Pages

Wednesday, June 1, 2011

কন্যা রাশির নারীর সাথে ধনু রাশির পুরুষের সম্পর্কcdÖ ÌQËlxU Kdøw ÌiËtxUËK glËg - Ìj KwR KkËZ ÌZwiwk hwËlw lwMwk ÌaËK LwkweB lwËM Ìgxm, ZgÖ ÂcÖ ÌkwRMwËkk ZwxMËbB Z×xi Ìo KwRUw KËkw, exkYxZËZ ÌoB KwRUwB ÌZwiwk eÞwËYw¥yedwËK ÌiËk ÌflËg„ GB ÌQËl RwËd dw (Ggv RwdËZI Pwt dw) Adø eÖkØn†Ëlwk G xgnËt AdÖhÔxZ ÌKid, xKìç Zwk gøx£ßMZ xgmðwo pËlw, GKRd eÖÖkØËnk Gid KwR Kkw DxPZ Ìj KwËR Zwk AwMÞp kËtËQ, Ìj KwRUw KËk Ìo Awdëb ewt, ZwËZ KwRUw KËk jxb Zwk GK etowI dw ÌiËl qxZ ÌdB, ZgÖI Ìo KwRUw KkËg„ KøwËdwdw ÌoB KwËRk PøwËl™†Ëlw ZwËK iìèiÖˈk iËZw UwËd - KøwËdwdw Ìo xdËRËK ÌKgl GB GK hwËgB xgKxmZ KkËZ RwËd, Adøawt ZwËK xPkKwl AeÔYê awKËZ pËg„ xKìç cdÖ eÖkØËnk GB AwPkY gw iËdgÙx£, owcwkYhwËg KËiêwV, bq Ggv bwxtZòmyl Kdøw ÌiËtxUËK hyZ-oìèþæ KËk ÌZwËl„ flZ: ÌiËtxU cdÖxUk oiwËlwPdw KkËg, eÞaËi hbÛZwk owËa - Zwkek, jxb cdÖ eÖkØnxU Zwk AwPkËY GUwB gÖxSËt xbËZ awËK Ìj hxgnøËZk gøwewËk ewkËl Ìo AwkI LwiËLtwxl AwPkY KkËZw, xKìç Zwk eËq Gk ÌP Ìgxm LwiËLtwxl pItw oºg pËt DVËQ dw, ÌoËqË¢ ÌiËtxUk mvmtxP£ iËdwhwg ÌQËlxUk Ìbwn†ËlwËK AwkI ZyqîhwËg f×xUËt Z×lËg„ xKìç Axgkwi LÖZ LÖZ Kkw, gw L^øwP L^øwP KkwËK GB ÌQËl ZygÛhwËg AeQëb KËk, flZ: ÌoI eÞxZD£Ëk xdiiê xKQ× oZø gwËKøk Zyk Q×Ër xbËZ x§cw KkËg dw„


GB bÖRdwk RÖxU MÞp-dq¢Ëbk AwmygêwbeÖÄ dt, flZ: ZwËbk iËcø AovLø LÖ^xU-dwxU xgnt awKËg Ìj†Ëlw xdËt eÞwtB ZwËbk iËcø iZxgËkwc ÌbLw jwËg, Ggv iwËS iwËS Ìo†Ëlw SMrwk ejêwËtI PËl jwËg„ Ìjog †kØZòpyd xgnt†ËlwËK AxZ†kØËZòk owËa MÞpY Kkwk KwkËY ZwËbk iËcø xLxUxixU ÌlËM awËK, ÌoB xgnt†ËlwËK pwlKw KËk ÌZwlwk RËdø ZwËbk oóeËKêk iwËSI ÌoB xPkwPxkZ dwky-eÖkØn AwKnêËYk xgntUw awKËg„ hwËlwgwowk mwkyxkK gxp:eÞKwm Ñbdxëbd xgkx£ß, kwM-AÈxþæ†ËlwËK mÛwgËYk cwkwt oíwZ oRyg ÌMwlwËek xdiêl oÖMˬ oÖkhyZ KËk Z×lËZ ewËk...Ëj bÖËUw pÕbt owgêqxYK hÖlËgwSwgÖxSk AmwxìæËZ Kõwìæ pËt eËrËQ Ìo pÕbtbÖËUwËZ ÌjwMwËZ ewËk ÌhRw iwxUk gÖËK mÛwgYoíwZ NwËok oRygZw„  Awk ZwB

cdÖËbk eÞxZ: ÌmönwZôK iËdwhwg exkZøwM KkØd, Ggv Awedwk xeÞt Kdøw dwkyxU oxZøKwk AËaê Ky ÌgwSwËZ Pwt ÌoUw ÌgwSwk ÌPÄw KkØd, ÌPÄw KkØd Zwk Kaw gw KwËRk BxZgwPK xbK†Ëlw ÌbLwk„

KdøwËbk eÞxZ: GKUw oit xQËlw jLd iwdÖn ZwËbk iwdxgK Delx³ Awk pÕbËtk UwËd KwR KkËZw, jLd oiwR iwdÖËnk RËdø DdôÖ£ß ÌkËLxQl Ñbdxëbd kØxR-ËkwRMwËkk eÞyxZeÔYê gøgþpw„ Awk GLd AwiwËbk oiÖËL PwkËKwYw ÌeËkK Mwawk RËdø kËtËQ ÌKgl ÌMwlwKÚxZ MZê, xKvgw DËùUwUw„ ÌKddw, Ìj xdlêŒ, xdkìæk eÞxZËjwMyZwk dwiwìæk pËtËQ, “oflZw” ÌoUw Ìmnejêìæ xMËt ÌbLw jwt xdiêihwËg GKUw xiËaø ÌiwrK„ lq lq iwdÖn xdËRk iËd eÞmí KËk Ìgrwt, “oflZwËK ÌKd GËZw gøaêZwk iËZw iËd pt?”

 সূত্র: রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment