Pages

Saturday, June 11, 2011

ধনু রাশির নারীর সাথে বৃশ্চিক রাশির পুরুষের সম্পর্ক


UwKw-etow xdËt AwËlwPdw KËk ÌKwd lwh ÌdB„ ÌiËtxU gkv Zwk xdËRk UwKw xdËRB LkP KkØK, Ggv GB xgnËt AwËlwPdwk oiwx® ÌpwK„ Awk ÌQËlxU jxb Pwt Ìj Zwk UwKw Ìo RxiËt kwLËg, ZwpËl xoëbÖËKk xdkwe£wt UwKw†Ëlw AwUËK kwLËlB pt„ GB bÖRËdk DxPZ Awlwbw AwlwbwhwËg UwKw-etow kwLw, xVK ÌjixdhwËg exkPËtk AwËM Zwkw ÌoUw KkËZw ÌZixdhwËg„


GB bÖRd ÌKwd xgnËt SMrw KËk jLd ekgZêy KËtK NëUw iÖL g¬ KËk kwLËg, ZLd ÌoB exkxþpxZUw gÙxúPK eÖkØnxUk ÌaËK oŠxlïoÖ cdÖ ÌiËtxUk RËdø Ìgxm KÄbwtK pËt DVËg„ xKìç gÙxúPËKk GKwxKËZòk xgntUwËZ Ki Ìgxm Ahøþæ„ xKìç ZwkekI, qxYËKk xd:oŠZwI xdúPtB ÌKwd AwdëbbwtK AdÖhg dt! cdÖ dwky KLd xK KkËg ÌoUw owcwkYZ LÖg hwËlwhwËgB AdÖËit„ Zwk ÌkËM q׳ pËt IVw, Zwk AwKxþôK DbwkZw Ggv qiwoÖëbk bÙxÄhxŠ, Zwk MwºyjêeÔYê bwmêxdKZË£ò iÔLk qY†Ëlw...ogB AìæšwêYoóedí gÙxúPËKk eËq AwËMhwËgM gÖËS Ìdt oºg„ xKìç gÙxúPËKk iËcø KLd ÌKwd AwËgMUw KwR KËk Ìo gøwewËk GB ÌiËtxUk iËcø eÞwtB AxdúPtZw Ggv xdkwe£wpydZw ËRËM DVËZ ewËk„ gÙxúPËKk xdkwgZw xK xdËbêm KkËQ ÌoUw eÞwt KLdB ÌiËtxU Delx³ KkËZ ewkËg dw„ xKìç GB RÖxUk iËcø Gid GKUw ÑgxmÄø kËtËQ ÌjUw gÙxúPK ÌQËlxUËK GB ÌiËtk ÌaËK AËdKxKQ×B xmLËZ AwMÞpy KËk Z×lËg, Agmø ÌQËlxU Ìo Kaw KLdB ÈyKwk KkËg dw, Awk ÌiËtxUI Delx³ KkËg Ìj, GB ÌQËlk ÌiRwËRk eÞxZ opdmylZwk GKUw AgwxkZ SkYw Ìjd Zwk pÕbËtk Mhyk ÌaËK AeÞZøwxmZhwËg Axgkwi gËt PËlËQ„

GB ÌQËlxU RwËd Ìj Ìo jxb ZygÛhwËg ÌKwd xKQ× Pwt, ZwpËl xVKB Ìo Zwk ÌoB Èeí gw KùedwUwËK gwþæËg exkYZ KkËZ ewËk„ GB ÌiËtk GKUw xdxbêÄ lqø awKw PwB, Ìj lËqøk ÌeQËd Ìb#rwgwk PøwËl™ kËtËQ, oiÖËL G†gwk ÌeÞkYw kËtËQ, ÌoUw AwMwiyKwlB ÌpwK, ÌpwK gw AwMwiy o®wp xKvgw AwMwiy gQk„ ÌiËtxUk ZygÛ AwþpwËgwc ÌQËlxUk bÙs BâQwmx£ßk owËa eÞyxZeÔYêhwËg xiËl jwt, flZ: GB bÖRd jxb ZygÛhwËg ÌKwdxKQ×k eÞxZ AwKwáLw ÌewnY KËk, ÌoËqË¢ ÌoUw Zwkw xd:oËëbËp ARêd KkËZ oqi pËg, Zw Ìo AwKwáLwUw jxb ZwËbk hwËlwgwowk þpwtyËZòk eÞxZI pt - Zwkw ofl pËg„

 সূত্র:রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment