Pages

Wednesday, June 1, 2011

কন্যা রাশির নারীর সাথে বৃশ্চিক রাশির পুরুষের সম্পর্ক Kdøw ÌiËtk xgxhdí †ËYk iËcø ogËP DŒòlZi †YxU pËlw Ìj eÖkØnËK Ìo hwËlwgwËo Zwk eÞxZ diÛ Awk xd:Èwaê ZøwM ÈyKwk Kkwk eÞgYZw„ gÙxúPK eÖkØËnk ogËP eÞmvodyt †Y pËlw, jwËK Ìo hwËlwgwËo Zwk eÞxZ xgmðþæ awËK Ggv Zwk RËdø ZygÛ ZøwMI ÈyKwk KkËZ RwËd„ AZGg, Zwkwk byx®ËZ D¨wxoZ ÌPwL, xixÄKŸ Ggv DbwkËPZw GB ÌiËtk owËa...šwYit ÌPwL, Mhyk Pwpdycwky, owglyl, hwgwlÖ KËŸk, Ggv AwKnêYyt ÈhwËgk gÙxúPK ÌQËlxUk oóeKê pËt DVËg xgdt-xd:ÈwaêZw-xgmðþæZwt exkeÔYê DRwr pËt xiËl xiËm jwgwk GKUw oóeKê„


GBkKi bÙmø gw xP¢Uw LÖgB oÖëbk, ZwB dw? xdúPtB! xKìç ÌKwd bÙmø gw xP¢B xdL^ÖZ dt, xKvgw oóeÔYêhwËg ¢ØxUiÖ£ß dt„ bÖRdwk xgxhdí ÌQwU-LwU hÖl-¸wxìæ, L^ÖZ BZøwxb opø KËk Ìdtw Ggv Ìoog xgnËt GËK AËdøk owËa opwdÖhÔxZmyl AwPkY KkwB oËZøk AwcøwxZôK xmqw†Ëlwk GKxU - xKìç Kdøw ÌiËt GB xmqwt xmxqZ pËt DVËZ xdxúPZ AoóixZ eÞKwm KkËg„ Agmø gÙxúPK Rdô ÌaËKB GB xmqwt xmxqZ„ ptËZw Ìo ÌiËtUwËK xgntUw ÌgwSwËZ ewkËg„ ÌiËtxU Zwk Kaw ÂdËg„ ÌKddw Ìo ÌQËlUwk iZwiZ, Zwk xgPwk-xgËgPdwk eÞxZ mÛ¦wmyl - Ggv Ìo ÌQËlUwk Dek Awþpwmyl, Ìo RwËd ÌQËlUw KLdB ZwËK Ìpt pËZ ÌbËg dw„ pøw, Kdøw ÌiËt Zwk gÙxúPK eÖkØnxUËK oxZøB xgmðwo KkËg„ Awmw Kkw jwK, Zwk ÌoB xgËmn gÙxúPKxU GB ZygÛ Awþpw RËtk AxcKwk kwËL„ LÖg oºgZ, Ìo AxcKwk Ìo kwËL„ xgmðþæZw gRwt kwLwk eÞxZ gÙxúPKoÖlh ÌPZdw AZøìæ bÙs„ ptËZw ZwËK eÞËkwxPZ Kkw jwt, GidxK ZwËK eÞËkwxPZ KËk AÐgc ÌKwd oóeËKêk xbËKI cwxgZ Kkw jwt„ xKìç, LÖg Ìgxm oit gËt jwgwk AwËMB, GB ÌQËl oZKêhwËg eÖËkw xgntUw qxZËt ÌbLËg, xgËgPdw KkËg Ìj Zwk GB AÐgc oóeKêxUk ÌKwd hxgnøZ AwËQ xK dw„ jxb Zwk KwËQ iËd pt Ìj ÌKwd hxgnøZ ÌdB, ÌoËqË¢ Ìo AdxZxgl˹ oËk AwoËg, Ggv xdËRk pÕbtxUËK jawþpwËd Kdøw ÌiËtxUk KwËQ xfxkËt ÌbËg...GKB owËa xdËRk hÖËlk ZygÛ AdÖZwËek Aw†Ëd ÌhZËk ÌhZËk Ìo §ˆ pËZ awKËg„ jxb Zwk hÖlUw, Aùe oiËtk ÌKwd hÖl pt, ÌjUw ÌKglB AdÖZwe Kkwk iËZw Ggv hÖËl jwgwk iËZw, ÌoËqË¢ ÌiËtxU ptËZw GB xgntxU KLdB RwdËZ ewkËg dw„ jZqY ejêìæ Zwk ÌKwd ÌMweYytZw KwËkwk qxZ KkËQ dw gw eÞKwm KkËl KwËkw DeKwkI pËâQ dw, ZZqY ejêìæ gÙxúPK ÌMweYytZw eÖËn kwLËZ RwËd„

oºwgdw eÞgl Ìj GB bÖRd AwxaêK AxcKwvm xgnËtB GKiZ ÌewnY KkËg„ xKìç mwkyxkK hwËlwgwowk ÌqË¢, ZwËbk bÖRËdk iËcøB GKUw A¨ÖZ RrZw ÌbLw ÌjËZ ewËk„ xKìç, ÌjËpZ× ZwËbk hwËlwgwowk eÞxZ MÞp-dqË¢k oÖeÞhwg awKËg, ÌoËpZ× GB bÖRd GK pËl, Zwkw ZwËbk ogêÈ DRwr KËkB GËK AdøËK hwËlwgwoËg Ggv oioøw†Ëlw oiwcwd KkËZ ewkËg„

GB RÖxUk iËcø ogËPËt hwËlw pËg---- Ìj#doŠ|

 সূত্র: রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment