Pages

Wednesday, June 8, 2011

বৃষ রাশির নারীর সাথে বৃষ রাশির পুরুষের সম্পর্কgÙn dwkyk KwËQ gÙn eÖkØËnk iËZw GËZw xeÞt Awk ÌKwd xKQ×B pËZ ewËk dw„ gÙn dwkyk iËd BxZiËcøB GKUw ZygÛ AwKnêY ÑZxk pËtËQ„ ÌoB ipwd ÌeÞxiK, jwkw dMíewËt owkwxbd AlohwËg ÌLwlw eÞwìæËk NwËok eËk ÂËt ÌaËK oit†Ëlw KwxUËt Ìbt, hwËlwgwowk iwlw Mw^aËZ awËK, Awk xMUwk gwRwËZ awËK, ZwËbk ÌeÞËik xmpkËY Kw^eÖK dw pt Adø og ÌiËtkw„ GB ÌiËtËK gkv GKRd gwþæggÖx¦oóedí gÙn eÖkØn xbd, jwk ewËt GK ÌRwrw exkâQYí RÖËZw kËtËQ„ ÌKddw jLd Ìo GB ÌiËtk Mlwt hwËlwgwowk iwlw RxrËt ÌbËg, ZLd Ìo iwlwt ÂKËdw Kxfk bwdw dw ÌaËK gkv oxZøKwk RÖËtlwxk ÌbwKwËdk AlvKwkB awKËg, Awk ÌoB AlvKwËkk UwKwI eÔYê exkËmwc Kkw awKËg„ jxb ZwËK xMUwk gwRwËZ ÌbLw jwt, ZwpËl ÌoUw ÌKgl Q×xU DeËhwM Kkwk RËdø ÌKwd GK MÞyËþôk kwËZ oÖëbkgËdk RŠËl P^wËbk xbËK ÌPËt ‘Awpw Awpw’ pwxeË£o Kkwk xdZwìæ jìè dw pËt gkv kØxR ÌkwRMwËkk Agl¹d pËt DVËg ÌoUw xdxúPZ„


GB bÖRËdk iËcø eÞP×k xil kËtËQ„ Ìjid, ÌiËtxU xdËRk ewËoê kxqZ UwKw†Ëlwk gøwewËk ÌiwËUI AoËPZd dt, Awk ÌQËlxUI xdËRk iwxdgøwM bÖpwËZ m£ß KËk cËk kwËL„ ÌjËpZ× Zwkw bÖRdB eÞKÚxZiwZwk eÞxZ hynY AdÖk£ß, ZwB Zwkw ogÖR gþç†Ëlw geËY eÞgl AwMÞpy, Ggv Ëj#a Zpxgl xKvgw oigwt oxixZk UwKwk iËZw IB ogÖR gþç†Ëlwk ÌgËr IVw ÌbLËZ ZwËbk bÖRËdkB hwËlwlwËM„

oŠyZ xmËùeB ÌpwK, xKvgw PwkØKlw o¹¬yt gøwgowËZB ÌpwK, gw gøwvxKv, kwRdyxZ xKvgw ÌjËKwd xKQ× ÌpwK, bÖRËdk Ìj#a DË¥øwËM xdËRËbk hxgnøZ MËr ÌZwlwk Ìj BâQw G bÖRËdk iËcø xgbøiwd, Ìo BâQw eÔkËY jxb ÌKwdhwËg eÖkØn gÙnxUk xKQ×Uw Ìgxm oit lwËMI, qxZ ÌdB„ ÌiËt gÙnxU xVK Zwk iËZwB Ñcjêømyl„ LÖg oºg ÌQËl gÙnxUËK AwxaêKhwËg opwtZw Kkwk RËdø gQk bÖ GK PwKxk KkËZ ÌiËt gÙnxU AoóiZ pËg dw, ZËg mZê pËlw, ÌQËl gÙnxUËK GB oitUwËZ Zwk DË¥Ëmøk xeQËd ÌlËM awKËZ pËg Ggv ¢ßiwMZ DdíxZk  Èwqk kwLËZ pËg„ AxcKwvm ÌqË¢B gÙn ÌiËtxU ÌKwd AxhËjwM QwrwB AËeqw KkËg„ GB ogB PiuKwkhwËg oÖëbk ÌmwdwËâQ, ZwB dt xK? Zwkw bÖRdw ÌKgl bÖRËdkB RËdø - Ggv GB oóeKê AhŠÖk„

GB bÖRdwk oóeËKê eÞai ÌjUw cwkYw Kkw jwt, ÌoUw pËlw Zwkw bÙshwËg GËK AËdøk ÌeÞËi eËrËQ„ x§ZytZ, Zwkw ÌKwd KwRyk oiÖËL GËK AËdøk xbËK mwìæhwËg ZwxKËt kËtËQ, Ggv xgkxgxkËt glËQ, ‘KgÖl’„ ZÚZytZ, ÌjB xKdw ZwËbk pwxdiÖd Ìmn Aixd Zwkw bÖRËdB GËK AdøËK AoóixZ gø£ß KËk glËQ, “Awxi GUw KkËgw dw„”

GB bÖRËdk hwËlwgwowk oóeËKêk iwËS AËdK oitB Gid pËg Ìj Zwkw xdËRËbk Ryb cËk kwLËg, Ggv AËdøk bÙxÄhxŠUw Ky ÌoB xPìæw iËd AwmÛtB ÌbËg dw„ flZ Zwkw AwËgMyhwËg Ggv iwdxoKhwËg hÖl cwkYwk A¬ eËa cwxgZ pt„ Ggv xdËRËbk iËcø hwËgk Awbwd eÞbwdI ZwËbk RËdø KxVd pËt IËV„ ZwkekI, gÙnËbk PiuKwk og †Ywgxlk GKxU pËlw Ìj ÌKwd pZwmwËK Nws ÌaËK ÌSËr ÌfËl Awgwk oËZR D¥yeYwt ÌRËM IVw, Ggv gwþæg AxhšZw ÌaËK xmqw Ìdtw„ ÌjUw gÙn GKgwk xmËL ÌfËl, ÌoUw Zwkw KLdB ÌhwËl dw„ KLdB dw„ GB bÖRd gÙn jxb GKgwk xdËRËbk eÞxZ qiwoÖlh AwPkYUw xmËL xdËZ ewËk (ÌjUw gÙnËbk RËdø ÌiwËUI opR KwR dt) ZwpËl Zwkw xdËRËbk pwZ bÖËUw oiMÞ Rygd m£ß KËk AwKËs cËk kwLËZ oqi pËg (gÙËnkw Agmø ogxKQ×B LÖg m£ßhwËg AwKËs kwËL) Ggv hÖl cwkYwk A¬ ea ÌaËK ÌgxrËt AwowkI ea LÖ^ËR ewËg„

Ëj#d xild, Agmø, ÌKglB iwdg oóeËKêk AwËkK ckËdk AxhšZw, xKìç ÌoUw gÙn ÌeÞxiK-ËeÞxiKwËbk RËdø GKxU AZøìæ †kØZòeÔYê gøwewk„ ZwËbk eÞwaxiK AwKnêËYk iÔËl kËtËQ ZygÛ mwkyxkK AwKnêY„ iwdxoK Ggv AwËgËMk xixmÛZ AdÖhgUw AwËo Zwk eËk„ owcwkYhwËgB, AwKnêËYk GB cwkwgwxpKZwxU Awbmê eÞYËtk oÔ¢ dt, xKìç gÙn dwky, Ggv gÙn eÖkØËnk iËcø GUw Ìgm Pi]KwkhwËg ofl pËZ ÌbLw jwt„

GB RÖxUk iËcø ogËPËt hwËlw pËg---- Ìj#doŠ|


সূত্র:রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment