

jxb Kdøw eÖkØn Awk Zwk xeÞt bwmêdyK dwkyxU AwìæxkKhwËg ÌPÄw KËk, ZwpËl ZwËbk Ìj#a ÌPÄwt MÞp-dqË¢k ÌdxZgwPK eÞhwgËK gkv xZd†Y exkZÚx®ËZ kÕewìæk KkËZ ewkËg, Ìj exkZÚx® gQËkk ek gQk cËk xþpkhwËg ZwËbk oóeËKêk iwËS xgkwR KkËg„ eÞxZxU dZ×d ÌhwËk Zwkw dggËnêk Awdëb DeËhwM KkËg„


 সূত্র:রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment