Pages

Wednesday, June 1, 2011

কন্যা রাশি নারীর সাথে সিংহ রাশি পুরুষের সম্পর্কKdøw ÌiËtxUËK ÌbLwk ek xovp ÌQËlk iËcø eÞai Ìj ZygÛ AdÖhÔxZxU ÌRËM IËV ÌoUw pËlw - RygËdk jËZw K×uxou Awk AoÖLy AxhšZw ÌaËK xdËRk mx£ß Ggv hwËlwgwow xbËt Ìo GB ekyk iËZw oÖëbk ÌeÞiit ÌiËtxUËK g^wxPËt kwLËg, xdkweb kwLËg„ Zwkek Zwk iËcø Ìj AdÖhÔxZxU ÌRËM IËV ÌoUw AÈxþæk GKUw xqY AdÖhg„ jLd Ìo Awtdwt ZwKwËg ZLd Zwk iËd pËg Ìo xdËRk oóeËKê xVKiËZw oRwM dt„ oºgZ Zwk P×l KwUw DxPZ„ Gkek Zwk iËd pËg ogËP hwËlw RøwËKUUwk MwËt Ìj ÌQwU ÌQwU bwM†Ëlw xQËlw Ìo†Ëlw GZxbd Ìo ÌLtwlB KËkxd„ AZGg Ìo ZwrwÉËrw KËk ÌoUw lx«ÛËZ ewxVËt ÌbËg„ RÖËZw†ËlwI pVwu KËk Zwk KwËQ lŒwRdKhwËg ixld gËl iËd pËg, AZGg Ìo dZ×d RÖËZw ÌKdwk xo¦wìæ ÌdËg„ RÖËZw ÌKdwk oit Zwk ÌLtwl pËZ ewËk Ìj Zwk ItwkËWÛwgUw xKQ× dZ×d mwUê ÌeËl LÖg oÖxL ÌPpwkwk pËt DVËZw!


Gid dt Ìj ÌiËtxU ZwËK Zwk iÖLmÛy xKvgw ÌewmwK-AwmwËKk xgnËt ÌKwdxKQ× gËlËQ„ Zwk gøwewËk Ìi#xLK xKvgw okwoxk oiwËlwPdw Kkwk ÌqË¢ ÌiËtxU GKU× ÌgxmB diÛ-hbÛ (AìæZ, jZqY Ìo xovpxUk AwkI Ìgxm NxdÄ dw pËt DVËQ ZZqY), xKìç Ìo ÌjhwËg xovpxUk xbËK ZwKwt...Zwk oÖëbk, AwtZ ÌPwËLk exkÆwk Pwpxd xbËt...Ëjd Zwk mwìæ, AwZôxdtxìèZ gøx£ßËZòk eÞLk bwgy Ìhb KËkI Ìjd GKUw Ìi#d AoóixZ gw AoŠxZoÔPK Bmwkw ÌgxkËt AwËo„ ÌoUw xVK kØPyÈùeZwk BxŠZ dw xbËlI, xovËpk eÞgl AwZôMxkiwk AwkwËik ÌqË¢ HU×K×B jËaÄ„

LÖg NxdÄ bÔkËZò ÌaËK xovpËK gm Kkw Pki xgebRdK„ Awk GB ÌiËtk pwËZ AbÙmø ÌKwd PwgÖK, xKvgw dl ÌLwlw xeþælI ÌdB„ xKìç LÖ^xU-dwxUk eÞxZ Kdøw ÌiËtk jìæmylZw, Zwk ewaêKøKkËYk qiZw, Ìo#ëbjêøËgwËck eÞxZ Zwk kØPyËgwËck ZygÛZw, Ggv ÌoB owËa KdøwoÖlh hbÛZw, Awk xdËRk eÞmvow Awk mÛ¦wËgwcËK eÞYtKwZkZwk owËa eÞKwm Kkwk icÖk hxŠiwk oxóixlZ iÙbÖ oxŠZ, AwZôApvKwËk A¬, MRêd-ZRêd Kkw xovp ÌQËlxUËKI gmø, ÌK#Z×KekwtY GKxU AwbÖËk ÌgrwËl exkYZ KËk ÌflËZ jËaÄ„ flZ xovpxU ZLd Kdøw ÌiËtk ZygÛ AwKnêYytZwk iwËS ZÚx®hËk MrwMxr KkËZ awKËg„

GB bÖRËdk iËcøI AËdK AËdK oit DË£RdwKk exkxþpxZ xgkwR KkËg, Ggv hÖlËgwSwgÖxS PlËg„ xKìç ZwËbk AxcKwvm oioøwk Duo ÌKgl AwZôApvKwk Awk ÈwaêekZw (ÌQËlxUk Ìbwn), Ggv oiËt oiËt xgxQdíhwËg Dbwoyd pËt IVw (ÌiËtxUk Ìbwn)„

 সূত্র: রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment