Pages

Wednesday, June 1, 2011

কন্যা রাশির নারীর সাথে মীন রাশির পুরুষের সম্পর্কAwxi Rwxd jxbI GUw Ìgm A¨ÖZ Ggv AMZwdÖMxZK gËlB ÌmwdwËg, xKìç GB bÖRd GËK AËdøk eÞxZ eÞwaxiK AwKnêYUw Delx³ Kkwk ek Gid GKUw xgnËt Awlwe ÂkØ KkËg...ËjUw, ptËZw xVK ÌkwiwxëUK gËl iìægø Kkw PËl dw„ xKìç Zwkw ptËZw bÖRdB xdËRËbk ‘ew’ ov¢ßwìæ xgnt xdËt PiuKwkhwËg eÖlKit AwËlwPdwt xl® pËg„ GB xgntxU xdËt ZwËbk bÖRdwk iËcøB Ìj#a AwMÞp lqø Kkw jwt„ ZwËbk ewËt kËtËQ dwdwd oioøw, Ìjid iwdwdoB, Ggv oxVK iwËek RÖËZw LÖ^ËR ewgwk oioøw„


xKìç Adøwdø ÌqË¢, Aaêwu ÌKgl ZwËbk id Ggv ÌbpËK GËK AeËkk KwËQ DRwr KËk Ìbtw, ekØìç, UwKw etowk gëUd ov¢ßwìæ xgnËt - Zwkw ZËZwUw opiiêy Ggv AwdëbbwtKhwËg eÖlxKZ AdÖhËgk Ìj#a ÌeÞkYwUw dwI ÌbLwËZ ewËk„ ptËZw ÌQËlxU Zwk UwKw ÌiËtxUËK xbËZ AwMÞpy, xKìç ÌiËtxU ÌohwËg xdËRk UwKw ÌQËlxUËK xbËZ AwMÞpy pËZ dwI ewËk„ jLd ÌiËtxUk KwËQ iËd pËg Ìj, ÌQËlxU Gid og gøwgowxtK xKvgw Adøwdø DËbøwËM UwKw xgxdËtwM KkËQ, Ìjog DËbøwËM jËaÄ m£ß GKUw xhx£k Ahwg kËtËQ (ÌiËtxUk bÙxÄËZ), xKvgw hxgnøËZk Kaw xPìæw dw KËkB, g¬×-gw¬g, AwxZôt-ÈRd, Ggv eÞxZËgxmËbkËK UwKw cwk xbËt jwËâQ - jxbI ÌKwdKwËl Zwkw Zwk UwKw xfxkËt ÌbËg Ìo oºwgdw eÞwt ÌdB glËlB PËl„ GËqË¢ iyd ÌQËlxUk ptËZw iËd pËg UwKw-etowk eÞxZ ÌiËtxUk AwMÞp LÖg Ìgxm„ Ggv AwxaêK xdkwe£w xgnËt ÌiËtxUk owgêqxYK AxhËjwM AdÖËjwM, Ggv ZwËK DuxerY (Ggv xdËRËKI) ptËZw ÌiËtxUk ÌPwËLk ËoB eÞwaxiK ÌKwil DâQlZwËK Zwk bÙxÄ ÌaËK AbÙmø KËk ÌbËg„ ÌiËtxUk KŸÈk Awk kÕewly PwBËik ÌKwil m˲k iËZw KwËd Zwk gwRËg dw, gkv ÌoUw ptËZw KKêm oZKê NåUwk iËZw KwUËLw›w iËd pËg, iËd pËg Ìo m²†Ëlw Ìjd Zwk gøx£ßMZ ÈwcydZw ÌKËr xdËZ Pwt„

AdøwdøËqË¢ Ìgm xdL^ÖZ AwPkYoóedíw GB Kdøw dwkyk GKxU gr Ìbwn pËlw, AxZ iw¢wt, Ggv AdaêK oiwËlwPdwiÔLk pËt IVw„ Ggv xdËRk hwËlwgwowk iwdÖnxUk ogoit LÖZ cËk ÌgrwËdw„ GUw LÖgB bÖhêwMøRdK, ÌKddw iyd ÌQËl ÌiËtËbk iËcø Ìj ÐgxmÄøUwËK ogËP AeQëb KËk, ÌoUw pËlw ZwËbk LÖZ cËk Ìgrwgwk eÞgYZw„ jLd Zwk KwËQ iËd pt ÌiËtxUk gwodw eÔkËY Ìo gøaê pËtËQ - ÌKwd dw ÌKwdhwËg, ZLd Ìo ptËZw ÌiËtxUk bÔgêøgpwËkk Rgwg bÔgêøgpwk xbËtB xfxkËt Ìbgwk RËdø kØq, xZ£ß Ggv owgêqxYKhwËg kwMwxìñZ pËt IËV - xKvgw xdËRk bÖ:L hÖËl awKwk RËdø Adø ÌKwd ea ÌgËQ Ìdt„

GB bÖRd GKowËa ¸iY KkËZ eQëb KkËg, Kaw glËZ eQëb KkËg - Ggv owcwkYZ, ZwËbk hwËgk Awbwd-eÞbwdUw pËg PiuKwk„ oºwgdw kËtËQ Ìj bÙxÄhxŠk xgxhdíZw Awk xgxhdí oioøw†Ëlw Zwkw xdËRËbk iËcø Awlwe-AwËlwPdwk xhx£ËZ DZËk DVËZ ewkËg„

 সূত্র: রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment