Pages

Thursday, June 9, 2011

বৃষ রাশির নারীর সাথে ধনু রাশির পুরুষের সম্পর্কgÙn dwky DejÖ£ß KwkËYB cdÖ eÖkØËnk ÌeÞËi eËr„ cdÖk iËcø AwËQ Awbmêgwby iËdwhwg, gÙn ÌiËtxUk jLd id Lwkwe awËK, cdÖxU ZLd AwdëbxPË£ ZwËK oŠ Ìbt, Ìo K×mly g£ßw, GKRd  ÈwxeíK, bwmêxdK, GKRd xgPqY gøgowty - Ggv AìæËk AìæËk Ìo GKUw ÌQwU ÌQËl jwk Awbk hwËlwgwow Ggv jZí eÞËtwRd„ cdÖk D¥yeYwit eÞwYmx£ßUw ÌQw^twËP eÞKÚxZk„ Awk gÙn dwkyk iËd GkKi  GKRd eÖkØËnk eÞhwg erËl ÌoUw DËeqw Kkw Zwk eËq oºg pt dw„


 jxbI cdÖ eÖkØËnkw eÞYËt oZZw Ggv AwìæxkKZwk jËaÄ eÞiwY kwËL, xKìç oxŠdyk AdÖhËgk gøwewËk Zwk eq ÌaËK AËdK ÌqË¢B jËaÄ ovËgbdmylZwk Ahwg ÌbLw jwt„ ZwkekI, gÙn ÌiËtxU jxb cdÖ eÖkØnxUk ÌLwlwËilw Kawk ZygÛ Ggv xgnw£ß Zyk†ËlwËK DeËqw KkËZ ewËk ZwpËl, Ìo cdÖ eÖkØnxUk Gid xKQ× ÑgxmÄø DbNwUËd owaêK pËg, Ìj†Ëlw GKRd AùeËZB ÌkËM jwItw ÌiËt xKvgw Aùe ÑcËjêøk ÌiËtk eËq RwdËZ ewkw oºg dt„ cdÖ eÖkØn jLd Gid GKRd ÌiËtËK oxŠ xpËoËg ewt, Ìj ÌiËt ZwËK jËaÄhwËg gÖSËZ ewËk, Ggv ZwËK hwËlwgwËo Ggv xgmðwo KËk, ZLd GB eÖkØnxUk  Èhwg eÞKÚxZ Pki DuKnê owcd KkËg„ hwËlwgwow ÌeËl Ggv Zwk  Èeí†Ëlwk eÞxZ xgmðwo kwLËl, cdÖ eÖkØnxU Ìjid D¥y® ÌeÞxiK Ggv GKBowËa GKRd GKwìæhwËg AdÖk£ß  Èwiy pËt DVËZ ewËk - ÌZid xdbmêd Adøwdø AËdK eÖkØnËbk iËcøB AgZêiwd„ GB ÌQËlk Gid GKRd oxŠdy eÞËtwRd Ìj ÌiËt Zwk og  ÈËeíB xgmðwo KËk, Ggv Ìj Zwk  Èeí†Ëlwk ÌglÖËdk MwËt oËëbp Ggv AxhËjwËMk oÔP xbËt ¢ßiwMZ f^ÖËUw KËk dw„

cdÖ ÌQËlxUk GKRd Duf×lö oxŠdy eÞËtwRd Ìj Zwk owËa eÖl ÌLlËg, Gid GKRd oxŠdy Ìj  ÈKyt  ÈwcydZwËgwc xbËt ZwËK GKkKi PøwËlË™k iËcø ÌfËl ÌbËg, Ìj ÌiËt Zwk xgxhdí cwkYw†ËlwËK DuowpyZ Ggv D¥y® KËk Z×lËZ oqi, Ggv Ìj ÌiËt ZwËK jËaÄ  ÈwcydZw ÌbËg Ggv GKB owËa ZwËK DejÖêexk hwËlwgwow Ggv AdÖkwËMk AwâQwbËd ogoit RxrËt kwLËg„ ÌjËKwd ÌiËtk RËdøB GËZw†Ëlw eÞËtwRd ÌiUwËdw bÖ:owcø gøwewk, xKìç gÙn dwkyk eËq ptËZw ÌoUw oºg, ÌKgl cdÖxUk owËa xgxhdí cwkYw xdËt D¥y® AwËlwPdwk xgntxU gwb xbËl„ GB ÌiËt xd:oËëbËp þôwUê (ptËZw GKU× ÌgxmB þôwUê) xKìç jËZwUw hwËlw ÌmÛwZw Ìo - ZZUw PZ×k g£ßw xKvgw D¥y® ZKêgwxMm ptËZw Ìo dt„ Ìo Dnä Ggv xgPqY eÞKÚxZk GKxU ÌiËt, ZwkekI, xdËRk AdÖhg Delx³†Ëlw eÞKwm Kkw Zwk RËdø ÌZid opR pËt IËV dw„ xdËRk hwËlwgwowk gxp:eÞKwm Ìo ÌKgl Zwk þemê xbËtB eÞKwm KkËZ oqi„

xdËRËbk  ÈhwgMZ ewaêKø Ggv GËK AËdøk mwkyxkK q×cwk xgnt†Ëlw gÖSgwk ÌPÄw KkËl ZwËbk mwkyxkK xild ptËZw Ìgm oÖëbk pËt DVËg„

cdÖk jLd eÞËtwRd gÙËnk opiiêyZw ZLd jxb ÌiËtxU Zwk myZl xdxlê®ZwËK xgoRêd xbËZ ewËk, xKvgw jLd xdËRk exkKùedw iËZw ÌKwd xKQ× dw NUwt cdÖ kwËM Ddôwb dw pËt IËV jxb xdËRk kwMËK biwËZ oqi pt - ÂcÖ ÌoËqË¢B GB bÖBRd oÖËLk o¬wd ÌeËZ oqi„ GKUw xgnt ZwËbk iËd kwLw DxPZ: ‘Bd Ggv Btv Gk mx£ßk iËZwB xiËaø ApvKwk oxZøKwk hwËlwgwowËK xgKnêY KËk„’ (Bd I Btv mx£ß: bÛÄgø: PwBxdR bmêdZò£)

GB RÖxUk iËcø ogËPËt hwËlw pËg---- g¬×Zñ |

সূত্র: রাশি১২.কম

No comments:

Post a Comment