Pages

Wednesday, July 6, 2011

পাথর কী?.


ewaËkk MVd, kÕe, eÞKÚxZ, BZøwxb gÖSËZ pËl AwiwËbk ÌjËZ pËg xRIlxR gw hÔ-ZË£ò„ GB xgbøwxU oóeÙ£ß owixMÞKhwËg hÔ-lZ/hÔ-eÙËÅk Rdô/iÔl, MVd, kÕe, kv, BZøwxbk oËŠ„ GB xgšwxdK I Zwx£òK xgËmönY AwiwËbk owcwkY AwMÞpy gøx£ßËbk eËq gÖSËZ ewkw LÖgB RxUl„ ZËg, GU×K× RwdËlB ptËZw jËaÄ Ìj, eÙxagyk RËdôk ek ÌaËKB eÙxagyk IeËk, xdËP I oiÖËbÛk Zlwt ewak oÙxÄ pËZ ÂkØ KËkËQ, Ìjid oÙxÄ pËtËQ Ìlwpw, Zwiw, BZøwxb Adøog LxdR ebwaê„ GB LxdR ebwËaêk AËdK†ËlwB ÌRøwxZnmwËþèk AwËlwËK gøgpwk Kkw pt„


ewakop oKl LxdR ebwaêB pËâQ kwowtxdK bÛgø„ G†Ëlw ÌKwdz-ÌKwdz kwowtxdK ebwËaêk ximÛY- Zw RwdËZ pËl MËgnYwMwËkk xgËmönY e¦xZk owpwjø xdËZ pËg„ GBLwËd GKUw AZøìæ RkØxk Zaø pËâQ GB Ìj, GKUw ewak L^wxU dw oKl- Zw LwxlËPwËL ÌbËL gÖËS Ìflw eÞwt AoºgB glw PËl„ L^wxU ewak xPdËZ pËl løwgËkUxkËZ kwowtxdK ekyqw (ÌKxiKøwl ÌUýU) Qwrw ÌKwËdw Dewt ÌdB„

gwvlwËbËm bÖB gwËk bÖxU ÌRi ÌUxýUv løwgËkUxk eÞxZxÅZ pt Ggv ewawk-ekyqw AZøìæ gøtgÉl pItwk KwkËY bÖxU løwg-B DËV jwt„ hwkËZk ÌKwlKwZwop AwËkw xKQ× mpËk ewak-ekyqwk oÖxgcw kËtËQ„ Adøwdø DdíZ ÌbËmI xdúPtB AwËQ„

Awiwk GK KõwËtëU RwdwËâQd- XwKwk gdwdy- †lmwd AéËl GxKU ÌRi ÌUxýUv løwg-Gk AxþæZò kËtËQ, ÌjLwËd dwxK ewak ekyqwk ewmwewxm ewak xgx¢ß KkwI pt„

No comments:

Post a Comment