Pages

Friday, May 27, 2011

বৃশ্চিক রাশি নারীর বৈশিষ্ট্য


বৃশ্চিক রাশি নারীর বৈশিষ্ট্য (২৪ অক্টোবর-২২নভেম্বর)

gÙxúPK dwkykw m£ß, bÙs Ggv eÞwx®k ÌjwMø iwdÖn†Ëlwk eÞxZ AZøìæ xgmðþæ AwPkY KkËg, ZËg bÖgêl iwdÖn†Ëlw KLdB Zwk bÙxÄ AwKnêËYk oóiwd ewËg dw„ iwdxgK-oóeËKêk iËcø Zwk ijêwbwËgwc ZwËK ptËZw xgxâQdí Ggv ÌmÛÅZk gøx£ßËZòk gËl DeþÿwxeZ KkËg„ ÌKwd dw ÌKwdhwËg xdúPtB Ìo ÌmÛÅZk, ÌKddw Ìo Zwk iËcø GKxU gøx£ßMZ RwZ-eÞaw kËtËQ, Ggv ÌoUw Zwk xovp Ggv iKk ÌgwdËbk ÌhZËkk xdRþñ eÞawËgwËck ÌaËKI AËdK exkÆwk I exkewxUhwËg owRwËdw„ eÞxZxU gÙxúPKB g¬×ËZòk ÌqË¢ AZøìæ jwPwB-gwQwB idÆ„


>> þèyoÖlh hwËlwgwow Ggv AwZôZøwM xbËt AwedwËK Awed KËk xdËZ gÙxúPK dwkyËK Ìj AgmøB AwBdZ Awedwk þèy pËZ pËg Gid dt„ jxb exkxþÿxZ Awedwk xdtìèËdk gwBËk PËl jwt, Ggv xgËt Kkw Awedwk eËq Aoºg pËt IËV, ZwpËl Ìo ogêqY Awedwk ewËm ÌaËK hwËlwgwow ÌbËg, Ggv eÞxZËgxmkw xK glËlw Awk dw glËlw ZwËZ xgëbÖiw¢ Kwd ÌbËg dw„ <<

iÔløgwd g¬×Ëbk owËa Zwkw oiMÞ RygËdk RËdø oóeKê gRwt kwLËg, Awk jwkw ZwËbk owcwkY g¬×, xKvgw ÌZid NxdÄ dt ZwËbk oŠ ZøwM KkËg„ gÙxúPK dwkyËbk iËcø bÙsZw Awk xþÿkxP£Zwk GK Adgbø ovximÛY kËtËQ„ jLd Ìo PwBËg ZLd xdËRk GB †Y†ËlwËK RwxMËt Z×Ël Ì¢ßwc Ddô£Zw, ib ewd, Ìdmw bÛgø, AwZô-cµvxo ÌjËKwd gøwewk, ÌgeËkwtw eÞxZËmwc, Ggv xgebRdK pZwmw ÌaËK xdËRËK gw^PwËZ oqi„ AwËM gw eËk gÙxúPK dwkyk iËcø jwbÖxgbøwk eÞxZ AwMÞp RwMËgB„ eÞwxPd kpoøMwaw, Ggv AËbLw RMËZk eÞxZI Zwk AMwc mÛ¦w ÌRËM DVËg„ gÙxúPK Ëjid eÖËkweÖxk cwxiêK ÌPZdwt xdiMí pËZ ewËk, ÌZixd ewËk oiMÞ RygËdk RËdø eÖËkweÖxk dwxþæK pËt DVËZ„

þèyoÖlh hwËlwgwow Ggv AwZôZøwM xbËt AwedwËK Awed KËk xdËZ gÙxúPK dwkyËK Ìj AgmøB AwBdZ Awedwk þèy pËZ pËg Gid dt„ jxb exkxþÿxZ Awedwk xdtìèËdk gwBËk PËl jwt, Ggv xgËt Kkw Awedwk eËq Aoºg pËt IËV, ZwpËl Ìo ogêqY Awedwk ewËm ÌaËK hwËlwgwow ÌbËg, Ggv eÞxZËgxmkw xK glËlw Awk dw glËlw ZwËZ xgëbÖiw¢ Kwd ÌbËg dw„ GkKi AþñwhwxgK exkxþÿxZ†Ëlwk AxcKwvm ÌqË¢B ZwËbk hwËlwgwow Ggv xgmðþæZw pËt DVËZ ewËk MZwdÖMxZK xgËtk AMhyk Ggv þñwaêwËìñny hwËlwgwowk DËcµê„ h¡ oiwËRk h¡wiyeÔYê xgxhdí xdti-kyxZ GB owpoy ÌiËt†ËlwËK KLdI xdËRk MìæËgø Ìe#Qwgwk ÌqË¢ awxiËt xbËZ oqi pËg dw„ xdËRk xdti Qwrw Awk ÌKwd AwBd gw xdtËik KwËQB Ìo iwaw ÌdwtwËg dw„ xgËmðk Zwgu þèyËbk AìæZ AËcêËKk iËZw, “iÙZ×ø ejêìæ ÌKD AwiwËbk Awlwbw KËk xbËZ ewkËg dw”, GB meaxU ÂcÖ xgkxgk KËk DâPwkY dw KËk gkv Gk xd†s Aaê Delx³ Kkwk iËZw ÌKD jxb awËK ÌZw Ìo GB gÙxúPK dwky„

xdËRk ZygÛ gøx£ßþñwZìè awKw þñË£I gÙxúPK dwky Zwk eÖkØnxUk pwËZB KZÚêZò oieêd KkËg„ xdËRk mx£ß Ggv MxZitZwk Qwtwt eÖkØnxUk jwgZyt ARêd óöwd dw KËk xbËt Ìo gkv xdËRk eÞxZhw xbËt eÖkØnxUËK Zwk lËqø Ìe#Qwgwk RËdø owpwjø KkËg„ Awedwk hxgnøZ Zwk KwËQ †kØZòeÔYê Ggv xgËtk ek xdËRk gÙx£ËZ ÌlËM awKwk eÞxZ Zwk ÌKwd BâQw ÌdB (jxb dw Awexd ZwËK MhykhwËg AwmwpZ KËk ÌZwËld, xKvgw owvowkyK ÌKwd owixtK bÖËjêwËM ZwËKI PwKxk KkËZ dw pt)„ Ìo ptËZw gøx£ßMZhwËg Awedwk owËa DdôwËbk iËZw SMrw KkËg, xKìç RdoiËq ZygÛhwËg AwedwËKB oiaêd KkËg„ ÌKD AwedwËK ÌQwU KkËg xKvgw Awedwk oklZwk oÖËjwM ÌdËg, GUw Ìo opø KkËg dw„ jwkw GB KwRxU KkËg, Zwkw pwËk pwËk ÌUk ewËg GB ÌiËtk DejÖ£ß Ì¢ßwc„ Awedwk oÖLUwB Zwk KwËQ iÖLø„ jxb Zwk Rdô-K×xÅËZ iëb eÞhwg dw awËK xKvgw Adø ÌKwd MÞËpk ÌjwM dw awËK ZwpËl Ìo Ñcjêø opKwËk AwedwËK lËqø Ìe#QwËZ owpwjø KËk jwËg„
gÙxúPK dwkyËbk iËcø GKUw Mhyk Ggv kpoøit Ìo#ëbjê kËtËQ„ Zwk Ìo#ëbjê Ìjd P×¹ËKk iËZw UwËd„ Ìo ApvKwky Ggv exkeÔYêhwËg AwZôxgmðwoy„ xKìç Zwk ÌhZËk ÌhZËk GKUw ÌMwed xgZÚnäw kËtËQ„ Ìo eÖkØn pËt Rdô xdËZ ewËk xd„

>> Ìo Gid ÌiwlwËti Ggv AwZôZÚ® þñËk Kaw gËl Ìj AxcKwvm eÖkØnB ZwËK ÌbËL hwgËg Ìjd Ìo AxZiw¢wt ÌiËtly GKRd iyd RwxZKw„ Zwkw Zwk fw^Ëb AwUËK eËr, Ggv jLd ZwËbk NÖi hwËŠ ZLd Zwkw bÖ:Lhwkw¢ßwìæ, xKìç jËaÄ AxhšZwl³ šwËYk AxcKwky pËt IËV„ Ìo ÌiwËUI xdkyp, Aopwt Ìgrwl Qwdw dt„ <<

Awxi eÞwt GLwd ÌaËKB ÌoB D£weUw AdÖhg KkËZ ewxk ÌjUw gÙxúPK dwkyËbk iËcø ÌRËM IËV jLd Zwkw iwdg eÞRwxZk xgxhdí gøewËk Hmy gwxYk Kaw†Ëlw ÌmwËd„ GKRd Gid gÙxúPK dwky LÖ^ËR ewËgd dw Ìj xdËRËK GKRd exkeÔYê dwky gËl iËd KËk dw, Awk Awexd jxb gÙxúPK dwkyk ÌeÞËi eËr awËKd ZwpËl ptËZw ÌhËg AgwK pËgd Ìj Awxi Awedwk oóeËKê Gog xK glxQ„ GB ÌiËtxUk iËcø DejêÖexk lwgYø kËtËQ Ggv Ìo AZøìæ AwËgbdityI gËU„ Ìo eÖkØnwly ÌPpwkwk gw Ìo dwkyoÖlh oÖëbk KwR †Ëlw Kkwk gøewËk Zwk AwMÞp ÌdB - Awxi GKaw gxlxd„ Awxi ÂcÖ ÌgwSwËZ ÌPËtxQ Ìj xdËRk AšwËZB ptËZw Ìo eÖkØn xpËoËg Rdô ÌdtwËKB eQëb KËk„ Ki gwcw- Ggv Ìgxm oÖËjwM„ GB GKxU ÌMwed iËdwhwg Ìo xdËRk KwQ ÌaËKI lÖxKËt kwLËZ Pwt, Ggv GUw eÞKwxmZ pËt erËZ ÌbLËl Zwk hwËlw lwMËg dw„

GKgwk gÙxúPËKkw dyl RÖËZw Awk ÌMwlwxe RÖËZwk ewaêKø gÖSËZ ewkËl ÌMwlwxe kO erw gwb xbËt ÌbËg, ÌKddw ÌKwd exkxþÿxZ ÌaËK oËgêwâP oÖËjwM pwxZËt Ìdtwt Ìo Iþæwb„ ZËg ÌMwlwxe Zwk eÞKÚxZMZ kOI dt„ Zwk eÞKÚxZk eÞKÚZ kOxU pËlw Mws ÌikØd kO, gw ItwBËdk Mws lwl kO, Agmø GB kO†Ëlw ÌiwËUI ÌKwd dwkyoÖlh kO dt„ ZËg Zwk eÞxZ jawaê mÛ¦w xdËgbd KËkB iwdËZ pËâQ, Ìo AwedwËK xVK xVK gÖxSËt ÌbËg Ìj GB kO†ËlwB dwkyoÖlh kO„ Awxi GKRd gÙxúPKËK xPxd Ìj AZøìæ hŠÖk, Z×lZ×Ël Awk xdkyp, Aopwt dwkyk hwd KËk awËK„ Ìo Gid ÌiwlwËti Ggv AwZôZÚ® þñËk Kaw gËl Ìj AxcKwvm eÖkØnB ZwËK ÌbËL hwgËg Ìjd Ìo AxZiw¢wt ÌiËtly GKRd iyd RwxZKw„ Zwkw Zwk fw^Ëb AwUËK eËr, Ggv jLd ZwËbk NÖi hwËŠ ZLd Zwkw bÖ:Lhwkw¢ßwìæ, xKìç jËaÄ AxhšZwl³ šwËYk AxcKwky pËt IËV„ Ìo ÌiwËUI xdkyp, Aopwt Ìgrwl Qwdw dt„

Ëjog dwkykw ÌeÞxiKw, þèy Ggv iw BZøwxb hÔxiKwt ÌZid oÖxgcw KkËZ ewËk dw, gkv xdMÙxpZ pt, ZwËbk eÞxZ gÙxúPK dwkykw AZøìæ kØq iËdwhwg ÌewnY KËk„ eöÖËUw mwxoZ dwky Zwk KZÚêZòekwtYZwk gwodwËK xdËRk xdtìèËY kwLËg Ggv Zwk dwkyËZòk ÌmÛÅZi eÞbmêËdI ofl pËg„ Awk jLd Ìo dwkyZòËK f×^xUËt Z×lËg ZLd Adøwdø eÖkØnwly kwxm Ìjid Ìin, xovp xKvgw cdÖËbk Z×ldwt Zwk oÔqôZw pËg AËdK Ìgxm„ AìæZeËq eÞYËtk ÌqË¢ Zwk dwkyËZòk GB eÞLk eÞKwm NUËg„ xKQÖ xKQÖ ÌqË¢ ptËZw eÖkØnxUËK bÖ:LRdK xgþôËt pZgwK pËZ pËg jLd Zwk ÌNwk ÌKËU jwËg Ggv iËdk Dek ÌaËK ÌkwiwËëok cÖËlwUwI SËr erËg„ iŠl-mwxoZ dwkyËbk ÌaËK xhdíhwËg, gÙxúPK dwky gkv LÖg KËk ewkxfDi ÌiËL  DË£RK hxŠËZ eÖkØnxUËKB Zwk xoMwËkËU Aw†Y cxkËt xbËZ eÞËYwxbZ KkËg„ Ggv Ìo LÖg hwËlw KËk RwËd xdËR xdËR xoMwËkU cxkËt eÖkØnxUk iÖËL ÌfwK ÌfwK KËk Ìcwtw Qwrwk ÌaËK Zwk e¦xZxU gkv AËdK Ìgxm Ìj#d DË£RK„
Awexd xdxúPZ awKËZ ewËkd Ìj gÙxúPK dwky Zwk GB lÖKwËdw AwËgËMk AxMíËK bxiËt kwLwk xdtìèY pwxkËt ÌfËl Zwk Ìkwn oóeËKê oÛÄwI oÙxÄk oit šwZ xQËld dw„ Ìo pËZ ewËk bÙxÄKU×hwËg AwZôxgmðwoy, Ggv KZÚêZòekwtY, xgbÛØewZôK Ggv myZl - Ggv Zwkek 500 xWxMÞ fwËkdpwBËU Z® IËhËdk iËZwB Mki„ Ìo Ìjixd ZygÛhwËg NÙYw KkËZ ewËk ÌZixd ewËk DRwr pËt hwËlwgwoËZ„

>> gÙxúPK dwkyËbk iËcø Gid GKUw A¨ÖZ ÑgxmÄø kËtËQ Ìj Ìo Awedwk ÌikØb¡ xbËt gkf myZl xmpkY gBËt xbËZ oqi„ Awedwk iËd pËg GUw Ìjd KwËlw jwbÖ, Ggv Ìo GoËg GËZwB ewkbmêy Ìj Awedwk iËd pËg Ìo WwBxd xgbøwt Iþæwb„ GKgwk Zwk ÌPwËL Awedwk ÌPwL erËl, Ìo ÌPwËLk f^wb ÌKËU ewlwgwk oÖËjwM Awedwk ÌdB glËlB PËl„ <<

Ìo Ìjid gwdoyk iËZw Zyqî þñËk xPuKwk KËk DVËZ ewËk ËZixd ewËk NÖNÖk iËZw ÌKwil þñËk hwËlwgwowk Awbk RwdwËZ„ ZËg GKUw gøewËk Awexd xdxúPZ pËZ ewËkd Ìj Ìo AxZ AwpõwËb MbMb ÌMwËQk xKQÖ dt„

gÙxúPK dwkyËbk iËcø Gid GKUw A¨ÖZ ÑgxmÄø kËtËQ Ìj Ìo Awedwk ÌikØb¡ xbËt gkf myZl xmpkY gBËt xbËZ oqi„ Awedwk iËd pËg GUw Ìjd KwËlw jwbÖ, Ggv Ìo GoËg GËZwB ewkbmêy Ìj Awedwk iËd pËg Ìo WwBxd xgbøwt Iþæwb„ GKgwk Zwk ÌPwËL Awedwk ÌPwL erËl, Ìo ÌPwËLk f^wb ÌKËU ewlwgwk oÖËjwM Awedwk ÌdB glËlB PËl„ Zwk nÅ CxëbÛtk kpoøit gËl Ìo eÞai PwpdyËZB xdËRk oºwgø þñwiyxUËK mdw£ß KËk xdËZ ewËk, Ggv AwkI A¨ÖZ gøewk pËlw GKB AdÖhÔxZ ÌoB oºwgø þñwiy gøx£ßk iËcøI H GK xdxiËnB eÞgwxpZ KkËZ ewËk„ ÌoËqË¢ bÖËUw eÞxZx¢ßtwk Ìj ÌKwd GKxU Awedwk iËcø NËU jwËg„ Awexd AopwthwËg Zwk jwbÖËZ ckw erËgd, Ggv ÂcÖ ZxlËtB ÌjËZ awKËgd - Zwk ÌeÞËik KwËQ AwZôoieêËdk eËa, xKvgw Awedwk ewËtk ÌiwRw Ìhb KËk Vw¡w ht Ìe#ËQ jwËg ZwlÖËZ, Awk owpwËjøk RËdø Ìb#r xbËZ BâQw pËg„ ÌKd GËZw ZwrwÉËrw KkËQd? xKQÖqY Zwk AwËmewËm awK×d dw„ Awexd LÖ^ËR ewËgd RygdUw AwoËl xK Gid gþç„ Ìo ÌZw RwËd„ Ggv Ìo AwedwËK DeÖjêeÖky xmxLËtI ÌbËg„ Agmø Awexd ÌhËg AZøìæ ZÚ® pËgd Ìj Zwk ÌoB PwpdyUw ewgwk Awexd ÌjwMø„ gÙxúPK dwky eÖkØËnk iËcø bÖgêlZw opø KkËZ ewËk dw„ Ìo DâPwKwáLw Awk owpo LÖ^ËR ÌfËk„ Ìo Gid GKRd oxŠ Pwt Ìj Zwk ÌMweY gøx£ßþñwZìèËgwËc ÌKwd gøNwZ dw KËkB ZwËK gm KkËZ ewkËg Ggv ZwËK ÌM#kgwxìñZ KkËZ ewkËg„ eÖkØnxUËK pËZ pËg m£ß, eÖkØnwly Ggv MrerZw eÖkØnËbk ÌPËt AwKnêYyt ÌPpwkwk„ xdËRk eÞLk gÖx¦i£wk owËa iwdwdoB D^P× iwËdk gÖx¦i£wk Pwxpbw kËtËQ, Ggv og xgnËt hwow hwow šwËYk ÌaËK gkv xgiÔZê Ggv bwmêxdK šwËYk eÞxZB Zwk AwMÞp Ìgxm„ AZGg Awedwk ÌiwRw dw LÖËl gkv GKU× ipZòk pwxo Ìbgwk ÌPÄw KkØd„ Ìo Awedwk xbËK ÌPËt H xgËmn pwxoxU Ìbt gËl, Awexd RwËdd, Awedwk PwkewËmk eÞxZxU iwdÖnB GB xPìæwt Acyk pËt IËV Ìj Awedwk iËcø Ky dw Ky Ìjd AwËQ„ eÖkØn Ggv dwky DhtB„ Awexd jxb GUw xdËt ÌhËg ÌbËLd, ZwpËl Awedwk iËcø AwkI AËdK bÙmø ÌhËo DVËZ ewËk„ Ìo AwedwËK lqø Kkwk AwËM Awedwk gÖKUw jËZwLwxd xQËlw, Zwk ÌaËK AìæZ KËtK†Y D^P× pËt jwËg Ìo Kaw glw jwt„
ÌjËpZ× Qwtwk RMËZ Zwk AdÖo¬wxd id NÖËk Ìgrwt, ZwB eÞai xbËK ZwËK ptËZw iËd pËg Qldwity, xdxn¦ fËlk iËZwB AwKnêYytw, Awk Zwk ÌPwËLk ÌoB A¨ÖZ, Mhyk Axhgøx£ßit bÙxÄ ptËZw Awedwk GB cwkYwËK AwkI bÙs KËk Z×lËg„ GUw oZø Ìj gÙxúPK ÌiËtxU RygËdk Awbø-ewìæ PËn ÌgrwËZ iwËS iwËS xgeb xdËt xQxdxixd KkËZI xeQ ew pt dw (jxb Zwk iËcø PËëbÛk eÞhwg dw awËK, Ìj ÌqË¢ Zwk iËcø dwipyd AovLø ht hyxZ lqø Kkw jwt), flZ Zwk GB AdÖo¬wd ptËZw ZwËK AZøìæ AþñwhwxgK Ggv ÌlwKxdëbwk GlwKwËZI xdËt ÌjËZ ewËk„

>> GKRd iÖˆ bmêËKk iËZwB Ìo ptËZw AËdK iwdÖËnk ÌhZËkk ¢ØxU†Ëlw ÌbËL ÌgxrËtËQ, xKvgw šwËYk þñwb Ìdgwk RËdø Ìo ptËZw AËdK AxhšZwk iwS xbËtI xMËtËQ„ xKìç Zwk GËZw og AwMÞp Ggv AxhšZwk ekI Ìo Zwk xdËRËK oËëbËpk DËcµê xdËt ÌjËZ oqi Ggv ZwkekI Awedwk ÌPdw Adø og dwkyËbk ÌaËK ZwËKB ÌmÛÅZk gËl iËd pËg„ <<

xKìç GKRd owcwkY gÙxúPK RwxZKwI ÌjËKwd AxhšZwk ek bÙs Ggv ÌoB xdL^wb ÌiËtxU xpËoËgB ÌRËM DVËZ ewËk„ jxb Zwk jw¢wt xdËRk PxkË¢ Ìo K^wbw iwxLËt ÌfËl, ZwpËl eöÖËUw ZwËK AdÖZwe Awk AekwcËgwËck Pki AdÖKóew xbËt mwxþæ ÌbËg, xKìç ÌoB xfxd… ewxLxU (ximkyt eÔkwY) Ìjid xdËRk bˆ mkyËkk QwB ÌaËK eÔdRêdô xdËZ oqi, ÌZixd ÌoI xdËRk ÌoB Pwxkx¢K bÙsZw xfxkËt AwdËZ oqi„ Lxll xMgÛwËdk ÌlLwt kËtËQ Ìj mtZwËdk GKxU eÞËmík D£Ëk dgy GB D£kxU xbËtxQËld, “ÌZwiwk ÌhZËk jw xKQÖ hwËlw Zw xdËt Awxi Kaw glËZ ewxk, iëb†Ëlw xdËt dt„ ÌKddw hwËlwk iËcø ÌRËM IVw gwodw Awk ZÚnäw, ÌoUwB ÌZw iëb! hwËlw jLd q×cwZê pËt IËV ZLd Ìo LwËbøk o¬wËd jwt, ZwËZ ZwËK A¬KwkwâQdí †pwËZB ÌjËZ ÌpwK dw ÌKd„ Awk jLd Zwk iËcø xeewow RwMÞZ pt ZLd ikw xgËl RËlk ÌL^wR KkËZI Ìo xeQew pt dw„” gÙxúPËKk PxkË¢k gøewËk GB gøwLøwUw eÖËkweÖxk xiËl jwt„

GKRd iÖˆ bmêËKk iËZwB Ìo ptËZw AËdK iwdÖËnk ÌhZËkk ¢ØxU†Ëlw ÌbËL ÌgxrËtËQ, xKvgw šwËYk þñwb Ìdgwk RËdø Ìo ptËZw AËdK AxhšZwk iwS xbËtI xMËtËQ„ xKìç Zwk GËZw og AwMÞp Ggv AxhšZwk ekI Ìo Zwk xdËRËK oËëbËpk DËcµê xdËt ÌjËZ oqi Ggv ZwkekI Awedwk ÌPdw Adø og dwkyËbk ÌaËK ZwËKB ÌmÛÅZk gËl iËd pËg„ Zwkw AËdK ÌMwedyt KawB ÌPËe kwLËZ oqi„ GUw AgwK Kkwk iËZw Ìj gÙxúPKËbk KwËQ KËZw Ìgxm ovLøK iwdÖn ZwËbk xdxn¦ KwËRk þñyKwËkwx£ß KËk, jxbI gÙxúPKËbk ÌhZËkk gøwewk†Ëlwk ÌqË¢ xdËncwšw UwdwËdw AwËQ, “gøx£ßMZ, Awedwk bÔkZò gRwt kwLÖd„” AËdøk ÌMweY Kaw ÂdËZ Ìo eQëb KËk„ xKìç xdËRk ÌMwed xgnt†Ëlw Ìo KwDËKB glËg dw, GidxK AwedwËKI dw (jxb dw Zwk iËcø gÖËck eÞhwg awËK)„ Awexd cËk xdËZ ewËkd Ìj Zwk xdËRk GKMwbw ÌMwed xgnt kËtËQ, ZËg Ìo†Ëlw Rwdwk ÌPÄw KkËgd dw„ GB ÌiËt†Ëlwk GKUw gøx£ßMZ RMu kËtËQ, Zwk id Ggv eÞwËYk GKUw ÌMwed RMu, jw ÌKgl ZwkB AxcKwkMZ, Ggv ÌoLwËd AdøËbk Mid ZygÛhwËg xdxn¦„ ZwB gËl Ìo xiaøwgwby dt, gþçZ AxcKwvm ÌqË¢ Ìo gkv xdiêihwËg oZøgwby„ xKìç ZwkekI Zwk xKQÖ xKQÖ AdÖhÔxZ Ggv xgËmn xPìæw awKËZ ewËk Ìj†Ëlw Ìo Awedwk owËa ÌKd, KwËkwk owËaB Ìmtwk KkËg dw„
Ìo AwkI AËdK xKQÖB RwËd„ Adøwdø ÌiËtkw ptËZw Awedwk gwÉËZ SwxeËt eËr D^P× xgxÀvËtk QwËb ÉvKwk ÌQËr glËg Ìo AwedwËK hwËlwgwËo„ xKìç gÙxúPK dwky Awedwk xbËK xck MxZËZ ÌpËU AwoËg, DË£RK hxŠËZ, Ggv ÌPwËL ÌPwËLB Zwk iËdk Kaw RwxdËt ÌbËg„ GUw xgþôtKk, xKìç GB ÌiËt†Ëlw jLd xRëo eËr, RXewko eËr(pwU×k Dek xXËl Ggv xdËP UwBU xfxUvËtk UÛwDRwk, ÌNwrwt Prwk ÌqË¢ gøgpÕZ pt), xKvgw gwËÆUgl ÌLlwk RÖËZw eËr ZLd ZwËbkËK DË£RKhwËg AwKnêYyt gËlB iËd pt„

>> Awexd ZwËK ÌQËr ÌjËZ ewËkd, xKìç ZwB gËl Ìo ÌmwËK iÖpøiwd pËt Awedwk KwËQ eÞYt xhqw KkËZ jwËg dw„ Zwk KwËQ G eÞZøwmw KËk lwh ÌdB Ìj Ìo xgþôËt pZgwK pËt jwËg Ggv qxYK ek ek ÌPwL iÖQËg, xKvgw AwedwËK A¬ hwËlwgwowt AwbËk AwbËk Acyk KËk Z×lËg„ <<

ptËZw Zwk kØq KŸþñkUw Zwk GB ÌewmwËKk owËa iwxdËt jwt„ Awxi GKRd gÙxúPK dwkyËK xPxd Ìj Zwk oºwgø þñwiyk owËa eÞYËtk eÖËkwUw oit cËkB iwawt ÌgBRgl Køwe eËr awKËZw, Ggv AxcKwvm oitB Ìo gøwxUv GhwËkËRk Mùe KËk KwUwËZw„ xKìç Ìo xQËlw xVK iwZw pwxkk (eÞai xgmð jÖ¦Kwxld oiËtk GKRd dwky xjxd ixplw þewB xpËoËg xdËtwxRZ xQËld, Ggv AZøìæ Ìj#YAwËgbdity xpËoËg Zwk dwi QxrËt eËr) iËZwB AwËgbdity Ggv xdËRk xeÞt eÖkØnxUËKI þñwiy xpËoËg xVKB Ìo ARêd KËk xdËtxQl„ (owcwkYhwËgB GB eÖkØnxUI Zwk eÞYËtk ÌNwËk ÌiwpwxgýU pËt eËrxQl)„

Awexd ZwËK ÌQËr ÌjËZ ewËkd, xKìç ZwB gËl Ìo ÌmwËK iÖpøiwd pËt Awedwk KwËQ eÞYt xhqw KkËZ jwËg dw„ Zwk KwËQ G eÞZøwmw KËk lwh ÌdB Ìj Ìo xgþôËt pZgwK pËt jwËg Ggv qxYK ek ek ÌPwL iÖQËg, xKvgw AwedwËK A¬ hwËlwgwowt AwbËk AwbËk Acyk KËk Z×lËg„ AËdK gÙxúPK dwkyB Pél gwlKoÖlh, jwËK gËl ÌMËQw ÌiËt, Ggv ZwËbk ÌPwËLk ewexr†Ëlw Nd Awk byNê„ Awk ZwQwrw Zwk H oÖëbk, kpoøwgÙ£ ÌPwLbÖËUw xbËtB jLd Ìo Awedwk iËdk Awbø-ewìæ eËr ÌflËZ ewËk ZLd Awk Zwk Ky bkKwk AËpZ×K KwU-QwU Kkwt„ Adø ÌKwd ÌiËtk KwËd KwËd xfoxfxoËt Gid xKQÖ glÖd Ìj Zwk Ìgwcmx£ßB Ìlwe ÌeËt jwt, xKìç Awedwk gÙxúPKxU ewm ÌaËK AwedwËK ÂcÖB Zwk ÌoB pÕbtËhby Zyqî bÙxÄ ÌbËg Ggv Awedwk iËdk Awol BâQwxU Zwk KwËQ Awk ÌMwed awKËg dw„ gÙxúPK dwky pËlw GKxU iwdg G…-Ëk Ìixmd„ ZwB eÞYtKwZk bÖÄ×iy exkZøwM KkØd„ Adø H ÌiËtxUk eÞxZ Awedwk jxb ÌKwd oxZøKwk AwKnêY dwB awËK, ZwpËl Awexd AjawB Awedwk gÙxúPKxUk oit dÄ KkËQd Ggv GKB owËa ZwËK AeiwdI KkËQd„ GUw ÌiwËUI KløwdKk dt„ Awiwk Kaw jxb Awedwk KwËQ bÖËgêwcø gËl iËd pt ZwpËl Gid KwDËK eÞmí KËk ÌbLÖd Ìj Zwk gÙxúPK oxŠdyËK ÌqewËZ Adø ÌiËtk owËa fwRlwËiw KËkËQ„ xdúPtB G eÞoËŠ Zwk Gid GKUw Kwxpdy Ìmwdwgwk AwËQ ÌjUw Awedwk P×l xdËiËnB Lwrw KËk ÌbËg„

Awxi LÖg hwËlw KËkB Rwxd Ìj GB idËiwpyxd dwky Zwk idKwkw pwxo, hbÛ AwPkY Awk Zwk pÕbKóeY RwxMËt ÌZwlw ekyoÖlh KŸþñËkk xdËP oZKê I xdeÔYhwËg xdËRk eÞxZËmwcþeÙpw lÖxKËt kwLËZ RwËd„ ZËg ÌRøwxZxgêšwdyËbk KwËQ Zwk Gog ÌMweYytZw†Ëlw ÌMwed dt„ xKìç GB gøewk†Ëlw oóeËKê Awedwk oRwM awKw Ìgxm RkØky„ ÌKddw AwexdB ÌoB eÖkØn Ìj ZwËK gËm AwdËZ AwMÞpy - xKvgw AìæZ Zwk f^wb ÌaËK xdËRËK xdkweËb kwLËZ AwMÞpy - ÌjUwB ÌpwK„ ptËZw bÖËUwB?
xdËRk gwxrk xdkwe£w AwKËs awKwk Zwk Ìj þñhwg kËtËQ, ÌoUw Awedwk Ìemw gw gÙx£k RËdø Ìo ZøwM KkËZ oqi, Ggv ÌKwd G gøwewËk Zwk ÌaËK ÌKwd kKi ¸ØËqe ÌbLËgd dw„ GKRd Awxiê xKvgw Ìdxh KiêKZêwk ovowËk Ìo pËt DVËZ ewËk GKRd PiuKwk þèy, Awk kwRdyxZxgËbk ovowËk Ìo pËt DVËZ ewËk GKRd AiÔlø kZí„ Gid ÌKD ÌdB jwk ÌhZkUw ÌbLËZ Ìo AewkM, Awk Gid ÌKwd eÞZwkYw ÌdB ÌjUw Ìo AwP KkËZ ewËk dw„ GKRd gÙxúPK dwky AwedwËK xVK xVK gËl xbËZ ewkËg KwËK Awedwk xgmðwo Kkw DxPZ Awk KwËK ÌPwËL ÌPwËL kwLw DxPZ„

>> GKRd Awxiê xKvgw Ìdxh KiêKZêwk ovowËk Ìo pËt DVËZ ewËk GKRd PiuKwk þèy, Awk kwRdyxZxgËbk ovowËk Ìo pËt DVËZ ewËk GKRd AiÔlø kZí„ Gid ÌKD ÌdB jwk ÌhZkUw ÌbLËZ Ìo AewkM, Awk Gid ÌKwd eÞZwkYw ÌdB ÌjUw Ìo AwP KkËZ ewËk dw„ GKRd gÙxúPK dwky AwedwËK xVK xVK gËl xbËZ ewkËg KwËK Awedwk xgmðwo Kkw DxPZ Awk KwËK ÌPwËL ÌPwËL kwLw DxPZ„ <<

GKRd iyd dwkyI GKB kKihwËg qiZwk AxcKwxk„ ZËg KwËkw gøwewËk oiwËlwPdw Kkwk ÌqË¢ iyd dwkykw LÖgB diÛ Ggv AËdøk gøaêZwk ÌeQËd AjÖpwZ ÑZxk KkËZI Ìo ogoitB eÞþçZ„ xKìç gÙxúPK dwky Gid dt„ gþçZ, Zwk xRpµw Ìjd eÞwtB Zyqî dw pËt IËV Awk ÌoB xdiêi xgËmönY†ËlwI Ìjd Ìo eÞwtmB KkËZ ÂkØ dw KËk ÌoxbKUw gkv lqø kwLw DxPZ„

LkËPk ÌqË¢ gÙxúPK dwkyËbk ixZ MxZ ÌgwSw iÖmxKl„ Ìo ptËZw xdËRËK †xUËt ÌkËL Pwkwdw, AwUwdwI RxiËt ÌkËL ÌkËL Zwk oétËK x§†Y KËk Z×lËg„ Zwkek ÌKwd GKxbd pVwu KËkB pZgwK KËk Ìbtwk iËZw LkØËP pËt DVËg„ GKUw gøwewk xdxúPZ„ eÖËkwËdw RÖËZw ewËt xbËtB gQk KwxUËt xbK, xKvgw Awkwi AwËtËmk ÌeQËdB LkP KkËZ awK×K dw ÌKd Ìo UwKw-etow hwËlwgwoËg„ GB dwkyk iËcø ijêwbwk eÞxZ eÞP¡ ÌS^wK lqø Kkw jwt, Ggv ijêwbwk owËa UwKw-etowk AwËewn Kkwk ÌKwd eÞgYZw Zwk ÌdB„ Awexd jxb þñùe-AwtËKB ÌgËQ Ìdd ZËg Ìo ÌKwd AdÖËjwM KkËg dw, ZËg Ìo ÌqË¢ Awedwk xdËRËKB goz pËZ pËg, Ggv ÌoB eËb hxgnøËZ eÞhwgmwly GKRd pËt MËr DVgwk oÖËjwM Awedwk awKËZ pËg„ gÙxúPK dwky qiZw eQëb KËk, Ggv Gk RËdø Ìo jËaÄ ZøwM þñyKwk KkËZI eÞþçZ„ Awedwk qiZwB Zwk RËdø jËaÄ„ ÌKddw AËdøk RygËdk owËa Zwl xixlËt Ìdtw opR pËl eöÖËUw ZwËK ÌoB Adø iwdÖnxUk Dek xdhêk Kkwk owpo ÌjwMwt„ iËd kwLËgd, jxbI Ìo hxgnøËZk exkKxùeZ lËqø Ìe#Qwgwk RËdø LÖg AùeËZB oìçÄ pËZ oqi, xKìç xPkKwl Ñbd bmwt KwxUËt Ìbgwk ÌqË¢ Zwk AwZô-ApvKwkUw GKU× eÞglB gËU„ Ggv jxb ZwËK GkKi bmwËZB AjwxPZhwËg byNê oiËtk RËdø KwxUËt xbËZ pt ZwpËl Ìo AZøìæ xgk£ß Ggv AZÚ® pËt DVËg„ GËqË¢ GKUw xdxbêÄ oit ek Ìo pt xdËRk owvowxkK hwMø exkgZêËdk RËdø Ìo Zuek pËt DVËg, xKvgw cÔok xUKxUxKk iËZw xdËRËK Ëgbdwk RygËdk xbËK ÌVËl ÌbËg„ gwBËk ÌaËK Ìo pËt DVËg opømyl GKRd dwky„ ZwËK ÌbËL iËd pËg Ìjd bwxkbÛøËK kyxZiËZw Ìo DeËhwM KËk, xKìç ÌhZËk ÌhZËk Zwk iËcø RËi awKËg ZygÛ xZ£ßZw„
xmÂËbk eÞxZhw gÙxúPK iwËtk AlËqø ÌaËK jwËg xKvgw Ìo eÞxZhwt hwUw erËg GidxU pgwk dt„ ZwËbkËK AdÖeÞwxYZ Kkwk RËdø jËaÄ oit Ìo gøt KkËg, Ggv ogoitB gr ÌKwd lËqøk xbËK ZwËbk cwxgZ KkËg, Ggv ÌoËqË¢ ZwËbkËK ogkKi opËjwMyZwI KkËg„ Zwk oìæwËdkw gt:ox¬KwËlk jwgZyt oioøwt ZwËK GKRd m£ß oiaê Ggv owpwjøKwky oxŠ xpËoËgB ewËg„ ZwQwrw, iwdxgK-eÞKÚxZ oóeËKê Zwk Mhyk šwY ZwËK GKRd šwYy ekwimêbwZwt exkYZ KËk„ oioøwovK×l exkxþÿxZËZ xdËRk owpo Ìo Zwk oìæwdËbk iËcøI eÞgwxpZ KkËg„

>> xKìç gwâPwËbk Ìbwn†Ëlwk gøwewËk Ìo ptËZw A¬ ÌaËK ÌjËZ ewËk„ jawoiËt ÌoUw ZwËK xPxpßZ KËk dw xbËl AËdK oioøwk DËbÛK pËZ ewËk„ jwËKB Zwk iËd pËg Ìj gwâPwËbk hxgnøËZk RËdø eÞxZg¬K, ZwËKB Ìo NÙYw KkËZ ÂkØ KkËg, Ggv Awiwk Awm‰w GB gøx£ß jxb Zwk ÈwiyI pt, ZËg ÌoI gwb jwËg dw„ <<

xKìç gwâPwËbk Ìbwn†Ëlwk gøwewËk Ìo ptËZw A¬ ÌaËK ÌjËZ ewËk„ jawoiËt ÌoUw ZwËK xPxpßZ KËk dw xbËl AËdK oioøwk DËbÛK pËZ ewËk„ jwËKB Zwk iËd pËg Ìj gwâPwËbk hxgnøËZk RËdø eÞxZg¬K, ZwËKB Ìo NÙYw KkËZ ÂkØ KkËg, Ggv Awiwk Awm‰w GB gøx£ß jxb Zwk þñwiyI pt, ZËg ÌoI gwb jwËg dw„ Zwk eÞZøwmwk ÌaËKI jxb þñwiy Zwk oìæwdËbk eÞxZ Ìgxm KxVd AwPkY KËk ZwpËl ÌoUw Ìo eQëb KkËg dw„

Ìg^ËP awKwk eÞxZ Zwk AdÖkwËMk AwxZmËjø gÙxúPK dwkyxU AwedwËK WÖxgËt ÌbËg ÌoUw xdxúPZ„ GidxK oxZøKwk RËlwâQwËoI Zwk mwìæ, xþÿk xPìæwmx£ß Ggv Pwxkx¢K bÙsZw lwBf RøwËKËUk iËZw KwËR AwoËg„ jxbI xdËRk jwbÖ Ìo AZøìæ A¨ÖZ Ggv ÌMwed hwËg eÞËtwM KËk, ZËg Zwk ÌowóiËpwdqi ÌPwLbÖËUw Awedwk xbËK opRwZ oZZw xdËtB ZwKwËg, GidxK jLd ZwËK gÖËS DVËZ ewkw iwdxgK Delx³k DËcµêk gøwewk ZLdI„ ptËZw Ìo xKQÖUw xgebRdK, xKìç AdþñyKwjêhwËg PiKeÞb gøx£ßËZòk dwky„ ËLtwxl eÞKÚxZk ÌiËt†ËlwËK xdËt eËr awK×K gkv Adø þñwiykw„ Awexd GLd ÌRËd ÌMËQd GKxU oÖëbky WwBxdk idKwrw jËZw kpËoøk Kaw„ Ìj ÌiËtxUk pwËZ GK Ìetwlw Pw, PiuKwk GK Ìetwlw xgtwËk exkYZ pt, Awk Ìj KLdB Awedwk ÌUwÄxgxÆU†ËlwËK KLdB P×eËo ÌjËZ Ìbt dw„ (Agmø ‘KLdB’ dw gËl glw DxPZ ‘eÞwt KLdB’) jLd Ìetwlw mÔdø ZLd AwedwËK Ìjd Ìo PwËtk ewZw†Ëlw jwbÖ KËk GËd xbËZ ewËk Ìo oÖËjwM ZwËK xbd„ jxb Ìo Pwt, ZwpËl ÌoUwI Ìo KkËZ oqi„

Awexd glËQd Awexd GUw RwdËZd dw? AwxiËZw AwedwËK AwËMB gËlxQ xKQÖ gøwewk AwËQ jw Ìo Qwrw Awk ÌKD RwËddw...
Ëo AxcKwkekwtY, xKìç AËdøk AxcKwËkk gþç pËZ Ìo dwkwR„ eÖkØn Ggv dwky, bÖB xlËŠk gÙxúPKËbk ogËaËK Lwkwe xbKxU pËlw AwËgËMk eÞËmí Zwkw xdËRËbk xhdí Adø KwËkw bÙxÄ hxŠ ÌbLËZ dwkwR„ ZwËbk iËcø xgYËtk QUw iw¢ ÌbLwk RËdø AwedwËK ptËZw o®wp jwgu Awedwk bÙxÄhxŠk jwgZyt hwËlw xbK ZwËK Ðcjêø cËk ÌgwSwËZ pËg„ xgekyZ xlËŠk eÞxZ Zwk þñhwgoÖlh AwKnêY, ÌoUw dwB pËlw mwkyxkK ZgÖI ptËZw AwedwËK xVK ZËZwUwB BnêwKwZk KËk Z×lËg jËZwUw Ìo Awedwk eÞxZ„

>> Ëo AxcKwkekwtY, xKìç AËdøk AxcKwËkk gþç pËZ Ìo dwkwR„ eÖkØn Ggv dwky, bÖB xlËŠk gÙxúPKËbk ogËaËK Lwkwe xbKxU pËlw AwËgËMk eÞËmí Zwkw xdËRËbk xhdí Adø KwËkw bÙxÄ hxŠ ÌbLËZ dwkwR„ ZwËbk iËcø xgYËtk QUw iw¢ ÌbLwk RËdø AwedwËK ptËZw o®wp jwgu Awedwk bÙxÄhxŠk jwgZyt hwËlw xbK ZwËK Ðcjêø cËk ÌgwSwËZ pËg„ <<

Ìo ptËZw Zwk bÙxÄ eËak eÞxZxU eÖkØnËKB xdËRk bÙxÄk gwËY xg¦ KkËZ awKËg, Awk jLd Adø eÖkØn†Ëlw Zwk oËóiwËpwËdk xmKwk pËâQ, ZLd gËo gËo AwŠÖl ÌPwnw Qwrw Awedwk Awk xKB gw Kkwk AwËQ? Gk exkYxZ Agmø KLdB ÌZid †kØZk xKQÖ dt, ZËg xdxúPZhwËgB GkKi iÖpÔZê†Ëlw Awedwk RËdø ZygÛ AþñxþæKk pËt DVËg„ Agmø Gk fËl Pki SMrwkI Duex£ NUËZ ewËk„ SMrwk Pki iÖpÔËZê GUw iËd kwLËl DeKwk pËg Ìj eÞxZeËqk oiwd pËt DVwk eÞxZ Zwk gwodw ÌjËKwd jÖ˦B ZwËK Rty KËk ÌZwËl„ Ìmn m²Uw Zwk iÖL ÌaËKB xdMêZ pËZ pËg„ Awexd jxb ZwËK GKUw xiaøw gËld ZwpËl Ìo bÖËUw xiaøw AwedwËK Depwk ÌbËg„ GKUw ÌQwULwU gwKxgZ¡wk ek Awexd jxb ZwËK Âhkwx¢ P×¹d ÌaËK xgkZ awËKd, ZwpËl ekgZêy GKiwo Ìo xdËRI GKB KwRxU Kkw ÌaËK xgkZ awKËg„ Awedwk iwËK (xKvgw Ìj KwËkwk iwËKB) Zwk kwdíwk ÌdxZgwPK eÞmvow (gbdwi) KkËZ xbd„ ÌbLËgd ekgZêy Ìgm KËtKxU ¢ßgwËk ¢ßiwMZ ZwËbk ÌKDB Awk Zwk xdiìèY ewËâQ dw„ xKìç bÖNêUdwgmZ ÌKwd iwdxoK AwNwËZk ÌqË¢ Ìo jxb gÖSËZ ewËk Ìj GUw DË¥møpyd, ZwpËl Ìo ptËZw ÌoUw hÖËl jwËg„ gÙxúPKËbk døwtxgPwËkk ÌPZdw, ZwËbk eÞxZËmwcþeÙpwk iËZwB ZygÛ„ AxcKwvm iwdÖnB GB gøewkUw hÖËl jwt„ Zwk eÞxZ Awedwk btwk eÞxZxU bwdB Ìo iËd kwLËg, Ggv eÞxZbwËd xb†d KËk ÌbËg„ Ggv GUw DeËkw£ß bÖËUw ÌqË¢B oZø„

gwâPwËbk eÞxZ Zwk hwËlwgwowk Axhgøx£ß, ÌKwilZw Ggv gxpeÞKwËmk AeÞZ×lZw ÌbLw xbËZ ewËk, xKìç gwâPwkw Zwk ÌhZËkk Mhyk ZøwM oºgZ gÖSËZ oqi pt Ggv AwËgËMk xbK ÌaËK xdËRËbkËK xdkweb gËlB hwgËZ oqi pt„
Awk jLd Awexd lËqø Ìe#Qwgwk ovMÞwËi xl® Ìo AwedwËK ÌKwd AxhËjwM gw AdÖËjwM KkËg dw, Ggv Axþÿk pËt DVËg dw, Agmø Awexd jxb KLdI Awedwk owpo pwxkËt ÌfËld, ZwpËl xKQÖUw xZ£ß pËt IVw Zwk eËq xgxP¢ xKQÖ dt„ Zwk eÞZøwmw pËg Awedwk owiaê AdÖjwty D^Pׄ Gk ÌaËK xKQÖ iw¢ Ki pËlI Ìo ptËZw AZøìæ gbkwMy Ggv xgbÛØewZôK pËt DVËZ ewËk, xgËmnZ jxb Zwk iËcø gÖËck eÞhwg awËK„

gÙxúPK dwkykw Nk-ovowk hwËlwgwËo„ ZwËbk Nk-gwxr owcwkYZ exkÆwk exkâQYí pt, ÌoLwËd kØPyËgwc Ggv AwËtËmk Qwe awËK„

>> gÙxúPK dwkykw Nk-ovowk hwËlwgwËo„ ZwËbk Nk-gwxr owcwkYZ exkÆwk exkâQYí pt, ÌoLwËd kØPyËgwc Ggv AwËtËmk Qwe awËK„ Lwgwk oitiËZw exkËgmd Kkw pt, Ggv ogxKQÖ xdtìèËYk iËcø awËK„ xKìç jxb DËùUwUw NËU awËK, ZwpËl gÖSËZ pËg, ÌKwd xKQÖ ZwËK AZøìæ AoÖLy KËk Z×ËlËQ, ÌKddw Zwk þñhwgB pËlw Ìo#ëbjê gRwt kwLw Ggv xdti ÌiËd Plw„ <<

Lwgwk oitiËZw exkËgmd Kkw pt, Ggv ogxKQÖ xdtìèËYk iËcø awËK„ xKìç jxb DËùUwUw NËU awËK, ZwpËl gÖSËZ pËg, ÌKwd xKQÖ ZwËK AZøìæ AoÖLy KËk Z×ËlËQ, ÌKddw Zwk þñhwgB pËlw Ìo#ëbjê gRwt kwLw Ggv xdti ÌiËd Plw„ Nk-gwxr GËKgwËk ÌSËr iÖËQ exkÆwk KkwUw gÙxúPK dwkyËbk KwËQ QÖxU DeËhwM Kkwk iËZw„  ÌKwd iÔløgwd xKQÖ AwËQ xK dw Ìo AwMÞËp AwdwËP KwdwËP Zlöwmy PwlwËZ eQëb KËk gÙxúPËKkw„ owgcwËd awK×d Ìjd ÌKwd kpoøit xPkK×U, xKvgw Awedwk RøwËKËUk eËKËU ÌKwd ewkxfDËik M¬ Ìo LÖ^ËR dw ewt„ gÙxúPK AjawB oËëbpeÞgY, GidxK jLd oËëbp Kkwk iËZw ÌKwd KwkYB ÌdB ZLdI Zwk iËcø oËëbp ÌRËM DVËZ ewËk„ ZwpËl gÖSËZB ewkËQd oËëbp Kkwk iËZw ÌKwd oxZøKwk KwkËYk DËbÛK pËl Zwk eÞxZx¢ßtw ÌKid pËZ ewËk„ Deiw xbËt glËl, glËZ pt iwmkØi AwKwËkk RiwUg¦ ÌiN Kùedw KkØd, Ggv ZwpËlB ptËZw GKUw Awhwo ewËgd„ AdøxbËK, Zwk eÞxZ oËëbp ÌewnY KËk ÌKwd lwh ÌdB, Zw Awedwk oiÖËL jËZw ovLøK oËëbËpk oÖËjwMB GËo erÖK dw ÌKd„ Awk ZwËK oËëbp Kkwk DeÖjêexk ovLøK oÖËjwMB Awedwk AwoËg, ÌKddw Ìo Zwk MhykZi AdÖhÔxZ†Ëlw eÞKwm KËk dw„ þñwhwxgKhwËgB GUw Awedwk iËcø xKQÖ eÞmí RwxMËt Z×lËg„ Awedwk Mlwk KwËQ GËo AwUËK awKw ÌXwKUwk iËZwB eÞmí†ËlwI xMËl ÌflÖd„ ÌQwUËglw ÌaËKB g¬ KËk kwLw Zwk ÌoB WÛtwkUwk iËZwB ZwkI xKQÖ xKQÖ gøewk kËtËQ Ìj†ËlwËZ AËdøk ÌKwd AxcKwk ÌdB„ Awk Ìoog gøewËk AdÖo¬wd PwxlËtI Awexd ÌKwd DeovpwËk Ìe#QwËZ ewkËgd dw„ Awxi gÖSËZ ewkxQ GUw ÌiwËUI hwËlw dt„ Ggv Ìo xdËRI ÌoUw ÌgwËS„ xKìç ZwB gËl ÌKwd xKQÖB GKxgëbÖI exkgZêd pËg dw„ Ìo GkKiB„ pt ZwËK MÞpY KkØd, dZ×gw ZøwM KkØd„ Awexd oºgZ ZwËK MÞpY KkËgd„ ZwËK ZøwM Kkw eÞwt Aoºg gøewk„ ÌKddw, Zwk þôÙxZ Awedwk gwKy RygdUwËZ GËo gwk gwk KÄ xbËt jwËg„ Zwk KwQ ÌaËK xexQËt Awowk fËl Ìj bÖ:þñeí†Ëlw xPkxbd AwedwËK Zwrw KËk jwËg ÌoUw ÌaËK Zwk þñhwgoÖlh AþñwhwxgKZwk owËa Lwe LwBËt Ìdtw gkv AËdK opR„ ÌKDB gÙxúPËKk KwQ ÌaËK oËk AwoËZ ewËk dw„ Ggv GUwB oZø„ Awedwk xK ÌoUw Rwdw xQËlw dw? jwkw GB ÌPÄw KËk ÌbËLËQ Zwkw G gøewËk AwedwËK oiøK šwY bwd KkËZ ewkËg„ jwBËpwK, Awexd xdúPtB GKRd AZøìæ xgxmÄ dwkyËKB xdËRk oxŠ xpËoËg ARêd KËkËQd„
GKgwk gÙxúPK dwkyk AdÖkwM ARêd Kkwk ek Awedwk xdxúPZhwËgB iËd pËg Awexd Ìjd Awk bmUw MrerZw eÖkØËnk ÌaËK Awlwbw Ggv GKbi Ìi#xlK iwËdk iwdÖn„ Ggv Awedwk iËd pËg Ìjd GUwB Awedwk RygËdk ÌmÛÅ hwËlwgwow - Ggv G KawUwËK Awexd xgxhdí hwËg iwËd KkËZ ewËkd„ Ìo jxb eöÖËUw mwxoZ dwky pt ZwpËl Ìo Awedwk iËcø xgmðþæhwËgB AdÖËeÞkYw ÌjwMwËg, Ggv AwedwËK eÞgl AdÖkwM xbËt AdÖxMÞxpZ KkËZ PwBËg„

>> Zwk eËq ÌKwd gøewËk xgxâQdíhwËg Dbwoyd awKw xKvgw LweQwrw pËt IVw oºg dt„ eÞwtB Ìo ÌKwd dwUK, gB, ciêyt gøewk, Awogwg e¢ Ggv iwdÖnËK eQëb gw AeQëb KËk awËK„ xKìç GB bÖxU AdÖkwËMk ÌKwd GKxUI jxb Zwk iËcø Rdô dw Ìdt ZLd Ìo Gog gøewËk GxrËt jwt, Zwk iËcø ZLd myZl xdxlê®Zw„ xKìç GËZwxKQÖk ekI Zwk iËcø AwËgËMk Sr KLdI gËt jwËg dw, AìæZ Zwk eÞmwìæ gxpkwgkY ÌbËL GUw ÌiwËUI iËd pËg dw„ <<

Awk AwedwËK ZÚ® Kkw jxb LÖgB KÄKk pt ZwpËl Ìo AZøìæ eÞYtKwZkhwËg Zwk pZwmwI Awedwk KwËQ eÞKwm KkËg„

oºgZ eÞgl AdÖkwM m²xU Awedwk iËdwËjwM AwKnêY KËkËQ„ dËh¹Ëk Rdô Ìdtw dwkyËbk eÞgl AdÖkwËMk Kaw AËdK eÖkØnB RwËd Ggv ÂËd xmpxkZ pËt IËV„ GUw oxZø„ AdÖkwËM Zwk ÌhZkUw DeËP erËQ, jxbI AexkxPZËbk oiÖËL Zwkw gkv AËdK xck-xþÿk, mwìæ Ggv myZl AwPkY KËk awËK, Ggv ZwËbk gwBËkk owglylZwB gËl Ìbt Zwkw ÌhZËk KËZw DâQl„ xKìç eÖkØn iwdÖËnkw eÞwtB AdÖkwM glËZB eÞYtKwZkZw gËl iËd KËk„ Ggv GUw ZwËK ÌQwU KËk hwgwkB dwiwìæk, ÌKddw eöÖËUw-mxoZ dwkyËbk KËQ AdÖkwËMk Aaê AËdK Ìgxm Mhyk Ggv Zwuejêix¡Z„ Ìo jw xKQÖ KËk gw þemê KËk ogxKQÖk eÞxZB Zwk eÞgl AdÖkwM kËtËQ„ ÌKwd gøewËkB Zwk AdÖkwM pwlKw dt„ Zwk eËq ÌKwd gøewËk xgxâQdíhwËg Dbwoyd awKw xKvgw LweQwrw pËt IVw oºg dt„ eÞwtB Ìo ÌKwd dwUK, gB, ciêyt gøewk, Awogwg e¢ Ggv iwdÖnËK eQëb gw AeQëb KËk awËK„ xKìç GB bÖxU AdÖkwËMk ÌKwd GKxUI jxb Zwk iËcø Rdô dw Ìdt ZLd Ìo Gog gøewËk GxrËt jwt, Zwk iËcø ZLd myZl xdxlê®Zw„ xKìç GËZwxKQÖk ekI Zwk iËcø AwËgËMk Sr KLdI gËt jwËg dw, AìæZ Zwk eÞmwìæ gxpkwgkY ÌbËL GUw ÌiwËUI iËd pËg dw„ jxbI eÞxZxU AwËgMNxUZ ÌQwU gw gr NUdwËZB GB Sr ZwËK xVKB QÖ^Ët jwt„ gwodËKwod†Ëlw ÌhËŠ ÌP#xPk KËk, Rwdwlwk ebêw†Ëlw xQËr U×KËkw U×KËkw KËk Ìflwk ek jLd GB ÌiËtxUk Ì¢ßwc Ìmn pËg, Ggv ÌoB mwìæ oÖxþÿk ebêwUw Zwk ÌhZËkk Aw†dËK ÌXËK ÌbËg, ZLd Awexd Awedwk mðwÂxrËK xKQÖËZB ÌgwSwËZ ewkËgd dw Ìj G†Ëlw ÌoB KËkËQ„ AdøwdøkwI Awedwk xbËK Gid AxgmðwËok bÙxÄËZ ZwKwËg Ìj iËd pËg Zwkw Ìjd ÌKwd GK ÌNwk-gbdwiKwkyk xbËK ZwxKËt AwËQ„ Awexd Ky glËZ Pwd? GkKi GKRd mwìæ eÞKÚxZk, AwZô-xdtxìèZ, oÖëbk ÌiËtk oóeËKê GkKi AwË¢ßwËmk Aegwb xbËZ Awedwk lŒw pItw DxPZ „ Agmø Awexd Awk KwËkwk opwdÖhÔxZ ewd gw dw ewd, Awxi Awedwk KÄ gÖSËZ ewkxQ„ jxb GËZ Awedwk xKQÖ KÄ lwNg pt!

Zwk iËcø GËZw A¨ÖZ xKQÖ †Y kËtËQ Ìj Awexd ptËZw gÖSËZ oqi pËgd Ìj Zwk Ìbwn†ËlwI Aejêw® dt„ ZwB gkv Zwk hwËlw xbK†Ëlw xdËtB hwgÖd„ xVK AwËQ, ZwpËl gkv xdËRk iwawt gr oÖewxrUw Awgwk oiwd pËt jwgwk ek Zwk hwËlw xbK†ËlwB xPìæw KkØd„


সূত্র: রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment