Pages

Saturday, June 11, 2011

ধনু রাশির নারীর সাথে বৃষ রাশির পুরুষের সম্পর্কcdÖ ÌiËtk DâQòxoZ eÞwYmx£ß ZwËK Ìj ÌKwd ckËdk bÖhêwMø ÌaËK Awgwk D¥y®Zwt xfxkËt AwËd - xVK Ìjd BlwxýUËKk iËZw KËk„ ÌiËtxU ogoitB ogxKQ×k hwËlw xbKUw xdËt awËK, Awk Zwk DâQlZwk ÌeQËd lÖKwËdw eÞâQdí Awbmêgwby iËdwhwg Ggv okl xgmðwËok iwdxoKZw gÙnxUËK Duf×löhwËg pwoËZ ÌmLwt„ xKìç cµvo DâPwKwváLw, ÌhËŠ jwItw Èeí, xKvgw owixtK AwxaêK bÖbêmw ÌaËK ÌjhwËg ÌiËtxU bÛØZ xdËRk iËcø AwËMk ÌoB eÞwYD¥y®Zw xfxkËt AwdËZ ewËk, xKìç hwËlwgwowt eÞZwxkZ pËl ÌZid bÛØZZwk owËa GUw KkËZ ewËk dw„ eÞxZbwdpyd hwËlwgwow (Aaêwu Ìj eÖkØn GB ÌiËtk xgmðwËok Aijêwbw KËk ZwËKI Ìo Ìj hwËlwgwow Ìbt) ÌiËtxUËK ZygÛ iwdxoK KËÄk ÌhZk ÌfËl Ìbt, Ggv KLdI KLdI Ìo ÌoB KÄ KwxUËt DVËZ gøaê pt„ xKìç Ñcjêmyl gÙn eÖkØËnk AiwxtK opiiêyZw ÌiËtxUk GB AwËgMy qZ†Ëlw ÌoËk ÌZwlwk owËa GB xgmðwo ÌjwMwËZ oqi Ìj og eÖkØnB bÖgêl PxkË¢k lóeU dt, eÞxZmÞØxZhŠKwky dt„ GB bÖRËdk ÌqË¢ eÞwtB ÌbLw jwt Ìj, ÌiËtxUËK ËeÞi ov¢ßwìæ iwdxoK AwNwZ ÌaËK xdþex£ Ìbgwk RËdø gr hwBoÖlh AwPkY Ggv Èwìædw ÌjwMwËZ ÌjwMwËZ GB bÖRd ÌeÞËi eËr jwt„ gÙËnk xdhêkËjwMøZw ÌiËtxUk iËd Èxþæ ÌjwMwt, Ggv ÌiËtxUk Dek gÙËnk xþpk Awþpw ÌiËtxUËK Zwk AxþpkZw ÌaËKI iÖ£ß KËk„ AZGg gÙn ÌiËtxU Ìmn ejêìæ hwËg Ìj, GB ÌoB eÖkØn jwËK xdËRk hwËlwgwowk Zyk xbËt Ìo ÌoB ZLd ÌaËK ÌM^Ëa Ìdgwk ÌPÄw KkËQ jLd eÞai Ìo Zwk Zyk Awk cdÖ AwKwËmk xbËK lqø KËk Aoºg bÖËMêt ÌoB MìæËgøk eÞxZ Q×rËZ ÂkØ KËkxQl„


cdÖ ÌiËt gÖx¦by® ZKê KkËZ eQëb KËk„ jÖx£ßk xqeÞ MxZ SlK†Ëlw ZwËK Ìj ÌKwd xgnËtk AìæbÙxÄ ÌjwMwt„ G KwkËY cdÖ ÌiËtËbk iËcø xgZËKêk bqZw lqø Kkw jwt, Ggv GB ÌiËtkw KÄbwtKhwËg ou pt„ oioøwUw pËlw, gÙn eÖkØn ZKê gw xgZKê ÌKwdUwB ÌZid eQëb KËk dw - GidxK byNê oit cËk g¬×oÖlh AwËlwPdwt Ìo ¢ßËi xgk£ß pËt IËV„ ÌoËqË¢, ÌiËtxU ptËZw xdËRk šwËYk ZygÛZw Ggv ZyqîZw gRwt kwLwk RËdø GKbl g¬×-gw¬gËK AwiìèY KËk goËg ÌKwd xeKxdËK jwgwk RËdø, xKvgw GKowËa oit KwUwgwk RËdø„ xKìç Zwk GB Kiê AgþpwËK AwkI Lwkwe xbËKB ÌVËl ÌbËg„ xdËRk gwxrËZ AexkxPZ AxZxaËbk xdËt Ñp-ÉËlöwk KkwUwËK gÙn eÖkØn ÌiwËUI hwËlw ÌPwËL ÌbËL dw, Ggv GËqË¢ oÙÄ Uwd Uwd DË£RdwËK biwËZ bÖRdwkB AwËgËMk ZygÛ didytZw eÞËtwRd pËg„

ZwËbk SMrw KËZwqY þpwty pËg ÌoUw xdhêk KËk cdÖ ÌiËtxU gÙËnk Èhwg oóeËKê KZLwxd oËPZd - Zwk Dek„ ÌiËtxUk xdËRk kwM bÛØZB ÌKËU jwËg„ xKìç gÙn eÖkØnxU ptËZw xd:m˲ Zwk AoËìæwn cËk kwLËg jZxbd dw ÌiËtxU xdËR ÌaËKB Zwk iËdk ÌhZk xK AwËQ ÌoUw gÖSËZ ewkËQ„ m£ß KËk ÌPËe ckw, xKvgw AwìæxkK P×¹d BZøwxb gÙËnk oiþæ GK†^Ëtiy Ggv Axhiwd gw kwËMk gwc ÌhËŠ xbËZ jËaÄ„ Awk G eÞoËŠ glw jwt ZwËbk hwËlwgwowk mwkyxkK gxp:eÞKwËmk Kaw„ xdËRËbkÈhwgMZ ewaêKø Ggv GËK AËdøk mwkyxkK q×cwk xgnt†Ëlw gÖSgwk ÌPÄw KkËl ZwËbk mwkyxkK xild ptËZw Ìgm oÖëbk pËt DVËg„

GB RÖxUk iËcø ogËPËt hwËlw pËg---- Ìj#doŠ,gøgow I g¬×Zñ |

No comments:

Post a Comment