Pages

Wednesday, June 8, 2011

বৃষ রাশির নারীর সাথে মেষ রাশির পুরুষের সম্পর্ক


gÙËnk ÌP#¹K AwKnêY ÌiËnk Axþpk pÕbËt ZygÛ AwËgbd RwMwt, ÌKddw Ìo AwËgbËd kËtËQ mwxìæ Awk ÑgxP¢it ÌkwiwéwhylwËok Awmðwo„ Ìin eÖkØnxU myNÞB gÖSËZ ewËk Ìj, gÙn ÌiËtxU GKRd bÖlêh I D^P× iwËdk kwcÖdy pgwk ewmwewxm, GKxU mwìæ Ggv cyk-xþpk xPË£k AxcKwky (xdËRk GKwËìæ Ìo xVK GidxU pËZ Pwt) ÌiËt, Ìj Zwk iËdk AxþpkZw KwxUËt oRyg f×Ëlk iËZw eÞwYgìæ KËk Z×lËZ oqi, Ggv Zwk Nr-gwxr I ovowk hwËlwgwow Awk oxŠËZk iÔQêYwt Adwxgl KËk Z×lËZ Ax§Zyt„ ÌinxUk cwkYw oxVK„ gÙn dwky RdôMZhwËgB AZøìæ ovowky GKxU ÌiËt„ Ìo Ñcjêømyl Ggv KbwxPu AdÖËjwM KËk„ Èwiyk gøgowxtK ewUêdwk gw g¬×-gw¬gËbk AwxZxaËtZwk ÌqË¢I Ìo GKRd AxZ PiuKwk MÙpKxZê„ Ggv oËgêwexk GKRd jËaÄ hwËlw ÌmÛwZw„


xKìç ÈhwgoÖlh eÞmwìæ hwg awKw oË£òI Ìin eÖkØn jxb Zwk dZ×d ÌowfwUwËZ xoMwËkËUk Aw†d ÌfËl f×^ËUw KËk Ìbt, xKvgw KwËeêËU AwŠÖËkk RÖo ÌfËl Ìdwvkw KËk, ZwpËl gÙn ÌiËtxU D£® pËt DVËZ ewËk„ ÌoËqË¢, Ìin eÖkØnxU ÌhËg ewËg dw GËZw ÌQwU gøewËk ÌiËtxUk ÌiRwR ÌKd Lwkwe pËg„ ÌiËnk KwËQ GK Möwo bÖc (gw AwŠÖËkk RÖo) pwZ ÌaËK eËr jwItwk iËZw ÌQwU LwU xgnt xdËt xPuKwk ÌP^PwËixP Kkw kyxZiZ oiËtk AePt„ ÌKwdxKQ× pwxkËt ÌMËl, ÌhËŠ ÌMËl gw dÄ pËl xPìæwk xK AwËQ; ÌoUw ÌjLwd ÌaËK ÌKdw pËtËQ ÌoLwËd ÌMËlB Awgwk ewItw jwËg - GUw ÌiËnk bÙxÄhŠy„ xKìç gÙËnk iËcø G gøewËk jËaÄ oËëbp AwËQ„

ÌiËnk eQëb DË£Rdw, Awk Ìo pËlw AwËgMy, xKìç gÙn hwËlwgwËo mwxìæ Awk dykgZw, Ggv Ìo gwþæggÖx¦oóedí„ Ìin Pwt GKUw dZ×d Mwxr xKdËZ, gÙn Pwt GKUw dZ×d xfÝRwk„ gøwvËK ÌiËnk xeÞt gøx£ßZò pËld Ìlwd xWewUêËiËëUk KiêKZêw, Awk gÙËnk xeÞt gøx£ß Ìoxhvo xWewUêËiËëUk KiêKZwê„ ZwËbk bÖRËdk iËcø gøewk†Ëlw GkKi„

gÙn ÌiËtxU jLd ÌKwd gøewËk xdËRk id xþpk KËk ÌfËl Ggv Ìo gøewËk AwËlwPdw PwxlËt ÌjËZ eÔYê AoóixZ Rwdwt, ZLd g¬×hwgweYí, ÌLwlwËilw iËdk Ìin ÌQËlxUk KwËQ iËd pt Ìjd ÌiËtxU GKwìæB GKxU myZl Awk pÕbtpyd iwdÖn„ jxb GkKi iÔÉËZê ÌinxU ÌiËtxUËK xPuKwk KËk GK†^Ët gËl oËóiwcd KËk, ZwpËl ÌiËtxU eÞxZD£Ëk ZwËK bÙshwËg o˹wcd KkËg Èwaêek Awk QdíQwrw gËl„

ÌK, GB ÌiËt - GK†^Ët? ÌK, GB ÌQËl - Èwaêek Awk QdíQwrw? xdËRk bi g¬ ÌkËL AdøËK GB Ìbwn ÈyKwk Kkwk gwRy cËk gow - GB bÖRËdk KwËkwkB xVK pËg dw „ AËdK hwËlwgwow, jËaÄ DâPwKwváLw, oZZw Ggv AwxaêK xdkwe£wk Awmðwo - GB PwkxUk oiwËgm NUwËZ ewkËl ZËgB gÙn ÌiËtk id eÖËkweÖxk ARêd Kkw oºg„ Ìin eÖkØnxU eÞai xZdxU DewbwËdk ÌjwMwd AdwËtËmB xbËZ oqi, xKìç ÌmËnw£ß DewbwËdk ÌjwMwd xbËZ pËl GB eÖkØnxUËK Zwk owcwkY Rygdjw¢wk iwd owiwdø exkgZêd I exkgcêd KkËZ pËZ ewËk„ ÌiËnk Awt eÞwtB D¤wd-eZËdk xmKwk pËZ ÌbLw jwt - ÌjUw gÙn dwkyËK NwgËs xbËZ jËaÄ„


সূত্র: রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment