Pages

Wednesday, June 1, 2011

কন্যা রাশি নারীর সাথে কন্যা রাশি পুরুষের সম্পর্কKdøw dwky Ggv Kdøw eÖkØËnk oóeËKêk oflZwk AxcKwvmUwB xdhêk KËk GKRd AekRËdk iËcø xdËRk Pwxkx¢K Ìbwn†Ëlwk eÞxZfld ÌbËL ÌoUw ÌaËK xdËRËK iÖ£ß Kkwk ÌPÄw KkËQ xK dw, Ggv GKBhwËg xdËRËbk AwKnêYyt AwPkËYk xhx£ Ìj †Y†Ëlw, ÌoB †Y†Ëlwk ÌLwlwËilw Ggv MgêwxìñZ eÞmvmw KkËQ xK dw Zwk Dek„ ÌKddw GB bÖRËdk Pwxkx¢K xil GËZwB Ìgxm Ìj ZwËbkËK GËK AËdøk Awtdw glËl hÖl glw pt dw„ GB RÖxUk bÖRdwk iËcøB kËtËQ ÈhwgoÖlh xgdt, gÖx¦i£w Ggv bÖÄ×iyhkw ÌK#Z×KËgwc„ AZ×ldyt hbÛZw Ggv AwZôwk exk¦Zw diÛhwËg ZwËbk exkÆwk, xþpk, Ggv oÖëbkhwËg eÞmwìæ ÌPwËL f×ËU awËK„ GB bÖRdwk GKRd jLd Kaw gËl, ZLd AdøRd Duf×löxPË£ Ìo Kawt iËdwxdËgm KËk, xKvgw jLd GKRd KwËR gøþæ, ZLd AdøRd ptËZw ZwËK xgk£ß dw KËk Ggv xgk£ß dw pËt ÌLlwt iËdwxdËgm KkËg„


xKìç Kdøw ÌQËl Ggv Kdøw ÌiËtk oóeËKêk iwËS Zwkw ogËP KxVY Ìj oioøwUwk iÖËLwiÖxL pt ÌoUwËK GK m˲ glw jwt: gRêd„ GB bÖRdB ÌgwKwk hwËg Ìj Zwkw xVK jËaÄ dt, Ìjid exkxþpxZ Zwkw iËd-eÞwËY eÞwaêYw KËk Zwk ÌaËK owiwYø AdøkKi exkxþpxZ pËlB Zwkw Axþpk pËt IËV, Ggv ÌoB exkxþpxZ jawoiËt exkgZêd dw KkËZ ewkwt AekwcËgwc, Ggv pZwmwt ÌhwËM„ ZwËbk bÖRËdkB DxPZ GkKi AìæMêZ ht†ËlwËK gRêd Kkw„ GB bÖRËdk iËcø eÞP×k Pwxkx¢K xil kËtËQ - ÌKwd ÌKwd ÌqË¢ GËZw Ìgxm Ìj eÞKwkwìæËk ÌoUw ZwËbk oóeËKêk eÞxZKÔlI pËt IËV„

ÌjËpZ× Kdøw oŠw gw ÌKwd xgnËt oÖþeÄ cwkYw eQëb KËk, ZwB ZwËbk RËdø hwËlwgwowk oŠwUwB Ìbtw pËlw: eÖkØn gw dwky ÌjidB ÌpwK dw ÌKd, oÛÄwk KwËQ ogoitB Zwk MÞpYËjwMøZw kËtËQ„ Awk hwËlwgwow pËlw eÞxZxU eÖkØn Ggv dwkyk Mhyk, GKwìæZi gwodw Ìj oÛÄw QwrwI AìæZ AwkI GKRd Zwk oiMÞ Ìbwn-†Y ÌRËdB ZwËK oóeÔYêhwËg MÞpY KkËg, Aaêwu eÔYê oiaêd ewËg„ Awk oÛÄwI xVK GKB CxŠZ xbËâQd KdøwËbk eÞxZ (Ggv AwiwËbk ogwk eÞxZ) Zwk gwxdËZ: “ÌjËpZ× Ètv AwxiB ÌZwiwËbkËK hwËlwgwoËZ oqi pËtxQ, AZGg ÌZwikwI GËK AdøËK hwËlwgwËow„”

GB gwxdk iËcø xbËt exkÆwk cwkYw ewItw jwt, iwdÖËnk iËcø iÖbÛwËbwn, hÖl, ¢ØxU, ZwlËMwl ewKwËdw, ¸i, ewe, xgxP¢Zw Ggv AwkI ogxKQ× awKËgB„ Ggv Ìoog oË£I ZwËK KwËkw KwËQ exkeÔYê MÞpYËjwMøZw ARêd KkËZ pËg„ GZqËY xdúPtB Kdøwkw oÛÄwËKB oiwËlwPdw KkËZ ÂkØ KËk xbËtËQd! KkØd, xKìç GUw KËk Awk KZbÔk jwËgd! GLd awiÖd, Ggv xdËRËbk eÞxZ (Ggv AwiwËbk eÞxZI) owkwqY AxhËjwM Awk  LÖZLÖZ AwPkY exkZøwM KkØd! KkËgd dw?

bÛÄgø: jxb ÌoUw dwI KËkd, ZgÖI Awikw ogwB AwedwËbk hwËlwgwoËgw„ ÌKddw, iwËS iËcø KdøwËbk oiwËlwPdw owpoy ebËqe Ggv eÞËtwRdytI gËU„

AwìæxkKhwËg ÈwqxkZ

Adøwdø GMwËkwxU kwxmk ewxe Ggv eÔYøwZôwgMê

GB RÖxUk iËcø ogËPËt hwËlw pËg---- Ìj#doŠ,gøgow I g¬×Zñ |

সূত্র: রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment