Pages

Saturday, June 11, 2011

ধনু রাশির নারীর সাথে মেষ রাশির পুরুষের সম্পর্ক


cdÖ dwky owpËok eÞmvow KËk, ÌkwiwéKk AxhšZwk eÞZøwmw KËk, eQëb KËk Awdëb, pwxo, Mwd - Awk Ìin eÖkØnxU ÌiwËUI ÌKwd Mwºyjê xeÞt kwiMkØËkk Qwdw dt„ xdxúPZhwËgB Ìin eÖkØn AwËgMy GKRd eÞYtKwZk gøx£ß, Awk cdÖ xVK Gid GKRdËKB LÖ^ËR ÌgrwËâQ„ GB ÌiËtxU iËd iËd eÞZøwmw KËk GKRd gÖx¦by®, ou eÖkØn iwdÖËnk oŠ, Ìj eÖkØnxU Zwk Dnä gwÉËZ RxrËt ÌkËL ZwËK kqw KkËg - Zwk xdËRk ÌaËKB„ jxb ÌinxU GËqË¢ ÌiËtxUk pÕbËt GBU×K× Awþpwk Rdô xbËZ oqi pt Ìj Ìo ZwËK exkeÔYêhwËg hwËlwgwËo, ZwpËl ÌiËtxU xgxdiËt ZwËK ÌbËg ÈwcydZw, D¥y® KËaweKad, ZøwMy g¬×ZòËgwc, AdÖkwM, ÌK#Z×KËgwc, DnäZw Ggv DbwkZw„


xKìç ÂkØËZ, Ìin eÖkØnxU cdÖ dwkyk xdiêi Ggv KwUËLw›w oËZøk iËcø Zwk ÌKwil Ìe#kØn Mxkiwk eÞxZ ÌKwd opwdÖhÔxZ dw ÌeËt Ì¢ßwËc Ddô£ pËt DVËZ ewËk„ xKìç GUw gwËb, GB bÖRËdk iËcø xdËRËbk AwZôMxkiw gw AwZô ApvKwk ov¢ßwìæ §Ëë§k ÌZid ÌKwd Awm‰w ÌdB„ CnêwKwZkZwk Kaw DVËl glw eÞËtwRd, ptËZw ogwB dt, xKìç cdÖ dwkyËbk AxcKwvmB ÌiËtËbk ÌaËK ÌQËlËbkËKB g¬× xpËoËg Ìgxm eQëb KËk„ AZGg Cnêwt KwZk Ìin ÌgPwkwËK eÞwtmB GUw iËd kwLËZ pËg Ìj, Gk ÌeQËd ÌiËtxUk g¬×ZòËgwc, eÞf×löZw, Ggv oŠxlïow KwR KkËQ, Gid ÌiwËUI dt Ìj Ìo Axgmðþæ„ GB ÌiËtxUËK CnêwKwZkZwk xbËK ÌVËl Ìbtw pËl ÌoI jËaÄ CnêwKwZk pËt DVËZ oqi, xKìç ÌiËnk iËZw GËZw Ìgxm dt„

GUw oZø Ìj, cdÖ dwkykw Adøwdø dwkyËbk Z×ldwt Ìgxm ovLøK mwkyxkK oóeKê xKvgw GKwxcK ÌeÞËik AxhšZwk xbËK S×^ËK eËr, xKìç ZwB gËl Zwkw lÖxKËt gw ÌMweËd ekKytw Kkwk ewx¢ dt„ Ìin eÖkØn ZwËK jw gËlB Aegwb xbK dw ÌKd, ÌoUw eÞZwkYwk Aegwb pItw DxPZ dt„ GB dwky ogoitB xdËRk eÞxZ ou awKËg, Ggv Ìj eÖkØnËK Ìo hwËlwgwËo Zwk eÞxZI ou awKËg - jZqY dw Ìo ÌoB eÖkØËnk eÞxZ Zwk hwËlwgwow ixld dw pËg - xKvgw jZqY ÌoB eÖkØnxU ZwËK AdøwthwËg oËëbp dw KkËg„ xKìç Ìo ÌqË¢I eÖkØnxUËK mwxþæ Ìbgwk RËdø AxgmðþæZwk AwmÛt dw xdËt gkv kwËM AwËgMeÞgY pËt DËV oóeKê ÌhËŠ Ìflwk oºwgdwB GB ÌiËtk ÌqË¢ Ìgxm„ ÌiËtxUk iËZwB ÌinxUI ZZqY ÌiËtxUk eÞxZ xgmðþæ awKËg, jZqY Ìo ÌiËtxUËK hwËlwgwoËg„ GidxK hwËlwgwow jLd dw awKËg ZLdI  ÌinxU oZø ÌMwed Kkwk ÌaËK ÈyKwËkk AwmÛt xdËZB Ìgxm eQëb KkËg„

cdÖ Ggv Ìin bÖRdB AwZôwxhiwd, eÞhÖZòekwtYZw, ÌgeËrwtw BZøwxb ÐgxmĆËlwk ÌbwËn Ìbwny„ Zwkw bÖRËdB G†ËlwËK xdËRËbk †Y gËl hwËg„ Ggv bÖRËdk iËcøB oZKêZw, xgPqYZw, ÑcjêømylZw BZøwxb ÑgxmÄø†Ëlwk Ahwg ÌbLw jwt, ekìç, ZwËbk KwËQ G†Ëlw †Y dt gkv Ìbwn„

GB bÖRd AËdKUwB GKkKi„ ApvKwky, owpoy, Dbwk, Ggv Aexkdwibmêy„ jLd Zwkw GKgwk gÖSËZ ewkËg Ìj xdËRËbk iËcø ÌjËKwd ckËdk Klp gw gwKxgZ¡w oiwcwËdk ÌmÛÅ Dewt pËlw gxdgdw gw iyiwvow, ZLd AxcKwvm jÖMËlk Z×ldwt GB bÖRd AËdK Ìgxm Ìo#pwbøêeÔYê bwóeZø oóeKê DeËhwM KkËZ oqi pËg„

GB RÖxUk iËcø ogËPËt hwËlw pËg---- ÌeÞi,xgÌt,g¬×Zñ I gøgow|

সূত্র:রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment