Pages

Friday, May 27, 2011

তুলা রাশি পুরুষের বৈশিষ্ট্য


তুলা রাশি পুরুষের বৈশিষ্ট্য (২৪ সেপ্টেম্বর-২৩ অক্টোবর)

ÌKwd ixplw Z×lw gøx£ßk owËa gøgow ov¢ßwìæ gøwewËk RrwËlB jxb Zwk GB exkYxZ pt ZwpËl pÕbtNxUZ gøwewËk RrwËl GB Aoºg jwbÖKky iwdÖnUwËK hÖËl awKw Zwk RËdø KËZwUw KÄKk - Awexd Ky gÖSËZ ewkËQd? þñwhwxgKhwËgB Awexd ZËZwLwxd oZKê pËZ ewkËgd dw„ jLd Ìo pwoËg ZLd Awedwk Nwr NÖxkËt Adø xbËK ZwKwd„ Ìo jLd Zwk eÞZøt oÙxÄKwky jÖx£ß†Ëlw xoË¿k iËZw ioÙY KËŸ AwedwËK glËg, ptËZw Awedwk NwËrk emËi xmpkY ÌLËl jwËg, xKìç KwËd Z×Ëlw †ËR xbd„


>> hwËlwgwow Ggv Z×lw m²bÖËUw eÞwËtwxMK AËaê eÞwt oiwaêK„ Z×lwB hwËlwgwowËK Rdô xbËtËQ Ggv GUwËK GËZwUwB exk¦ KËkËQ Ìj ÌoUw ÑmxùeK ejêwËt PËl xMËtËQ„ GidxK xovp, gÙxúPK, Ggv gÙËnk hwËlwgwowk oÔqôZwk ÌPËtI Ìgxm„ <<

hwËlwgwow Ggv Z×lw m²bÖËUw eÞwËtwxMK AËaê eÞwt oiwaêK„ Z×lwB hwËlwgwowËK Rdô xbËtËQ Ggv GUwËK GËZwUwB exk¦ KËkËQ Ìj ÌoUw ÑmxùeK ejêwËt PËl xMËtËQ„ GidxK xovp, gÙxúPK, Ggv gÙËnk hwËlwgwowk oÔqôZwk ÌPËtI Ìgxm„ jËaÄ glw pËtËQ„ ÌeÞËik ÌbgZw ibd (xKDxeW) -Gk kØxPmyl ÌK#ml†Ëlw Z×lwËbk iËcø RdôMZhwËgB xgbøiwd„ Zwkw LweQwrwhwËg ÌjËKwd ÌK#mlB GËZw opËR eÞËtwM KkËg Ìj ÌiËt†Ëlw Ìo f^wËb ew ÌbËgB„ Agmø GKgwk ÌiËtxUËK ARêËdk ek Ìo gÖSËZ ewËk dw ÌiËtxUËK xdËt GLd Ky KkËg„ xdËRk jwbÖ xbËt ÌiËtxUËK oóeÔYêhwËg ÌþñâQwt AwZôoieêY Kkwgwk ek Ìo x§cwMÞþæ pËt IËV„ Ìo xK ÌiËtxUk GB oklZw gw AopwtËZòk oÖËjwM ÌdËg dwxK xgËtk eÞþæwg ÌbËg? dwxK bÖËUwB KkËg? dwxK ÌKwdUwB KkËg dw? Zwk iwdxoK §ë§ ÂkØ„ ZLd gwMwËd Awbi Awk pwItw pËt NÖËk ÌgrwËdwk xbd†Ëlw AËdKUwB óöwd pËt AwËo„

AìæZeËq dgµB gQk gto pgwk AwM ejêìæ ÌiËtËbk Dek ÌaËK AwKnêY Zwk jwËg dw„ Zwk oÖLy bwóeZø RygËdk eÞxZ AwMÞp ptËZw ÌKglB AxhšZwk eÞËtwRËd„ xKìç Ìo GidB iwdÖn Ìj ÌKwd KwùexdK glkØËi dÙZøkZ eÞxZxU oÖëbky dwkyËKB Ìo DeËhwM KkËg„ Ggv Zwk DË¥mø ZwËK KLdB xgk£ß KËk Z×lËg dw„

ÌjËpZ× hwËlwgowk Klw ÌK#ml†Ëlw Zwk opËRB k® pt Awk xgþôtKk kKËik Aùe gtËoB Zwk iËcø hwËlwgwowk Rdô pt, Ggv ÌjËpZ× Zwk hwËlwgwowk xmqw ofËk eÞYËtk RŠlxU ZwËK gwkgwkB oflZwk iÖK×U exkËt Ìbt, ZwB Zwk ÌeQËd AËdK ÌiËtB RÖËr jwËg„ Z×lw AËdøk iËd KÄ xbËZ NÙYw KËk„ xKìç xgZËKêk oit xdËRk AšwËZB kÕs iìægø KËk AdøËK KÄ xbËt gËo„ Ìo ‘dw’ glËZI NÙYwËgwc KËk„ xKìç GKUw gøwewk Zwk iwawt XÖKËZ Pwt dw„ Ìj oóeKê xUxKËt ÌkËL KLdB oÖLy pItw oºg dt gËlB Ìo iËd KËk ÌoUwËK S×xlËt kwLËl AwkI xdÅ×k exkYxZ ÌWËK AwËd„ xVK xgekyZ exkxþÿxZËZ, jLd bÖRËdkB iËdwhwg hwËlwgwowk oËgêwâPoyiwt Ìe#ËQ jwt, Ìj oyiw AxZ¢ßi Kkw ÌKwd iwdÖËnkB owcø dt, ÌZid AgþÿwËd Ìe#ËQI, Zwk GKB kKi KËÄk Duex£ pt„ GkKi exkxþÿxZËZ ÌKwd ea ÌgËQ ÌdËg Ìo gøwewËk Zwk ÌaËK jxb Awk ÌKD Ìgxm x§cwxìñZ ÌaËK awËK ÌZw Ìo pËlw K׺„ GKgwk jxb Z×lwxUk iËd pt Ìj Ìo Awedwk owËa xKvgw Awedwk AZyZ eÞYËtk ÌRk gpd KkËQ Gid KwËkw owËa Ìo AxgPwk KkËQ xKvgw Zwk oZZw eÖËkweÖËkw L^wxU dt, ZwpËl Ìo AìæpydhwËg Zwk xo¦wìæpydZwk iËdwKËÄ hÖMËg„ ÌKwd gøwewËk Aou pItw Zwk KwËQ ÌiwUwiÖxU LÖËdk Aekwc Kkwk oiwd„
GB eÖkØnxUk KwQ ÌaËK Awexd eÞP×k ovLøK xgdwiÔlø DeËbm ewËgd„ Zwk KwËQ Awedwk ÌjËKwd oioøwk DejÖ£ß oiwcwd kËtËQ Ggv Awedwk ÌjËKwd eÞËmík D£kI Zwk Rwdw AwËQ„ xKìæÖ Awedwk ÌiËtly þñeí†Ëlwk ÌKwd D£k Zwk KwËQ eÞZøwmw dw KkwB hwËlw„ xKQÖ xKQÖ þñeíËK Ìo gbËl ÌbËg, Awk gwbgwKy†Ëlw xdËt Awedwk owËa ZKê RÖËr ÌbËg„ Ì¢ßwËKwWwBËlk MwËt etod AwBxh lwMËl ÌoUw Ìjid AþñwhwxgK AwPkY KËk ÌZixd xgkx£ßKk pËt IËV Awedwk GB Z×lw eÖkØn„ Ggv ogxKQÖËKB, GidxK hwËlwgwowËKI jÖx£ß xbËt xgPwk Kkwk Zwk GB þñhwg AwedwËK Ì¢ßwËc ewMl KËk ÌbËg xKvgw AwedwËK ekwRËtk jìèYwt eŠÖ KËk ÌbËg„

>> xKQÖ xKQÖ þñeíËK Ìo gbËl ÌbËg, Awk gwbgwKy†Ëlw xdËt Awedwk owËa ZKê RÖËr ÌbËg„ Ì¢ßwËKwWwBËlk MwËt etod AwBxh lwMËl ÌoUw Ìjid AþñwhwxgK AwPkY KËk ÌZixd xgkx£ßKk pËt IËV Awedwk GB Z×lw eÖkØn„ <<

xKìç ZwkekI oZKê KËkB glxQ GKgwk Z×lw RwZËKk jwbÖk þemê Awedwk pÕbËt Ìe^#ËQ ÌMËl ZwËK ÌQËr xfËk Awow Awedwk RËdø LÖg KxVd pËt erËg„ Z×lw RwZËKk KwQ ÌaËK xdËRËK QÖxUËt xdËt Awowk ÌPËt hwlÖËKk f^wb ÌaËK ewxlËt Awow AËdK opR gøwewk„ Awexd jxb Ìb#Ër ewlwËZ Pwd ZwpËl ÌKd Awedwk ewxlËt jwItw DxPZ dt Ìo gøwewËk Gid og AËhbø jÖx£ß ÌbËg, Ìo†Ëlw L¡d Kkwk AwmwI Awexd KkËgd dw„ Agmø Awexd jxb pwhêwW l’ Æ×l ÌaËK AwBËd MÞwRÖËtmd KËk awËKd ZwpËl xhdí Kaw„ Aoi Ìj#x£ßK ewkbmêyZwk oÖËjwM xdËt xdËRk jÖx£ß Awedwk Dek eÞËtwM Kkwk owËa Ìo AwkI GKxU KwRxU KkËg„ Ìo Awedwk owËa GËZwB xixÄ Ggv hbÛ AwPkY KkËg Ìj Awexd Ìj KwkËY Zwk Dek xgk£ß pËt DVxQËld ÌoUwI Awedwk iËd awKËg dw„ Zwkek Ìo Awedwk xbËK ÌPËt pwoËg, Ggv Awedwk ÌhZËk xKQÖ NËU jwËg„ Awedwk id Awgwk Zwk xbËKB iÖL ÌfkwËg„

H iÖpÔËZêk ek ÌaËK eÞxZxU jÖ¦B Awexd pwkËgd„ Zwk þñeí†ËlwB Awedwk þñeí pËt DVËg, Awk ZwËK oÖLy Kkwk ÌPËt Awedwk Awk ÌKwdxKQÖB GËZw †kØZòeÔYê gËl iËd pËg dw„ GKRd ZÚnäwZê exaK Ìjid ewxd LÖ^ËR ÌfËk, ÌZixd AwexdI Zwk pwxoxU LÖ^ËR xfkËgd„ Z×lw eÖkØËnk pwxo DËeqw KkËZ pËl AwedwËK GKRd pÕbtpyd ÂûK iwdÖn pËZ pËg„ Awk Zwk pwxok xg¦Zwk jwbÖ GxrËt ÌjËZ pËl Awedwk oiþæ BâQwmx£ß RËrw KkËZ pËg„ Z×lwËbk jwbÖKky AwKnêY Awk gÙxúPËKk xpeËdwxUK AwKnêY GK xRxdn dt„ Z×lw RwZËKk AwKnêYytZw oóeÔYê jÖx£ßjÖ£ß Ggv gwþæxgK, GUw ÌiwËUI oÖewkdøwPwkwl dt„ ÌoLwËd ÌKwd KwËlw jwbÖk AwmÛt ÌdB, ÂcÖB Zwk þñMêyt oÖgwZwËok eÞxZ ošwËd AwZôoieêY Kkw„

AdøxbËK Zwk ÌjUw oioøw ÌoUw pËlw, Z×lwk ewlöwUw GxbK IxbK D^P×-xdP× pËlB Zwk iËcø D¨U AoŠxZ ÌbLw Ìbt„ Zwk iËdwËjwM AwKnêY KkËZ AwedwËK xPuKwk KkËZ pËg, gw ZwËK cw~w xbËt ÌlËK ÌfËl xbËZ pËg, xKvgw xdËRk iwawt hk xbËt ew DeËk Z×Ël xbËt ZwËK ÌKwd xKQÖ KkËZ gwcø KkËZ pËg„ jxbI Ìo þñtv 墧 §wkw mwxoZ xKìç ZwB gËl ZZU×K× okl iËd eÞZøwmw KkËgd Ìj AwedwËbk hwËlwgwow xPkoÖëbk, xPkmwxìæit pËt DVËg - ÌoUw hÖlB pËg„ Awexd jxb Ìkwiwd xialxR eËr awËKd ZwpËl ptËZw RwËdd Ìj, Ìhdwo Zwk ÌeÞtoyk owËa ÂcÖ Agok†ËlwËZB oit KwUwËZw„ ZwkekI, jLd ewlöwUwËZ owiø awËK, ZLd Z×lw RwZËKk owËa Rygd jwed pwxo Awk bÖÄ×xiËZ GËZwUwB idKwkw Awk Ìiwpit pËt DVËg Ìjd iËd pËg Awedwkw ÌbgZwËbk iËZwB ÌpËo ÌLËl ÌgrwËâQd„
jxbI Awedwk AdÖhÔxZk Dek xbËt ZwËbk GB ÑgxmÄø†Ëlw Sr gBËt ÌbËg xKìç GB ÑgxmÄø†Ëlw Z×lwËbk eÞP¡hwËg xgmðwoËjwMø KËk ÌZwËl„ Awexd Zwk Dek xdxúPËìæ Awþÿw kwLËZ ewËkd„ xKìç Awedwk MhykZi eÞËtwRd†Ëlw jLd Ìo gÖSËZ ewkËg dw, ZLd Awedwk KÄ ÌeËZ pËg„ Ìo AwedwËK LÖxm KkËZ PwBËg„ xKìç Awedwk dykg Awmw†ËlwËK gwþægwxtZ KËk Awedwk ZygÛ AwKwáqwËK ZÚ® Kkwk ÌqË¢ Z×lw RwZËKk iËcø eÞwtmB  Delx³k (gÖSËZ ewkwk) Ahwg lqø Kkw jwt„

>> RdôK×xÅËZ xiZgøxtZwk eÞhwg dw awKËl, Z×lw eÖÖkØnkw owcwkYZ LkËPk gøwewËk ÌZid m£ß pt dw„ gkv UwKw awKËl ZwËbk pwZ P×lËKwËZ ÂkØ KËk„ Ìjog gþç gw xRxdoe¢ RygËd Ìo#ëbjê Ggv oÖL gËt AwdËZ oqi Ìo†Ëlwk ÌeQËd UwKw LkP KkwB Zwk iZwbmê„ <<

(Agmø Zwk RdôK×xÅËZ Rl kwxmk ÌjwM, gw RËl PËëbÛk ÌjwM awKËl Adø Kaw) hwËlwgwowk gøwewËk oÖPwkØ gËlB Ìj Awedwk xgxhdí AdÖhg-AdÖhÔxZk gøwewËkI Ìo oigøay pËt DVËg Gid ÌKwd Kaw ÌdB„ xdËRk AdÖhÔxZk owËa Lwe LwBËt awKwËZB Ìo xpixmi LwËâQ„ ÌKwdxKQÖB ZwËK ptËZw ZZU×K× xgk£ß KkËg dw jZU×K× KkËg KwËkw KwQ ÌaËK KÄ ÌeËt GËo Zwk KwËQ ÌoUwk xggkY xbËZ ÌMËl„ Awexd ptËZw opwdÖhÔxZk Awmwt Zwk KwËQ KawUw glËZ ÌMËld, xKìç Ky ÌeËld? Zwk eÞai eÞmíUw pËg, “Z×xi Zwk owËa Ky Gid KËkQ?” Zwkek KyhwËg H iwdÖnxUk iËZwB GKUw oiwd hÖl AwexdI KËkËQd Ìo gøwewËk AwedwËK xggkY ÌmwdwËg, jZqY dw Awexd AZÚ® iËd xPuKwk dw KËk DVËQd„ xVK AwËQ, xPuKwk KkØd, xKìç Awexd xdËRI jxb Ìbwn KËk awËKd ZwpËl ÌKwdhwËgB Ìo Awedwk eq ÌdËg dw„ AwËgMit BxŠZUw gwkgwkB ZwËK GxrËt jwËg„

Z×lw eÖkØnËbk oŠyk Mhyk eÞËtwRd†Ëlw gÖSËZ dw ewkwk GB AqiZw ÌaËK oioøw Rdô ÌdËgB„ GUw ptËZw LÖgB AxgmðwoËjwMø Ìj, GKUw iwdÖn eÞKÚZ NUdwUw AdÖiwd KËkB gÖËS ÌflËZ ewËk, oZøZw DbNwUËdk ÌqË¢ GËZw eÞLk jÖx£ß eÞbmêd KkËZ ewËk, GËZw exkûKwkhwËg jwk ÌoB owiaê kËtËQ, þñâQ GKxU id kËtËQ AaP iwdÖnUw ÌKwdhwËgB Awedwk iËdwMZ KĆËlwk xKQÖiw¢ AdÖcwgd KkËZ ewkËQ dw„ xKìç Z×lw eÖkØËnk owËa Rygd KwUwËZ pËl, GB AoŠxZ†Ëlwk owËaI Awedwk RygdËK iwxdËt xdËZ pËg„ Agmø Zwk hbÛZw Ggv Zwk pwxo Awedwk GB KĆËlwËK opËR gpdËjwMø KËk Z×lËg„

RdôK×xÅËZ xiZgøxtZwk eÞhwg dw awKËl, Z×lw eÖÖkØnkw owcwkYZ LkËPk gøwewËk ÌZid m£ß pt dw„ gkv UwKw awKËl ZwËbk pwZ P×lËKwËZ ÂkØ KËk„ Ìjog gþç gw xRxdoe¢ RygËd Ìo#ëbjê Ggv oÖL gËt AwdËZ oqi Ìo†Ëlwk ÌeQËd UwKw LkP KkwB Zwk iZwbmê„ GKRd hwËlw AxZxaekwtY MÙxpdy pËt IVwk iËZw iwdxoKZw ARêd KkØd„ ÌKddw Awedwk Z×lw eÖkØnxUk gwxrxU pËg Gid Ìj, xbËd xKvgw kwËZ ÌjËKwd oit Zwk gwxrËZ AxZxaËbk AwdwËMwdw awKËgB (Agmø jLd Ìo xgmÛwi MÞpY KËk ZLd ÌUxlËfwËdk xkv xKvgw Kxlv Ìgl ÌgËR DVËl Zwk btwlÖ iËdwhwËgk ÌZid GKUw DËbÛK pt dw„) Gid ÌKwd RdgÉl RwtMwt ZwËK ÌRwkeÔgêK xdËt jwËgd dw ÌjLwËd Zwk xgkx£ßk DËbÛK pt, xKvgw ÌjLwdKwk ÌKwlwpl Zwk oŠxZËK gwcw Ìbt„
BxZgwPK xdÅ×kZwk eÞxZI Zwk GB Adypw gkv ZwËK Gid GKxU hÖËl RxrËt ÌfËl ÌjLwd ÌaËK ZwËK xgËtk xo¦wìæ xdËZ pt, ÌjUwk hxgnøZu pËlw xWËhwËoêk RËdø ÌKwËUê IVw, xKvgw xo¦wìæpydZwt hÖËM hÖËM oºwgø oxZøKwk hwËlwgwowk o¬wd dw ewItw„ oÖZkwv, Awexd ÌbLËZ ewËâQd, Zwk AwPkY AËdKUw bÖB ewËmB cwk ZËkwtwËlk iËZw„ pt GUw Zwk oxZøKwk hwËlwgwowËK ÌKËU U×KËkw KËk ÌbËg, xKvgw ZwËK AoÖLy xggwxpZ RygËdk xbËK ÌVËl ÌbËg„ xdËRk xiËaø AwËgM†ËlwËK ÌSËr ÌfËl xbËZ ewkËlB Zwk eËq GB bÖB xgeb ÌaËK kqw ewItw oºg pËg„

>> eÞwtB Zwkw ÌKwdxU hwËlwgwow Awk ÌKwdxU g¬×Zò ÌoUw gÖËS DVËZ hÖl KËk„ xgþôtKk gøwewk pËlw, xdËRËbk GB jwPwB gwQwB bkØd Z×lwkw ÌZid GKUw pÕbthËŠk xmKwk pt dw„ Zwkw AeiwdRdK bÛØZZwk owËa og hÖËl ÌjËZ ewËk Ggv oºgZ xiaÖd Awk cdÖ xhdí Adøwdø ogwk ÌaËKB Ki oiËt Ìj hwËlwgwow KLdB xdtxZËZ xQËlw dw Ìo þôÙxZk Möwxd ÌaËKI DZËk IËV„ <<

Z×lw eÖÖkØnËbk GB Pwxkx¢K bÖgêlZwËK GxrËt jwItw oºg dt„ ZwËbk GB bÖgêlZw xKQÖUw KËi AwËo, xgËmnZ ZwkØËYøk xbd†ËlwËZ„ owcwkYZ ZÚZyt xKvgw PZ×aê Ìj dwky ZwËbk RygËd AwËo Zwk gøwewËk Zwkw oxVKhwËg xgËgPdw ÂkØ KËk„ GB dwkyxU Zwk RygdoŠy pËZ ewËk xKdw Ìo gøwewËk MhykhwËg xPìæw ÂkØ KËk„ eÞwtB Zwkw ÌKwdxU hwËlwgwow Awk ÌKwdxU g¬×Zò ÌoUw gÖËS DVËZ hÖl KËk„ xgþôtKk gøwewk pËlw, xdËRËbk GB jwPwB gwQwB bkØd Z×lwkw ÌZid GKUw pÕbthËŠk xmKwk pt dw„ Zwkw AeiwdRdK bÛØZZwk owËa og hÖËl ÌjËZ ewËk Ggv oºgZ xiaÖd Awk cdÖ xhdí Adøwdø ogwk ÌaËKB Ki oiËt Ìj hwËlwgwow KLdB xdtxZËZ xQËlw dw Ìo þôÙxZk Möwxd ÌaËKI DZËk IËV„ xKQÖ xKQÖ KÄKk þôÙxZk ÌgwSw ZwËK ptËZw gËt ÌgrwËZ pËg, xKìç ÌKwd AþñwhwxgKhwËg bÖlêh ÌKwd Ìq¢ Qwrw, ÌoUw Zwk iËd ÌKwd þÿwty bwM ÌflËZ oqi pËg dw„ xKìç ÌoB AþñwhwxgK bÖlêh Ìq¢xU KùedwZyZhwËg cµvowZôK pËt DVËZ ewËk„ xKìç GUw GZB Ki NËU awËK Ìj GkKi DbwpkY ÌZid GKUw LÖ^ËR ewItw jwt dw„ GKRd dwkyk hwËlwgwowt iËR AwËQ GkKi GKRd dki-pÕbt, Qlw-Klwpyd Z×lw eÖkØn LÖ^ËR ewItw KxVd dt„ CiwËdk ogKxU þæº GKowËa ÌhËŠ ÌflËl Ìj ewe pËg Zwk GKcwe xdËPk þæËkk ewexU pËg GB ÌiËtËK ÌQËr jwItw GkKi GKxU cwkYw xbËt xdúPtB ÌiËtxU ZÖlw eÖkØnxUËK Awg¦ ÌkËLËQ„ GkKi GKxU RwËl RxrËt ÌMËl, Zwk Agþÿw pËt IËV hwËlwgwowk GKRd bÖ:þÿ gxëbk iËZw„ xKìç bÖËUw Ìq¢B pËlw Pki exkxþÿxZk DbwpkY„ owcwkYZ AxcKwvm Z×lw eÖkØnB xdËRËbk þñwcydZw gRwt ÌkËL, Ggv g¬Ëdk iËcø dw RxrËtB xdËRËbk ÌeÞtoyËK eÔYêZwk owËa DeËhwM KkËZ ewËk„

Awedwk ÌMwed gøwewk†ËlwËK oiÔËl DuewUd Kkwk gøwewËk Zwk ÌZid AwMÞp ÌdB„ ptËZw ZwËK GK dRk ÌbËL iËd pËZ ewËk Ìj Ìo AwMÞpy, xKìç AwËkKgwk xVKiËZw ÌbLÖd„ Zwk dwËKk bÖB Bxé xdËP Ky NUËQ ÌoUwI Ìo eÞwtB ckËZ gøaê pt„
Ìo gwËb Awk ogwB gÖSËZ ewkËg Ky NUËQ„ Ìo ptËZw GKxU xdxbêÄ iËZ xþÿk pgwk AwM ejêìæ ZKê KËkB jwËg, xKìç ÌoËqË¢ KwËkwk xdRþñ DË¥møk PwBËZ Zwk KwËQ ÌKwd GKUw xgiÔZê gw owcwkY iËZ xþÿk pItwB Zwk DË¥mø, jwËZ KËk Ìo hwkowiø Agþÿwt Ìe#QwËZ ewËk„ Zwk eÞmí†Ëlw KwËkw ÌMwed iËdwRwMxZK ÌMwedytZw DbNwUËdk xdxiË£ dt„ Ìo ÂcÖ gøwewk†ËlwËK owxRËt GKUw xdxbêÄ AgþÿwËd kwLËZ Pwt„ ÌKwd xgnËtk hwËlw-iëb xbK†Ëlw Ìo eÞLk jÖx£ß Ggv xgPqY xPìæwcwkwk iwcøËi Deþÿwed KkËg„

>> ÌKwd xgnËtk hwËlw-iëb xbK†Ëlw Ìo eÞLk jÖx£ß Ggv xgPqY xPìæwcwkwk iwcøËi Deþÿwed KkËg„ Ggv Zwk xo¦wìæ gw iZwiZ owcwkYZ xdkËeq, oxVK, ÌgwcMiø Ggv eÞËtwMgÖx¦oóedí pËg„ xKìç xgnt†Ëlwk owËaB RxrZ AËdøk gøx£ßMZ AdÖhÔxZ, gw AwËgËMk eÞxZ Zwk ÌKwd AwMÞp ÌdB„<<

Ggv Zwk xo¦wìæ gw iZwiZ owcwkYZ xdkËeq, oxVK, ÌgwcMiø Ggv eÞËtwMgÖx¦oóedí pËg„ xKìç xgnt†Ëlwk owËaB RxrZ AËdøk gøx£ßMZ AdÖhÔxZ, gw AwËgËMk eÞxZ Zwk ÌKwd AwMÞp ÌdB„ Zwk KwËQ ÌKwd GKxU NUdw gw xgntB GKiw¢ iÖLø„ iyd, gÙxúPK xKvgw K×˺k Pwxkx¢K MhykZw NwxUËt ÌbLwk gøwewËk Zwk iËdwhwg pËlw GËZ KËk Ìj exkûKwk xP¢xU Ìo DbNwUd KkËZ Pwt ÌoUw gkv Kbêiw£ß pËt IËV„ AdÖiwËdk xhx£ËZ Ìo gÖSËZ ewËk Ìj iwdÖËnk iËdwRwMxZK xgËmönY Kkw Zwk Kiê dt„ oxZøB ZwB„

Awexd jxb AxiZgøty pd ZwpËl Ìo Awedwk gøwewËk Ìj owbwiwUw iìægøxU KkËg ÌoUw pËlw Awexd ewxdk iËZw UwKw LkP KËkd„ Awk ZwB UwKw cwk Ìbtwk ÌqË¢ Awexd S×^xKeÔYê„ Awexd UwKw LkP KËk iwdxoK xdkwe£w Ìgwc KËkd gw ¢ßt KËkd - ÌoUw Zwk ÌbLwk xgnt dt„ Ìo ÌKwd iËdwxgšwdy dt„ Awexd jxb xiZgøty pd, ZwpËl Ìo Rygd jweËdk eÞxZ Awedwk oZKê iwdxoKZw xgPwËkk gøwewËkB AwMÞpy pËt DVËg„ Awexd Ìj iËd iËd hwËgd Ìj bwxkbÛø Awedwk AwZôxdhêkmylZw óöwd KËk ÌbËg, Awk ZwB Awexd KÚeYZw KËkd ÌoUw Zwk xgnt dt„ gÉMwiyZw xdËt AwËlwPdwt GUwk LwkwexbK†Ëlw Ìo xgËmönY KkËg„ Awk AwdÖÅwxdKZw xKvgw myZl AwPkY BZøwxbk gøwewËk Ìo ptËZw iwdÖËnk oŠ ÌaËK GKwKy awKw xdËt AwkI byNê GKxU g£ßgø ÌbËg„ xKìç Ìj gøawit AxhšZw iwdÖnËK gÉMwiyZw Ggv Aejêw®Zwk Ìj Ìgwc iwdÖnËK GKwKy awKwk eÞxZ Awo£ß KËk ÌZwËl Ìo†Ëlw GKbi GxrËt jwËg„ Z×lw pËlw xgPwkK„ Awexd ptËZw ÌbËL awKËgd xgPwkËKkw ÌKwd iwilwk NUdw ZbËìæk xgËmönËYk xhx£ËZB ZwËbk xdkËeq kwt xbËt awËK„ Zwkw AwedwËK eÞmí KËk dw Ìj ÌKd lwl kO AwedwËK hyZ KËk ÌZwËl„ xKvgw Awedwk þñwiy lwl ÌWwkwKwUw ewtRwiw eËkxQËlw gËl Awexd ZwËK gwBËk ÌaËK Zwlw AwUxKËt gxëb KËk ÌkËLËQd hwËlw xKìç ZwB gËl xgPwkK Awedwk AwËgËMk eÞxZ opwdÖhÔxZmyl pËt IËV dw„ iËd kwLËgd, Z×lwkw ÂcÖ xgiÔZê ÌK#ZÔplgmZB xgZËKê RxrZ pt„ ZwËK ÌbLËl iËd pt Ìj Ìo ÂcÖ ogxKQÖ LÖ^xPËt LÖ^xPËt RwdËZ Pwt, xKìç AwoËl Ìo Zw dt„ AËdøk gøx£ßMZ gøwewËk Mw ÌNnw xKvgw Mwl-†RËg AwMÞpyËMwËQk iËd pËlI AwoËl Ìo ÌZid dt„ Z×lwËbk KwËQ G†Ëlw gkv NÙYøZi Aekwc„
xKìç, ZwB gËl Zwk xeZÚËZòk AwËgËMk bkØd Ìo Awedwk eÞxZ Zwk ÌkwiwxëUK iwdxoKZwËK óöwd pËZ ÌbËg dw„ owcwkYZ Z×lw RwZK gw RwxZKwk iwdxoKZw pËlw eÞaËi Rygd oŠy Ggv eËk oìæwd„ ovowk gwrwk owËa owËa Awedwk eÞxZ Zwk hwËlwgwow KËi jwËg GB Awm‰w AwedwËK KkËZ pËg dw - Agmø cËk Ìdtw jwËâQ Awexd IB ogÖR Awk plÖb kËOk ÌiwUw KweËrk ebêw, ÌikØd kËOk KwËeêU†Ëlw gbËl ÌfËlËQd„ Ggv xoˉ Bbwdyv Awk Ìdwvkw gwod-ËKwod Riw pËt awËK dw„

>>  Awexd jxb ÌKwd Z×lw eÖkØËnk ÌeÞËi eËr awËKd Ggv Awexd jxb Awedwk AdÖhÔxZ oóeËKê xdxúPZ awËKd ZwpËl okwoxk ZwËK eÞþæwg xbd, ÌoUw Ìj eÞþæwgB ÌpwK dw ÌKd„ xgËtk eÞþæwg pËlI qxZ ÌdB„ Awexd ebËqeUw Ìdtwt Ìo gkv þñxþæ ewËg„ <<

Ìmn GKUw ekwimê„ Awexd jxb ÌKwd Z×lw eÖkØËnk ÌeÞËi eËr awËKd Ggv Awexd jxb Awedwk AdÖhÔxZ oóeËKê xdxúPZ awËKd ZwpËl okwoxk ZwËK eÞþæwg xbd, ÌoUw Ìj eÞþæwgB ÌpwK dw ÌKd„ xgËtk eÞþæwg pËlI qxZ ÌdB„ Awexd ebËqeUw Ìdtwt Ìo gkv þñxþæ ewËg„ xKìç Zwk H gwËR þñhwgUwk eÞxZ lqø kwLÖd - ÌjUw gkv Awedwk DekB xo¦wËìæk hwk ÌQËr ÌbËg„ Ggv ZLd jxb Awedwk xo¦wËìæk ÌKwd BxZgwPK flwfl dw NËU ZwpËl Duf×löxPË£ ZwËK RwxdËt xbd, “Z×xiB xKìç GB xo¦wìæUw xdËtËQw, Awxi ÌdBxd„” Ky KkËQd ÌoUw gÖËS ÂËd AMÞok pd, dtËZw KLdB Gk ÌmnUw ÂdËZ oqi pËgd dw„ Zwk owËa Zwl Ìilwgwk ÂcÖ GKUwB ea kËtËQ„ glÖd, “pøw, Awxi xo¦wìæ xdËtxQ„ jxb Awxi GB hwk ÌZwiwk Dek ÌQËr xbZwi, ZwpËl GLdI ptËZw bÖ’Rd løËóewËýUk xdËP b^wxrËt b^wxrËt xhRZwi Awk glZwi - ‘Awxi ÌZwiwËK hwËlwgwxo’„ Awk bÖRËdkB xdDËiwxdtw pËt ÌjZ„” þñwhwxgKhwËgB Ìo Awedwk owËa Awgwk ZKê RÖËr ÌbËg, xKìç Zwk iwawk RUlwUw oxkËt Ìbgwk AwËM gw eËk Ìo ptËZw Awedwk xbËK ÌPËt pVwu KËk ÌpËo DVËg„ Ggv Awexd xdËRËK LÖ^ËR ewËgd ÌoB løwËóewËýUk xdËP b^wrwËdw Agþÿwt, gÙxÄËZ xhRËQd, Awk glËQd, “Awxi ÌZwiwËK hwËlwgwxo”„ AwkI GKgwk„ Awiwk iËd pt xVK GB oitUwËZB Awexd GB IËtgowBU xhxRU KkËQd„
GKRd Z×lw RwZËKk RËdø xdËRk idËK xþÿk Kkw, GKUw gdø ixpnËK gm iwdwgwk ÌaËK Ki KËÄk KwR dt„ Awk idxþÿk Kkwk ek Zwk jxb iËd pt Ìj hÖl Kkw pËtËQ ZwpËl ÌKwd oZKêZw Ìbtw gøxZËkËKB Ìo Zwk xo¦wìæ exkgZêd KËk ÌflËZ ewËk„ GKRd ixplwËK Awxi xPxd xjxd Awmw KËkxQËld Ìj GKRd Z×lw RwZËKk owËa ewUêdwkxmËe gøgow KkËgd„ GB Z×lw RwZKxUk A¨ÖZ AwPkËYk gøwewkxUI Zwk Rwdw xQl„ GKxbd oKwËl ZwËbk GKowËa dwþæw Lwgwk Kaw pt„ Zwkw bÖ’RdB ZLd DŒyxgZ Ggv hxgnøËZk RËdø Awmwgwby jËZw exkKùedwt iÖLxkZ pËt AwËQ„

>> GKRd Z×lw RwZËKk RËdø xdËRk idËK xþÿk Kkw, GKUw gdø ixpnËK gm iwdwgwk ÌaËK Ki KËÄk KwR dt„ Awk idxþÿk Kkwk ek Zwk jxb iËd pt Ìj hÖl Kkw pËtËQ ZwpËl ÌKwd oZKêZw Ìbtw gøxZËkËKB Ìo Zwk xo¦wìæ exkgZêd KËk ÌflËZ ewËk„ <<
Z×lw eÖkØnxU ixplwxUËK Axfo jwgwk eËa dwxiËt xbËt ÌMËl ixplwxU bÖ:xúPìæw KkËZ ÂkØ KËk„ Zwk Ìbtw Kaw†Ëlw GZB icÖk xQËlw Ìj Ìo†Ëlw oZø gËl ÌiËd xdËZ ewkxQËlw dw ÌgPwxk„ ZwB ZwËK Ìo Ìfwd KËk, GBU×K× eÞiwY KkËZ Ìj Ìo þñeí ÌbLxQËlw dw„ eÖknxU ZLdI DË£Rdwt AweöÖZ pËt AwËQ, ZwB Ìo Zwk og†Ëlw KawB Awgwk gËl Ggv ZwËK xdxúPìæ KËk„ Ggv ekgZêy o®wËp Awgwk GKowËa gogwk GKxU xbd xdxbêÄ KËk„ Ìfwd kwLwk AwËM jLd Zwk pVwu iËd pËlw Ìj ÌKd ÌiËtxU Ìfwd KËkËQ, ZLd Ìo ÌiËtxUËK AwgwkI xdxúPZ KËk„ “jwB ÌpwK”, Ìo glxQËlw, “Awxi ÌZwiwËK xKQÖ RwdwËZ PwB, ÌjËpZ× AwMwiy KËtKxU xbËdk RËdø ÌZwiwk owËa Awiwk ÌbLw pËg dw ZwB„” xKQÖUw BZþæZ KËk (ixplw gÖSËZI ewkËld dw), Zwkek Ìo bÙshwËg glËlw, “Awxi ÌjUw glËZ PwxâQlwi, AwoËl Awxi ÌjUw glËZ PwxâQlwi ÌoUw pËlw Z×xi bÖ:xúPìæw KËkw dw„ Awxi Awiwk id exkgZêd KkËgw dw„ Awikw ÌjhwËg exkKùedw KËkxQ, xVK ÌZixdhwËgB GUwËK Ìmn KkËgw„”

ekgZêy o®wËp Ìo jLd Awk Ìfwd KkËlw dw, ZLd ixplw xdËRB Ìfwd KkËld„ “Z×xi xK mpËkk gwBËk xMËtxQËl?” Ìo eÞmí KËk„ “dw,” AwËþæ Rgwg Ìbt Z×lw eÖkØn„ “Awxi ÌZwiwËK Ìfwd ÌbBxd ÌKddw Awxi gøwewkUw xdËt AwkI xPìæw KkxQlwi„” GKUw gr xgkxZ„ “Awiwk iËd pt AwiwËbk Gid xKQÖ Kkw DxPZ ÌjUwËZ UwKw xKQÖ Ki lwMËg„ Awikw AwiwËbk eÞKùeUw AwMwiy goËìæ ÂkØ KkËgw„ Awxi eÞxZšw KkxQ„ gøwewkUw GB„ Awxi xo¦wìæ xdËtxQ Ìo ejêìæ AËeqw KkwB AwiwËbk RËdø hwËlw pËg„ Awk eÞKùeUwËK xKQÖxbd ÂcÖ AËeqwt kwLw GB Awk xK, Z×xi gÖSËZ ewkËQw?” GkKi GKxU AjwxPZ eZËd þñwhwxgKhwËgB AdÖZwËe Awk pZwmwt xdixŒZ pËt eËk, ÌiËtxU xdËRB GKUw xo¦wìæ Ìdt„ Ìo Awk KLdB H gøx£ßk owËa Kaw glËg dw„ eÖkØnxU xdxúPZhwËgB xdhêkËjwMø dt„ Zwk Dek AwþÿwI kwLw jwt dw„ ZwQwrw Ìo xdÅ×k„ GK iwo ek Z×lw eÖkØnxU ÌiËtxUk ewm xbËt jwxâQl„ ZLd eÖkØnxU ÌaËi jwt ÌiËtxUËK pøwËlw glwk RËdø„ ÌKwd eÔgê eÞþçxZ xQËlw dw gËl ÌiËtxU xdËRk eÔgêgZêy kwMUw hÖËlB ZwËK bÖ GKUw ÂËhâQw gwKø gËl goËlw„ ekqËY Zwk xdËRk Dek kwM pËlw GB ÌhËg Ìj ÌKwawt ÌlwKUwËK Zwk Kaw xbËt ÌKËU Ìflwk Kaw, Awk Ìo Ky KkËlw„ Zwkek ÌlwKUw pwoËlw„ ZwËZB KwR pËlw„ Awgwk ÌiËtxU Zwk bÙsZi ÌeÞkYwbwtK gøx£ßËZò exkYZ pËlw„ AwR ejêìæ ixplwxU H eÖkØËnk eq xdËt lËr„ jxb Zwk KwËd AwËo Ìj ÌlwKxUk ÌKwd GKUw þñeí hŠ pËtËQ, ZLd xdËRk iËcø GKUw AËj#x£ßK BâQw ÌRËM IËV Zwk PÔYê þñeí†ËlwËK ÌRwrw lwxMËt xbËZ jwËZ KËk ÌlwKxU Awgwk ÌpËo IËV„
AexkxPZËbk gwÉlø Zwk owiø dÄ KËk„ AxcK ovLøK iwdÖËnk iËcø xbËt jwZwtwZ xKvgw RdgÉl exkËgËm ebPwkYwk oit AËdøk MwËt †ËZw†xZ lwMw BZøwxb gøwewk†Ëlw eÞxZxU Z×lwkB ZygÛ AeQËëbk xgnt„ AùexKQÖ ovLøK gÖx¦iwd Ggv DVxZ iwdÖËnk owxdíËcø Z×lwËbk owiwxRK Rygd xdRþñ ipwËZôø DŒyxgZ pËt IËV„ ZËg jLd GB blxUËZ AwkI WRd LwËdK iwdÖn GËo jÖ£ß pt ZLd Z×lwxUk xd:mðwo xdËZB Ìjd KÄ pËt jwËg„ GKUw RdgÉl xaËtUwËk Z×lw eÖknxU ÌKwd gøwLøw QwrwB AwedwËK GKw ÌfËl pwItw pËt jwËg„

>> ZÖlw eÖÖkØnkw oxëbˆZwËK NÙYw KËk, Ggv xdËRËK xþÿkxP£ kwLwk RËdø Zwk RËdø Aexkpwjêø owi™oø„ Zwk gwxrUw pItw PwB gwBËkk ÌKwlwplit xgmð ÌaËK xhdí GKUw mwìæ oÖëbk Awgwoþÿl„ Adøawt Zwk ewlöwUw xPkZËk xdËRk owiø pwkwËg„ <<

ZwB gËl Ìo AwedwËK NÙYw KËk dw„ Ìo ptËZw g¦ NËkk RdgÉl exkËgËm AZyÄ pËt DËVxQl„ AxcKwvm Z×lwk KõoËUÛwËfwxgtw awKËZ ewËk„

Z×lw eÖkØËnk ovowËk ogËP bÛØZ ZwlwËKk exkxþÿxZk Dbt pt AËMwQwËlw MÙpþÿwly exkËgm ÌaËK„ ÌkxWI Awk xU.xhk m² KxiËt kwLÖd„ Awk kwdíwk M¬ Ìjd Zwk ovËgbdmyl dowkË¬Ý eÞËgm dw KËk Ìo gøwewËk oZKê awKÖd„ AwedwËK jxb ÌetwËRk ÌSwl Awk koÖËdk kØxU ÑZxk KkËZB pt, ZwpËl AwËMhwËM ewBËdk M¬jÖ£ß ÌþeÞ xbËt AwmewmUw ZZqY ÌþeÞ KkØd jZqY dw ÌoLwËd GKUw exúPiw gd-RŠËlk oÖM¬ ÑZxk dw pt„ þèy Zwk Z×lw þñwiyËK køwewk ÌLwlw kØxU ÌLËZ Ëbt, þñwiy gøx£ßxU dwËK Ìeewk UwDËtl ÌPËe, bÖËck ÌgwZl Ggv xoxktwËlk g…Uw bÔËk oxkËt kwËL„ Ggv þèyxU RwdËZI ewtdw GKUw bÖ:LRdK xggwpxgËâQb KËZw bÛØZ GxMËt AwoËQ„ mwDtwk kËW Aw«wkMwËiêëUo kwLw g¬„ xgQwdw †xQËt dw kwLw xKvgw cÖËlw ÌSËr dw kwLw pËl Zwk iËcø owgêqxYK Aþñxþæ xgkwR KkËg„ GB ckËdk AoŠxZ gw AËMwQwl exkËgm ÌaËK g^wPwk RËdø Ìo kwËZk ek kwZ GKw gwBËk KwUwËg„ AgËmËn ÌjwMwËjwM KkwI gwb ÌbËg„ Ìo xdËR ptËZw Alo ÂËtwËkk iËZwB Alo, xKìç Zwk eÞZøwmw Ìj Awexd Zwk ÌiwRw†Ëlw xVKiËZw kwLËgd, Ggv QrwËdw ÌQUwËdw Ìeewk†ËlwI †xQËt kwLËgd„ jxb ogÖR gw plÖb kËOk Rwdwlwk hwky ebêw†Ëlw Awedwk ÌikØd kËOk KwËeêËUk owËa ÌgLw¯w ÌbLwt ZwpËl gQËkk ek gQk Zwk iÖLUw h¹Ëlk iËZw pËt awKËg, xKìç Awexd GKbi gÖSËgd dw ÌKd„ gkv Awedwk owRoŒw†Ëlw pwlKw kËOk pItwB hwËlw„ Z×lwoÖlh btwk KwkËY Ìo ptËZw AwedwËK ÌKwd AxhËjwMB KkËg dw, xKìç Zwk ÌoË¢ßUwxk, Ggv ÌoB ÌiËtxUk kØxPËgwc Zwk KwËQ xbd xbd AwKnêYyt pËt DVËg„

ZÖlw eÖÖkØnkw oxëbˆZwËK NÙYw KËk, Ggv xdËRËK xþÿkxP£ kwLwk RËdø Zwk RËdø Aexkpwjêø owi™oø„ Zwk gwxrUw pItw PwB gwBËkk ÌKwlwplit xgmð ÌaËK xhdí GKUw mwìæ oÖëbk Awgwoþÿl„ Adøawt Zwk ewlöwUw xPkZËk xdËRk owiø pwkwËg„ ÌjËpZ× Ìo xdËR ÌZid GKUw DË¥mø xdËt NwUwNwxU KËk dw, ZwB ÌKd Ìo gwowt ÌfËk dw, xKvgw jLd ÌfËk ZLd ÂcÖB NÖxiËt KwUwt ÌoUw gÖSËZ AwedwËK þôwUê pËZ pËg„ iËd kwLËgd, xdËRk AdÖhÔxZ gYêdwk ÌqË¢ Ìo bÖgêl ZwB AwedwËK AgmøB GKRd xgËmönYKwkyËZ exkYZ pËZ pËg„

Awexd ÌKwÀx¢ßi iwËLd, Awk ÌQËlËiËt†Ëlw ÌRly xbËt xdËRËbk pwZ ew iwLwiwxL KËk gËl Ìj xdËRk idUw GËZw Lwkwe pËt awËK ÌoUw Ìo KLdB gÖSËg dw„ xKvgw iøwëUËlk owËa S×lwËdw xlËawMÞwËf RRê ItwxmvUËdk ÌWlwIËtk exk¸iËYk QxgUw Ìj Zwk ÑmxùeK kØxPk owËa jwt dw, xKvgw Kilw kËOk mwDtwËkk ebêwUwI Ìj ZwËK AþñxþæËZ ÌhwMwt, GUw Ìo xKQÖËZB gÖSËZ ewkËg dw„ Ìo xKQÖËZB gÖSËZ ewkËg dw ÌKd gwkgwk Ìo AwedwËK Âh oKwl, xKvgw Âhkwx¢ P×¹d KkËZ hÖËl jwËâQ„

>> xmÂkw Z×lw eÖkØËnk xdkËeq iwdxoKZwk ÌQ^wtwt ogoitB oÖëbkhwËg MËr DVËZ oqi pt„ Z×lw gwgwxU ÌLtwl kwLËg jwËZ gr gwâPwxU ÌQwU gwâPwxUk AopwtËZòk oÖËjwM dw Ìdt, xKvgw ÌQwU gwâPwxU Ìjd grxUk owBËKËlk ÌþewK ÌhËŠ ÌflËZ dw ewËk„ <<

xKìç Zwk Ìj#x£ßK id ogoitB gÖSËZ ewkËg Ìj xKQÖ GKUw owiø pwxkËtËQ„ Ggv ÌPÄw oË£òI GB hwkowiøpydZwt ZwËK hÖMËZ pËg„ QrwËdw xQUwËdw LgËkk KwMR, ÌLldw†Ëlw †xQËt kwLÖd, Nk†ËlwËK †xQËt SKSËK KËk ÌflÖd, Awedwk ogËP hwËlw ewkxfDiUw MwËt iwLÖd„ P×l ÌKwKrw Kkwk xPkØxdxU P×l ÌaËK LÖËl kwLÖd„ xUxhUw g¬ KËk xbd„ xKQÖ þñMêyt dyl kËOk ebêw xKËd ÌflÖd„ GWMwk ÌWMwËok Qxg xKËd RËRêk QxgUw oxkËt ILwËd UwxŠËt xbd„ ÌKwd GKxbd oKwËl NÖi ÌaËK DËV Awedwk iËd pËg Awedwk Ìjd GKRd oóeÔYê dZ×d iwdÖËnk owËa xgËt pËtËQ, jwk AwPkY eÔËgêk iwdÖnxU ÌaËK GKbi xhdí„

xmÂkw Z×lw eÖkØËnk xdkËeq iwdxoKZwk ÌQ^wtwt ogoitB oÖëbkhwËg MËr DVËZ oqi pt„ Z×lw gwgwxU ÌLtwl kwLËg jwËZ gr gwâPwxU ÌQwU gwâPwxUk AopwtËZòk oÖËjwM dw Ìdt, xKvgw ÌQwU gwâPwxU Ìjd grxUk owBËKËlk ÌþewK ÌhËŠ ÌflËZ dw ewËk„ Z×lw gwgwkw Vw¡wxPË£ mwoËdk iwcøËi gwâPwËbk xdtiwdÖgxZêZwk xmqw Ìbt„ ÌKwd mwxþæk gøwewËk Zwkw GKUw Ìj#x£ßK KwkY eÞbmêd KËk Ggv owcwkYZ mwxþæ Ìbgwk oit ZwËbk iËcø kwMwxìñZhwgUw awËK dw„ Awedwk iËZwB xm†ËlwI Zwk jwbÖit gøx£ßËZòk ÌQ^wtwt MËl jwËg, Awgwk Awedwk iËZwB Zwkw xgk£ß pËt DVËg og gøwewËkB Zwk xgZKê Ggv PøwËlË™ jwgwk eÞgYZwt„ xgþôtKk Ìj Z×lw eÖkØËnkw oìæwd Rdô Ìbgwk gøwewËk ZËZwUw DŒyxgZ dt„ xKìç ZwËbk RËdôk ek, GKwKyËZòk owËa ZwËbk hwËlwgwowk Z×ldw KËk Ìo jLd DeKwxkZw†Ëlw gÖSËZ oqi pt ZLd Zwk iËcø xeZÚËZòk eÞxZ GKUw AwìæxkK Uwd RËdô jwt„ xeZÚZòËK Ìo DeËhwM KkËZ Pwt„ owcwkYZ GKRd hwËlw gwgw xpËoËgI oìæwdËbk KwQ ÌaËK Ìo þñyKÚxZ ewt„

সূত্র: রাশি১২.কম থেকে 

No comments:

Post a Comment