Pages

Wednesday, June 8, 2011

বৃষ রাশির নারীর সাথে কর্কট রাশির পুরুষের সম্পর্ক


ÌQwU xmÂËK ÌjhwËg Awbk-hwËlwgwow Ìbtw pt, KKêU eÖkØn Zwk oxŠdyk KwQ ÌaËK xVK ÌZixd Awbk-hwËlwgwow eÞZøwmw KËk„ GxbËK gÙn dwky Zwk eÖkØn oŠyËK Awbk-Awpõwb xbËt iwawt Z×lËZ Iþæwb„ ËRøwxZxgêšwdyt GB bÖËUw oZøËK ÌjwM KkØd, ZwpËl flwfl xK b^wrwËg? eÞai ÌbLwËZB ÌeÞi? dw, xVK ZZLwxd dt„


KKêU ÌKwdxKQ×ËZB ZwkwÉËkw KËk dw, GidxK ÌeÞËik ÌqË¢I dt„ Awk gÙn dwkyI Gid dt Ìj, AwËgËM DZlw pËt ÌeÞËik Mwd MwBËZ MwBËZ eÞYËtk oiÖËbÛ bw^rwËdw RwpwRUwËZ lwf xbËt DËV erËg„ AZGg ÌbLËZB ewkËQd, GB bÖB kwxmk RwZK Ggv RwxZKwk hwËlwgwowk ÌqË¢ “eÞai ÌbLwt ÌeÞi” xVK ÌZid GKUw NËU IVwk oÖËjwM ewt dw„

gÙn Ggv KKêËUk oóeKê gwpøZ eÞwt xdLÔ^Z gËl iËd pt, Ggv xdxúPZhwËgB GB RÖxU ÌjËKwd owcwkY RÖxUk ÌaËK AËdK hwËlw GKxU RÖxU„ xKìç ZwB gËl GB oóeËKêk iËcø Ìj ÌKwd hÖl-¸wxìæ awKËg dw Gid dt„ DbwpkYÈkÕe DËlöL Kkw jwt, KKêUËbk iw-ov¢ßwìæ RxUlZwk Kaw„ KKêU eÖkØËnk KwËQ Zwk iw pËlw RMËZk og dwkyËbk iËcø Awbmê Ggv AdÖKkYyt„ ÌjUw AdÖKkY Kkw ÌjËKwd owcwkY dwkyk eËqB GKU× KxVd gøwewk„ Ìo#hwMøgmZ: gÙn dwky ÌKwd owcwkY dwky ÌiwËUI dt, Ggv ‘ÐcjêømylZw’ pËlw Zwk AdøZi bÙs ÑgxmÄø„ Agmø, gÙËnk ÑcËjøêkI GKUw oyiw kËtËQ„ ÈwhwxgKhwËgB, eÞxZxU KKêU eÖkØnB Ìj iwËtk AwPl cËk S×Ël awKw ÌMwËQk Zw dt, xKìç, GKRd xdLÖ^Z dwkyk eÞxZâQxgk iËZw pËt xdËRËK MËr ÌZwlwI ÌKwd opR gøwewk dt„

ZwËbk mwkyxkK oóeKêUw pËg Awbmê - xKvgw jZU×K× xdLÖ^ZhwËg Zwkw eÞZøwmw KkËg, xKvgw G gøwewkUwËK DuowpyZ KkËg xVK ZZLwxdB xdL^ÖZ„ Ìo#pwbêøeÔYêZwk og oºwgdwB GËqË¢ xgbøiwd„

bÖRd ÌeÞxiK ÌeÞxiKwk iËcø AxdgwjêhwËgB iwËS iËcø  SMrw-SwxU NUËg Ggv xdËRËbkËK AwNwZ (iwdxoK) Kkw ÌaËK xgkZ awKËZI iwËS iËcø Zwkw gøaê pËg„ xKìç gÙn Ggv KKêËUk RÖxUËZ iwdxoK AwNwËZk þpwtyZòUw Adøwdø RÖxUk Z×ldwt Ìgxm„ GB bÖRdwkB ÌgwSw DxPZ Ìj, ÌjËpZ× BâQwKÚZhwËg AwNwZ Kkwk eÞgYZw ZwËbk awKËg dw, ZwB AdaêK AwËgM NxUZ GB Pwe†Ëlw xdZwìæB oiËtk AePt„ ÌoUw jwB ÌpwK, Adøwdø kwxmËbk RÖxUk Z×ldwt GB bÖBRËdk AwËewn gw xilxim pËt jwItwUw owcwkYZ opR pt„ GËbk bÖRdB eÞmwìæxP£, Ìj KwkËY, mwxìæ Ggv ÌKwlwplpyd exkËgËmk ZygÛ Kwidw ZwËbkËK Awgwk Ìo#pwbêøeÔYê oóeKê xfxkËt Ìbt„

GB RÖxUk iËcø ogËPËt hwËlw pËg---- ÌeÞi,xgÌt,gøgow I g¬×Zñ|


সূত্র: রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment