Pages

Friday, May 27, 2011

ধনু রাশি নারীর বৈশিষ্ট্য


ধনু রাশি নারীর বৈশিষ্ট্য (২৩ নভেম্বর-২১ ডিসেম্বর)

Awexd Ìj ckËdk Kaw ÂdËZ AwMÞpy ÌZidxU ogoit Zwk KwQ ÌaËK Âdgwk eÞZøwmw ÌQËr xbd„ gkv AxcKwvm oitB owbwiwUw ZygÛ g£ßgø xbËt Ggv AþñxþæKk eÞmí KËk Ìo Awedwk KwËdk ewËm P×l†ËlwËK K×xéZ KËk ÌbËg„ xKìç pVwu pVwu Ìo Gid xgËmn Ggv PiuKwk xKQÖ Kaw glËg Ìj AwdËëb Awedwk Mwd MwBËZI BâQw pËZ ewËk„

>> cdÖ dwkykw LÖgB Awmwgwby„ Zwkw GËZwUwB Awmwgwby Ìj hwËlw xKQÖ NUwk oºwgdw dw awKËlI Zwkw ÌoUw Awmw KkËg„ Awexd ptËZw KÄ ewËgd jLd Ìo AwedwËK glËg Awedwk AwkI Ìgxm Aaê DewRêd Kkw DxPZ„ <<


Awedwk ptËZw Zwk Kawk ckd oóeËKê Rwdw bkKwk„ bÙmø: Kxf me„ Awexd GBiw¢ ZwËK hwËlwgwËod glgwk owpo oéwk KkËZ ÌeËkËQd„ xKìç ZwËK GKaw glwk AwËM Ìo Awedwk xbËK Zwk dyl xKvgw cÔok ÌPwËLk xd:ovËKwP bÙxÄ xbËt ZwKwËg - GKbi okwoxk, Ggv AwedwËK ÌK#ZÔpl hËk eÞmí KkËg, “GËZw LwËUw pgwk gøwewËk ÌZwiwk AdÖhÔxZUw ÌKid? GUw xK ÌZwiwk iËcø ÌKwd oíwtÖÐgKlø gw GkKi xKQÖk Rdô xbËtËQ?” Awexd ZLd GK ÌXwËK iÖËLk ÌhZËkk ZklU×K× xMËl ÌfËl ptËZw eÖkØnwlyhwËg xdËRËK eÖdkئwËkk ÌPÄw KkËQd„ Ìo gËl goËg, “GUwËK ÌZwiwk ew£w Ìbtw DxPZ dt„ AËdK iwdÖnB LwËUw pËt Rdôwt„ Ìjid ÌdËewxltwd„ Ggv xfIËkËlw lw†twkxWtw„” GUwËZw AËdKUw KwUw NwËt dÖËdk xQUw Ìbgwk iËZw pËt ÌMl„ xKìç pd pd KËk Ìp^ËU PËl jwItwk exkKùedw KËk Awexd ptËZw hwgËQd Ìj, GkKi D¦Z AwPkY GkKi ÌiËtkB ewItw DxPZ„ xKìç Ìo ZLd þñeíithwËg gËl PËlËQ, “Ìjog eÖkØnkw lwBUËewËýUk iËZw l¹w ZwËbk Awiwk GKbi hwËlw lwËM dw„ Z×xi GKbi jawaê„ kwËZ jLd Awikw GKowËa ÌpËU GLwËd GËoxQ ZLdB Awxi ÌLtwl KËkxQ - AwiwËbk bÖRËdk DâPZw iwdwdoB„”

ÌjLwËd gËo xQËld, ÌoLwËdB gËo awK×d„ Awedwk awKËZ pËg„ byNê oiËtk RËdø„ GKRd g¬×hwgwedí, ÌLwlwËilw cdÖ dwky Zwk þñZìè AwKnêY xbËt xKQÖqY AwËMB Awedwk pÕbËtk owËa xdËRk pÕbt jÖ£ß KËk ÌfËlËQ„ Zwk iËcø ogoitB xKQÖUw eÞMlhZw awKËg„ GidxK jLd Ìo Hog ÌMwlwËek dKmw Kkw fwlZ× Möwo†Ëlw ÌPwËL erËg ZLdI„ xKìç AwedwËK iwdËZB pËg, GUwI Zwk GKUw eÞxZhwB gËU„ GkKi iwdÖn Awexd ÌKwawt ewËgd Ìj ÌjËKwd exkxþÿxZËKB exkûKwk jÖx£ß xbËt gøwLøw KkËZ ewËk Ggv GUw ÌhËg oÖxL pËZ ewËk Ìj Awgwk ogxKQÖ oÖëbk pËt DVËg„ Ggv pwxoiÖËL Ìj Ìjid ZwËK ÌZixdhwËgB MÞpY KkËZ kwxR AwËQ„

cdÖ dwkykw LÖgB Awmwgwby„ Zwkw GËZwUwB Awmwgwby Ìj hwËlw xKQÖ NUwk oºwgdw dw awKËlI Zwkw ÌoUw Awmw KkËg„ Awexd ptËZw KÄ ewËgd jLd Ìo AwedwËK glËg Awedwk AwkI Ìgxm Aaê DewRêd Kkw DxPZ„ xKìç Zwkek Ìo ÌjwM KkËg, “Agmø AËdK Ìgxm UwKw etow iwdÖnËK þñwaêek KËk Ìbt„ ptËZw GUwB Ìo#hwËMøk lqY Ìj Z×xi Mkyg„” þñyKwk KkxQ GUw Awmwgwb pËlI DËùUw ckËdk, xKìç Awexd Gk owËa bÛØZ Lwe LwBËt DVËgd„
ZËg, Zwk þñhwËg GKUw A¨ÖZ Ìiwr AwËQ„ jxbI Ìo Awedwk iwcøËi xdtxìèZ pËZ AeQëb KËk, xgËmnZ RdoiËq xKìç Ìo jLd Awedwk bÙsZw ekyqw KËk ÌbLËg, ZLd xdËRk bÙsZw gRwt kwLÖd„

>> Zwk KwR Ggv g£ßgø, Zwk AdÖhg Ggv xPìæwkB gxp:eÞKwm iw¢„ Zwk eÞMlhZw, Ggv Zwk lwMwipyd g£ßgø þñwhwxgKhwËgB AËdK hÖlËgwSwgÖxSk oÙxÄ KËk, owËa SMrw-SwxUI awËK, Awk bÖ:xLZ AdÖhÔxZk Kaw glwB gwÉlø„ <<

cdÖ dwkykw bÖgêl, xQPKw^bÖËd eÖkØn opø KkËZ ewËk dw„ Ìo jxb GKU× Ìgxm eÞwËYw¥yedwt ÌiËZ IËV, Ggv Zwk hwnw ÌmönwZôK pËt IËV, xKvgw jxb Zwk KwR Kiê†Ëlw AwedwËK kwxMËt Z×lgwk ÉixK eÞbmêd KËk, ZwpËl ZwËK GKU× UwkRwdoÖlh AwPkY xbd„ ZËg xVK ZZU×K×d ÌbËgd jZU×K× xbËl Ìo oyiwdwk ÌhZËk awËK„ Ìjid, “Z×xi jxb GUw KËkw, ZwpËl Awxi ÌZwiwk Nwr ÌhËŠ ÌbËgw„” Zwk KwËQ jxb iËd pt Ìj Awexd oxZøB KwRUw KkËgd, ZwpËl Ìo xgþôtKkhwËg xgdty pËt DVËg„ ÌKwd eÖkØËnk KwËQ AwZôoieêY Kkwk xgëbÖiw¢ BâQwB cdÖ dwkyËbk iËcø ÌdB„ xKìç ZwkekI Ìo GKRd ‘ÌiËt’ Awedwk AwPkËY ÌoUw eÞKwm pËl Zwk hwËlw lwËM„

Ìo ptËZw AwedwËK x§cwxìñZ KËk Z×lËg, xKìç xdËRk owËa Ìo jw KËk Zwk Z×ldwt ÌoUw xKQÖB dt„ AËdK cdÖ dwkyB g¬×ZòËK hwËlwgwow ÌhËg, Ggv hwËlwgwowËK g¬×Zò ÌhËg hÖl KËk„ Awexd jxb eÖËkwËdw ovÆwËk xgmðwoy ÌKwd gøx£ß pd Ìj ÌiËtËbk iËcø elwtdek Ggv lwRÖKhwg Awedwk eQËëbk, ZwpËl Adø GKRd iËdk iËZw dwkyËK LÖ^ËR xdd„ eÖkØnËbk owËa ÌilwËimwk ÌqË¢ GB ZkØYy ÌiËtxU Ìgm SliËl Ggv ÌLwlwËilw„ Ggv Ìo Awedwk owËa “glËZw Awxi GLd xK hwgxQ!” xKvgw “glËZw Awiwk GLd ÌKid lwMËQ!” GBog ÌQËl ÌLlw Kkwk ew¢y dt„ Zwk KwR Ggv g£ßgø, Zwk AdÖhg Ggv xPìæwkB gxp:eÞKwm iw¢„ Zwk eÞMlhZw, Ggv Zwk lwMwipyd g£ßgø þñwhwxgKhwËgB AËdK hÖlËgwSwgÖxSk oÙxÄ KËk, owËa SMrw-SwxUI awËK, Awk bÖ:xLZ AdÖhÔxZk Kaw glwB gwÉlø„ xKìç ZwkekI Zwk eÞwËYw¥øi bËi dw„ ÌjËKwd RxUl exkxþÿxZËZ gÙpþexZ xdtxìèZ ApvKwk GËo Zwk Dek hk KËk Ggv Zwk iËdwKÄËK gQËkk ogËP pwxok ÌK#Z×K gwxdËt xdxhËt Ìbt„ ÌhZËk ÌhZËk Ìo ptËZw ZLdI K^wbËQ, xKìç g¬×Ëbk eÞËmík Ìo GËZwB PZ×k D£k ÌbËg Ìj Zwkw eÖËkw gøwewkUwËK Zwk BâQwKÚZ xdkyp fwRlwxi ÌhËgB oìçÄ awKËg„ Zwkw gÖSËZB ewkËg dw, ÌiËtxU kwËZk ek kwZ gwxlm xhxRËtËQ„ xKB gw Gid Ìo gËlËQ ÌjUw ogxKQÖ Gid IËlwU-ewËlwU KËk xbËtËQ - ÌoUwB cdÖk Axhiwd„ ptËZw NUdwUw NËUËQ xKQÖUw GkKi: cdÖ ÌiËtxUk g¬×xU jLd icøkwËZ Zwk GewUêËiËëUk xdËP lxg ÌaËK ZwËK WwKxQl, ZLd cdÖxU ZwËK gËlËQ Ìj, “Awxi jLd oioøwt RRêxkZ eÖkØnxUk owËa Kaw glËgw ZLd Awiwk Rwdwlwk xdËP GËo AwiwËK WwKwWwxK KkËg dw„” gþçZ, GB eÖkØnxU xQËlw Zwk bÖlwhwB„ xKìç cdÖËbk Pwxkx¢K ÑgxmÄøB pËlw MËùek MÔs xgntUwËKB eÞKwm KkËZ hÖËl jwItw„ GUw eÞKwËm Ìjd ZwËbk AËdK Adypw„ ÌKd xdËRËK GKbi LÖËl eÞKwm KkËZ pËg? (eÞxZxU cdÖB xdËRËbk oZZw gw oklZw oóeËKê oËëbp Kkw pËl ÌqËe IËV„)
Gid dt Ìj cdÖ dwkykw AmwlydhwËg eÖkØnwly„ jËZw dwkyËKB Awexd RygËd ÌPËe cËk awKËgd, ZwËbk iËcø ogËP diÛ Ggv ÌiËtly GB cdÖkwB„

>> Ìo RwËd Zwk iÔløËgwc oËëbp/oiwËlwPdwk EËcµê„ Ggv GBU×KB Zwk RËdø jËaÄ„ xKìç þñwhwxgKhwËgB, Zwk cwkYw GKbi hÖl„ gkv AËdøkw Ky hwgËQ ÌoUwk Dek ÌiËtËbk oóiwd AËdKUwB xdhêk KËk„ xKìç Zwk AwPkYUwËK ÌgwSwk ÌPÄw KkØd„ <<

Awedwk ZwËK eÖkØnwly iËd pt ÌKddw Ìo eÞwt ogoit ÌQËlËbk owËaB NÖËk Ìgrwt, ÌoUw ÌjLwËdB ÌpwK dw ÌKd, ÂcÖ xýUikØi Awk xRi Qwrw„ ÌjËpZ× Ìo GËZw xdûKlÖnhwËg ou, Ggv Qlw-Klwpyd, ZwB oiwR-eÞZøwxmZ h¡wiy†Ëlwk gøwewËk Ìo ptËZw LÖgB xZ£ß, Ggv xdËRk oÖdwËik gøwewËkI Ìo ÌgeËkwtw„ ZwËK G gøwewËk eÞmí Kkw pËl Ìo exkûKwk D£k KkËg„ Ìo ptËZw AwedwËK glËg, MZwdÖMxZK oiËt gwowt xfËk GËl ÌoUw AwedwËK xdûewe eÞiwËY jZU×K× oiaêd Ìbt xVK ZZU×KB oiaêd Ìbt icøkwËZ gwxrk gwBËk ewxUêËZ dwPw iwËdB Ìj gÉMwiyZw dt - Ìo gøwewËk„ Ìo RwËd Zwk iÔløËgwc oËëbp/oiwËlwPdwk EËcµê„ Ggv GBU×KB Zwk RËdø jËaÄ„ xKìç þñwhwxgKhwËgB, Zwk cwkYw GKbi hÖl„ gkv AËdøkw Ky hwgËQ ÌoUwk Dek ÌiËtËbk oóiwd AËdKUwB xdhêk KËk„ xKìç Zwk AwPkYUwËK ÌgwSwk ÌPÄw KkØd„ hwgËgd dw Ìj ÌK#Z×K ÂËd pwËo gËlB Ìo LÖgB opRlhø„ eÞKÚZeËq, ÌK#Z×KxU Ky gøwewËk Ìo o¹Ë¬ xKQÖ dw gÖËSB Ìo pwËo„ (Ìjog gwËKøk bÖB Aaê, jwk iËcø GKxU Awgwk mwkyxkK oóeËKêk BxŠZ KËk, Ìo†Ëlw cdÖËbk ÌPZdwËK ogoitB f^wxK Ìbt)„ xgÛËR owkw kwZ KwxUËt ZwËK oÔËjêwbt DeËhwM KkËZ pËg - xKìç ÌoUwB ZwËK mpËkk ogËP gdø ÌiËt gËl eÞZytiwd KËk dw„

eÞKÚZ oZø pËlw, iËd iËd Ìo GKRd Awþÿwmyl xm„ Zwk gwBËkk ÌPpwkw GËZwB okl Ìj ÌoUw ZwËK opËRB ÌdKËr, eÞZwkK, Ggv Aou ÌlwKËbk xmKwk pËZ pt (KËÄk gøwewk pËlw ÌoUw ÂcÖ eÞYËtk ÌqË¢B NËU, Adøwdø ÌqË¢ dt) Ky cÔZêZwk owËa Ìo ZKê KËk, Ggv Ky og PiËK Ìbgwk iËZw jÖx£ß Ìo eÞbmêd KËk - ÌoUw hÖËl jwd„ Gog †ËYk owËa Zwk pÕbtNxUZ AwËgËMk ÌKwd ÌjwMwËjwM ÌdB„ Zwk id, ÌKwd AwËlwPdwk xgnt dt„ Zwk iwdxoKZw DŒòl Ggv gÖx¦by®, Ggv ÌjËKwd RkØxk ÌqË¢ xdËRk ÌLtwl kwLËZ oiaê„ xKìç Zwk pÕbt GKbi xdkyp„ GUw gwkgwkB gøaê pt Awk AwNwZ ewt„

AwkI GKUw gøwewk AwËQ„ Ìo PlËd glËd ÌZid GKUw oZKê dt„ kwþæw xbËt jLd GKRd cdÖ dwkyËK GKUw D^P× RwËZk ÌNwrwk iËZw p^wUËZ ÌbLËgd, ZLd Awedwk iËd pËg Ìjd Zwk ÌaËK AwKnêYyt dwky Awexd Awk KLdB ÌbËLd xd„ xKìç Zwk xKQÖqY eËkB ptËZw ÌbLËgd Ìo f×UewËZk GKUw f^wUËl ew AwUËK Ìp^wPU ÌLËtËQ„ eZd ÌVKwËZ Ìo ptËZw bÖB gw… KilwI ÌfËl xbËlw, Awk Aixd fl xgË¢ßZw ZwËK Mwxl MwlwR KkËZ ÂkØ KËk xbËld„ xKìç Aùe xKQÖqY eËkB Ìo Nwr SwxKËt qxZU×K× ÌiËd xdËt qwìæ pËg„ Ggv cdÖ dwkyxUËK glËg xKQÖ iËd dw KkËZ„ Ggv Zwk pwËZ xKQÖ AwŠÖkI ptËZw cxkËt ÌbËg„
Duf×löxP£ cdÖËbk ÌiRwR ogËP KxVd pÕbt†ËlwËKI MxlËt xbËZ ewËk„ GB ÌiËtxU jLd ZLd AwedwËK Awedwk Aowgcwd K×K×k QwdwxUk Kaw þôkY KxkËt ÌbËg, Ìj xdËRk ÌlR ÌdËr Awedwk ewËtk Dek xbËt ÌpËU PËl jwt„

>> Zwkw eQëb KËk hwËlw iwËdk Lwgwk hwËlw exkËct„ Awk jLd Zwkw ¸iËY jwt, ZLd ZwËbk eQëb fwýUê Kõwo xoU„ cdÖkw þñhwgZB LkØËP (jxb dw ZwËbk PëbÛxU iKk xKvgw Kdøwk eÞhwgxgxmÄ pt)„ UwKwk RËdø UwKw ÌkwRMwk ZwËbk þñhwg xKvgw AwMÞp dt„ <<

xKìç Awedwk xeÞt K×K×kQwdwxUk AËdK xeÞt iwdÖn AwËQ jwkw ZwËK hwËlwgwËo Ggv Lwgwk Ìbt„ Agmø, K×K×k QwdwËK LwItwËZ AZ Ìgxm UwKw lwËM dw„ xKìç owcwkY GKRd cdÖ dwkyk ewKþÿlyk cwkYqiZw ptËZw GKU× Ìgxm„ Zwkw eQëb KËk hwËlw iwËdk Lwgwk hwËlw exkËct„ Awk jLd Zwkw ¸iËY jwt, ZLd ZwËbk eQëb fwýUê Kõwo xoU„ cdÖkw þñhwgZB LkØËP (jxb dw ZwËbk PëbÛxU iKk xKvgw Kdøwk eÞhwgxgxmÄ pt)„ UwKwk RËdø UwKw ÌkwRMwk ZwËbk þñhwg xKvgw AwMÞp dt„

Awexd Ìj cdÖ ÌiËtxUk ÌeÞËi eËrËQd, Ìo ptËZw Ìmw-xgRËdËok owËa RxrZ, ÌKddw ZwËbk AËdËKB ebêwk AwËlwËKwŒòl xgËdwbËdk ÌlwËh GxbËK S×^ËK eËr„ jxb Gid pt, ZwpËl Ìo jwËZ Zwk gÙx£Uw ÂkØ KkËZ ewËk Ìo oÖËjwM xbd„ bmêK gw ÌmÛwZwËbk eÞmvow Ggv ZwËbk AdÖËkwc Zwk KYêRÖMlËK GËZw eÞmwìæ KËk ÌbËg Ìj xbdhk Awedwk eÞYËtk KwgøitZwI Zwk KwËQ ÌmÛf eøwd eøwd Kkwk iËZwB iËd pËg„ Zwk SliËl gøx£ßZò xbËt GKowËa AËdK bmêK, xKvgw ÌmÛwZwËbk AweöÖZ Kkw Ggv AwedwËK Awdëb bwd Kkw - GB bÖBËtk iËcø ÌKwd GKxU ÌgËQ Ìdgwk RËdø ZwËK ÌRwk KkËgd dw„ xKìç Aùe xKQÖxbd ekB Ìo Ìmw-xgRËdËok RMËZ Zwk Pwkewm RÖËr awKw iwdÖn†Ëlwk KÚx¢i PwKxPKø Ggv h¡wiy ÌbËL xdËRB xdËRËK †xUËt ÌdËg, Ggv Ìb#Ër xdËRk gwxrËZ xfËk AwoËg ÌjLwËd eÞKÚZ gw ou GKRd iwdÖn Zwk AwËQ - Aaêwu Awexd„ ÌZid GKRd AwËQ Ìj oZZwËK oÖëbk gËl iwËd Ggv AoZZwËK K×uxou gËl RwËd„ ÌoUwI Awexd„ gÙx£ exkZøwM KkËlB Ìj Zwk ewLw LËo erËg GidxU ÌjËdw NÖYwqËkI hwgËgd dw„ ewLw†Ëlw ZwËbk Rdô ÌaËKB RÖËr AwËQ„ ¸iËYk ÌewKw ogoitB Zwk KwËQB NÖk NÖk KkËg, Ggv Zwk iËcø ¸iËYk D¥yedw RwxMËt kwLËg„ Zwk owËa eÞwtB QÖxUËZ ÌgrwËZ jwd„ xKvgw ZwËK Zwk iËdk BâQw iËZw NÖËk ÌgrwËZ xbd„ Awk Zwk Dek Awþÿw kwLÖd„ Ìo AwedwËK hwËlwgwËo, Awk AwedwËK gøZyZ ÌKwd h^wr xKvgw oíwtÖ PweoÙxÄKwky xKQÖËK xdËt oit AxZgwxpZ KkËZ Ìo hwËlwgwËo dw„

hwËlwgwowk ÌqË¢ Zwk LweQwrw AwPkY, Awk xgËtk gøwewËk Zwk lŒwËgwc ÌbËL Awexd ptËZw hwgËgd Zwk iËcø AwËgËMk NwUxZ kËtËQ„ xKìç Awedwk GB cwkYw GKbi hÖl„ Ìo xgkËpk Qxg ÌbËL ÌK^Ëb dby hwxoËt ÌbËg„ KxgZw erwk oit Zwk ÌPwL xhËR DVËg„ Ìj pxK ÌLlw ÌbLwk xbdxUËZ Awedwk owËa Zwk exkPt pt, ÌoxbËdk ÌLlwk xUËKUUw Ìo ptËZw jZí KËk ÌkËL ÌbËg„ Ìo Awedwk ÌlLw eÞxZxU xPkK×U gw xPxV RxiËt kwLËg„ GidxK ÌKwd gÙxÄk xbËd Ìj f×l ZwËK xbËtxQËld, ÌoUwk ewexr†ËlwI Ìo jZí KËk Z×Ël kwLËg„
Zwk iËcø MÙxpdy eÞxZhw xgKwËmk ÌqË¢ owpoy pd Ggv Ñcjê ckØd„ cdÖ ÌiËtkw owcwkYZ ÌiwQwiÖxQ Awk Swrw-Swxr KkËZ KkËZ xgk£ß pËt IËV„

>> AxcKwvm cdÖ dwkyB kwdíwNËk ÌZid D¥y®Ëgwc KËk dw (jxb dw Zwk iËcø gÙn, KKêU xKvgw iKËkk eÞhwg awËK)„ xKìç Awedwk RËdø oÖËLk ovgwb pËlw, ZwËbk ÌiRwR jxbI gw ¢wËok oÙxÄ KËk, xKìç ÌoUw GZB bÖlêh Ggv qYþpwty Ìj, Zwk ÌiRwR AwËQ xK dw ÌoUwB ptËZw Awexd ÌLtwl KËk DVËZ ewkËgd dw„ <<

xgQwdw ÌgQwgwk owËa owËaB ÌoUw GËlwËiËlw pËt jwt„ Awexd ptËZw hwgËQd GKgwk xgQwËlB jxb PwbkUw KËtKxbd IkKi awKËZw! PwbËkk ÌKwYw†Ëlw ÌfwËik xdËP XÖxKËt ÌbtwUw xK GKUw Sx~kB dw gøwewk„ GKUw kx£ßi AdÖkwM xdËt Ìo GB ÌMwQMwQ KkwËK NÙYw KkËg„ Agmø Zwk xdËRk gwxr pgwk ek Ìo ptËZw GB xgÈwbËK hÖËl jwËg„ xKìç Awedwk qiZw awKËl GKRd KwËRk ÌlwK ZwËK ÌRwMwk KËk ÌbËgd, Ìo gkv GUwB eÞZøwmw KkËg„ jxb ÌoUw dw awËK, ZwpËl Ìo ÌKwd dw ÌKwdhwËg ÌoUwËK SKiËK kwLwk GKUw ea gwZËl ÌdËg„ Zwk iw GKaw xgmðwoB KkËZ PwBËg dw, Zwk Alo ÌiËtUw Kxf ÌUxgl iÖËQ ÌkËLËQ? Aoºg„ ApvKwk Ggv cdÖËbk ÈhwgoÖlh jÖx£ß ZwËK G KwËR eÞgÙZ KËk„ xdËRk eÞxZ ou awKwk RËdø Zwk PwkewmUwI oÖëbk Ggv ÌMwQwËdw pËZ pËg„ Ìo GKoit gÖSËZ ewËk Ìj Awogwg†Ëlw Ìo dw iÖQËl Awk ÌKDB ÌoUw iÖQËg dw„ ÌQwUËglwt jxb exkxþpxZk xmKwk pËt ZwËK AËdK NËkwtw KwR KkËZ pËt awËK, ZwpËl Ìo ptËZw eÞwaxiKhwËg xgËbÛwp KËk DVËg, xKìç cyËk cyËk Ìo GUw jÖx£ß xbËt gÖSËZ ewkËg, Ggv NkËbwk ÌKwd AdÖZwe QwrwB iÖQËZ AwMÞpy pËt DVËg„

Zwk kwdíw? GUw Agmø Awexd xKQÖB RwËdd dw„ Awedwk gkv QÖxUk xbd†ËlwËZ gwBËk xMËt LwItw DxPZ„ ÌKddw, Ìo jxb o®wphk AwedwËK ÌiwUwiÖxU hwËlw Lwgwk LwBËt kwLËZ oqi ptI, xKìç mxdgwk, gw ¢ßgwËk ÌoUw Ìo KkËZ ewkËg xK dw, gw KkËg xK dw ÌoUw glw iÖmxKl„ AxcKwvm cdÖ dwkyB kwdíwNËk ÌZid D¥y®Ëgwc KËk dw (jxb dw Zwk iËcø gÙn, KKêU xKvgw iKËkk eÞhwg awËK)„ xKìç Awedwk RËdø oÖËLk ovgwb pËlw, ZwËbk ÌiRwR jxbI gw ¢wËok oÙxÄ KËk, xKìç ÌoUw GZB bÖlêh Ggv qYþpwty Ìj, Zwk ÌiRwR AwËQ xK dw ÌoUwB ptËZw Awexd ÌLtwl KËk DVËZ ewkËgd dw„ Ìo jLd oZøB ÌKwd KÄ ewËg, ZLd Agmø Zwk iÖLUw ZygÛhwËg ÌmönwZôK pËt DVËZ ewËk„ xKìç Ìo Ky gËlËQ ÌoUw Zwk gwKø Ìmn pgwk AwËMB Ìo hÖËl jwËg„ Ggv Ìo xKQÖËZB gÖSËZ ewkËg dw ÌKd Awexd ÌoB Kaw xdËt GËZw eøwPwËâQd„ GKRd óöwdiÖËLw, xgnYí iwdÖËnk RËdø GB dwky dt„ xgnwbMÞþæZw Ggv pZwmw ZwËK mwkyxkKhwËg AoÖþp KËk Z×lËZ ewËk„

oìæwdkw oºgZ ZwËK hwËlwgwoËg„ Ìo gkv ZwËbk g¬×ËZ exkYZ pËg„ Awk ZwËbk owËa eÞwtB mwkyxkK KokËZk ÌLlw†Ëlw ÌLlËg„ GKgwk Zwk iwaw ÌaËK bwxtZòËgwËck htUw ÌKËU ÌMËl Ìo WwBewk Ìcwtw ÌaËK ÂkØ KËk gwâPwËbk eÞxZxbËdk ÌMwol KkwËdwop ogkKi jZíB xdËR pwËZ KkËg„
jLd Zwk iËcø ÌKwd xKQÖ MÞpY Kkgwk gw xmLgwk BâQwUw ÌRËM IËV ZLd Ìo jw xKQÖB KËk, Ìgm oÖëbkhwËg Ggv ÑdeÖËYøk owËa KËk awËK„

>> Awexd jxb Zwk þñwcydZw ZwËK Ìbd, Ggv gxëbËZòk AdÖhÔxZ ZwËK jxb MÞwo dw KkËZ ewËk, ZwpËl Awedwk Awmwgwby cdÖxU AwedwËK xZdUw Ìgwdwo ÌbËg: Zwk xgmðþæZw, Zwk Awþÿw Ggv Zwk AwËgMit hwËlwgwow„ <<

xVK grËbk iËZwB xmÂkwI Zwk Duf×lö Awmwgwby iËdwhwg Ggv eÞMlhZw ARêd KkËg„ jxb Zwkw Zwk P^wQw-ËQwlw oZøgwbyZwk xdiêiZwËK KwxUËt DVËZ ewËk, ZwpËl ZwËbk KwËQ ZwËbk iw pËt DVËg GKRd xmÂk RËdø RMËZk ogËP hwËlw gr ÌgwËdk iËZw„ Ìo ZwËbk iRwk iRwk Mùe eËr ÂdwËg, Mùe†Ëlwk ÌmnUw pËg oÖËLk„ Ggv Ìo ZwËbkËK pVwu pVwu xeKxdK KkËZ xdËt jwËg„ Zwkw ogwB xiËl ÌL^wR KkËg ÌoB xZdxU Ìewnw hwlÖËKk„  (Ìo xdËRI xgmðwo KËk H xZdxU hwlÖK ÌKwd GK MwËQk ÌeQËd xVKB lÖxKËt AwËQ)„ Zwk oìæwËdkw oºgZ hwËlw ÌewmwK ekËg xVK, ZËg Ìo†Ëlw LÖg Ìgxm R^wKwËlw pËg dw„ ZwËbk AwPkY pËg SliËl„ Agmø iwËtk KwQ ÌaËK Zwkw xKQÖ ÌK#ml xVKB xmËL ÌdËg„ Ìjid ewËtk xPpß A^wKw Rwdwlwk ebêw, xKvgw ÌfõwËk i‰Ëbk Kwer xgxQËt kwLw, xKvgw plÖb kËOk iËcø ew xhxRËt xRxdo-eË¢k Dek xbËt Ìp^ËU jwItw BZøwxb„ ZwËZ KËk Awk jwB ÌpwK AìæZ GKUw gøwewk xdxúPZ pËg Ìj Awedwk Nk hxZê MZwdÖMxZK iwdÖn ÌgËr DVËg dw„ oìæwdËbk þñhwËg iwËtk oZZw ÌaËK jwËg„ jxb Zwkw ÌKwd MwËQk ÌeQËdB H xZdxU hwlÖËKk ÌbLw dw ewt ZwpËl iw ptËZw AgËmËn ZwËbk glËg Ìj Iog hÖËl ÌjËZ, ÌKddw Ìo†Ëlw xQËlw xdZwìæB †Rg„ xKìç Zwk AwËM Ìo xdËRI LÖ^ËR ÌbLËg„ Ìj gwâPwxU eÞai AwËlw ex¢KwxUËZ oxZøB ÌKwd hÔZ eÙxagyËZ AwËQ xK dw G eÞmí KËk xPxV xlËLxQl, Ìo AgmøB ptËZw cdÖ, xKvgw PëbÛ gw cdÖk eÞhwg xgxmÄ„ Ìo ptËZw Zwk xdËRk oìæwdËbkI ÌLwlwËilw, xKìç Awbmêgwby GKxU D£k ÂxdËt ÂxdËt gr KËkËQ, “AwËQ, gwgw...”„ oìæwdËbk mwod Kkwk ÌqË¢ cdÖ iwËtk iËcø eÞwtB AgËplw lqø Kkw jwt - Agmø jxb dw Ìo Kõwìæ gw kwMwxìñZ dw awËK„ Ìo oit bÖÄ×iy gwbkwiy Kkw GKbi xVK dt„

Awexd GKRd PiuKwk MÙxpdy ewËgd„ cdÖ dwkyk iËZw GËZw xgmwlwKwk AwËtwRd Awk ÌKDB KkËZ ewËk dw, GidxK Zwk xovpy ÌgwËdkwI dt„ Awk AwedwËK Awxi gwxR cËk glËZ ewxk xovp dwkykw owiwxRK AwPwk AdÖÅwËd AowcwkY„ cdÖ dwkyk iËcø Gid GKUw Pél, eÞwYgìæ g¬×hwgwedíZw awËK Ìj AwixìèZkw ogwB xdËRËbk MhykhwËg þñwMZi gËl hwËg„ Zw Ìo ÌjB ÌpwK dw ÌKd, ÌpwK Ìo itlw Ìflgwk gøx£ß xKvgw AxfËok goz„ cdÖkw ogËP KxVd ÌKwd SwËilw, gw APl Agþÿwk gkfUwI xdËiËn MxlËt xbËZ ewËk, Agmø GËZ KËk bÖ Pwk RËdk ¸Õ Ìj K×xéZ pt - GUwI xdxúPZ„

Awexd jxb Zwk þñwcydZw ZwËK Ìbd, Ggv gxëbËZòk AdÖhÔxZ ZwËK jxb MÞwo dw KkËZ ewËk, ZwpËl Awedwk Awmwgwby cdÖxU AwedwËK xZdUw Ìgwdwo ÌbËg: Zwk xgmðþæZw, Zwk Awþÿw Ggv Zwk AwËgMit hwËlwgwow„ xZdxUk ÌKwdxUB Awlwbw Awlwbw dt„ ÌKddw jLd Ìo hwËlwgwow ÌbËg, ZLd Awedwk eÞxZ Zwk g¬×ZòI GKB kKi DaËl DVËg„

gÙpþexZ mwxoZ dwky AdwËkwMøhwËg Awbmêgwby„ Awk GKUw ÌMwed Kaw ÌjUw ptËZw Ìo KLdB AwedwËK Rwdwt xd: Ìo Awedwk ÌeÞËi AËdK gQk AwËMB eËrËQ, jLd Ìo xQl xKËmwky„ eÔxYêiw†ËlwËZ Ìo eÞwaêdw KkËZw Gid KwËkw RËdø Ìj Zwk oZZwt hkw pÕbtUwËK gÖSËZ ewkËg„ AËdKgwk Gid pËtËQ Ìj, Ìo ÌhËgËQ Ìo AwedwËK LÖ^ËR ÌeËtËQ xKìç gwkgwkB ZwËK pZwm pËZ pËtËQ„ xKìç ÌjB Awexd Zwk RygËd GËoËQd Aixd Ìo gÖSËZ ÌeËkxQl AwexdB ÌoB hbÛ ÌRwKwk, jwk xdRþñ GKUw bÖËUw þñeí AwËQ„ Awk AwexdB Zwk pwZbÖËUw xdËRk pwËZ xdËt Zwkwk ÌbËmk ea ÌbxLËt xbËtËQd„

সূত্র: রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment