Pages

Saturday, June 11, 2011

ধনু রাশির নারীর সাথে মকর রাশির পুরুষের সম্পর্কGB ÌiËtUw A¨ÖZhwËg pwoøKk GKUw oÙxÄ, KLdI h^wroÖlh, KLdI ÌK#Z×Kit, KLdI xgnwbMÞþæ Awk Dbwoy„ ÌQËlUw ÑgnxtK Awk xþpkxP£, Ìj bÖËUw †Y ÌiËtxU ARêd KkËZ Pwt, ÌKddw cdÖkw ogwB xKQ×Uw “Aowgcwdy” gwkgwk ÌpwPU Lwt, xKìç Zwkw AËdK bÔk ejêìæ ¸iY KËk - ewËt ÌpËU Ggv m²†Ëlwk Dek hk xbËt„ Awk GUw eÞYtKwZk iKËkk ÌV^wËU xPlËZ pwxo f×xUËt ÌZwËl„


iKk eÖkØn xKQ× dw xKQ× exkiwËY LøwxZ Ggv ewxaêg oflZw ARêd KkËZ ixktw pËt awËK„ Awk Zwk GB ARêËdk eËa jËZwLwxd KÄ AwËo, xVK ÌoB AdÖewËZB xdRÈ AgbwËdk gw ÌPÄwk (ÌoUw gøx£ßMZ ÌqË¢B ÌpwK xKvgw ÌpwK owcwkY ÌqË¢B) gøwewËk xeÞtZiwk KwQ ÌaËK m¦w Ggv iÔløwtd eÞZøwmw KËk„ Ìo xgLøwZ Ggv ofl iwdÖnËbk eÞxZ mÛ¦wmyl Ggv ZwËbk eÞxZ CnêwKwZk, Awk ZwB Zwk KwËQ jxb iËd pt Ìj ÌKwd egêËZk ÌmLËk Ìe#QËZ dw ewkwUwB gøaêZw„ ZwB gËl ÌoB egêZUw Ìj ÌKDKwkwWv pËZ pËg Gid ÌKwd Kaw ÌdB„

cdÖ ÌiËtxU Agmø egêËZk P×rwt Ìe#Qwgwk gøwewËk iKËkk iËZw GËZw mwìæhwËg xdtxìèZ, xKìç GKB owËa ixktw iËdwhwg ÌewnY KËk dw„ xKìçZygÛ Awþpw Awk Awbmê xdËt xdËRk SliËl Awmwk Ìj Zyk†Ëlw Ìo ogêqY Q×Ër ÌgrwËâQ, Zwk eÞZøwmw pËlw iwËS iËcø Ìo†Ëlw ÌaËK AìæZ bÖ GKUw Zwk lËqøk ÌKëbÛxgëbÖËZ xMËt Ìe#QËg„ xKìç GB eÞZøwmwU×K×I jxb Zwk eÔkY dw pt, ÌoËqË¢ Zwk GB DâQl eÞwY ÂûK pËt DVËg„ DâQlZw Awk ZygÛZw dw awKËl Zwk iËcø Awk KyB gw AgxmÄ awËK? ÌKglB xdiêi ekwRËtk gøaw„ Awmw Kkw jwt Ìj, jLd iKk gw cdÖ ÌKD GKRd gw bÖRdB ZwËbk ÌKwd KwËR gøaê pËg, AìæZeËq ZwËbk iËcø ewkþexkK opiiêyZwk ÌZid ÌKwd Ahwg pËg dw„ GhwËg glwk ÌeQËd KwkY pËlw - GB bÖRËdk Dek MÞp-dq¢Ëbk oÖdRËkk Ahwg kËtËQ„

oflZw K×twmwâQdíZwk PwbËkk xdËP lÖxKËt AwËQ gËl jLd ÌQËlxU Mºyk Awk xgnYí pËt DVËg...Awk Èeí†Ëlw gwþæg pgwk eËq LÖgB cykMxZk Awk q×bÛ pgwk KwkËY ÌiËtxUI jLd xgnwbMÞþæ pËt DVËg ZLd ZwËbk DxPZ Gid ÌKwd RwtMwk DË¥Ëmø ewxr RiwËdw ÌjLwËd gwZwËo xiËm AwËQ jwbÖ„ Ìj bÖRd cdÖ Awk iKk GËK AdøËK gÉxbd jwgu Âhkwx¢ P×¹d Kkw hÖËl xMËtËQ - ZwËbk ÌqË¢ eÞwtB ÌbLw jwt Ìj, GkKi ¸iY ZwËbkËK Awgwk ÌoB ÌeÞkYw xbËt DâQl KËk ÌZwËl„

 সূত্র:রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment